Aktuellt

Årsmöte/höstmötet planerat till den 17 november 2020 enligt nedan är inställt t.v.  på grund av rådande omständigheter vad  gäller covid19 pandemin.

 

Karlskrona Seniorhusförening

Inbjuder till Årsmöte/Höstmötet 2020

onsdagen den 17 nov. kl. 13.30 på Vattenborgen

vid Stortorget. Covid19-försiktighet kommer att vidtas.

Högst 50 deltagare.

 

VÄLKOMNA! Obligatorisk anmälan senast den 13 nov.

fvplaten@outlook.com eller tfn. 0705273424 / 045540257 Monika Bergman

 

ÅRS- och HÖSTMÖTESPROGRAM 2020

 

PREL.TIDER

13.30                Årsmötesförhandlingar

 

14.00                Brinova en bostadsbyggare i Karlskrona.

                          Martin Wallin redovisar intressanta projekt runtom i Karlskrona

 

14.15                Mingel med förfriskningar

 

14.30                ”Presentation av HSB:s pågående och planerade projekt på Pantarholmen”.

Kajsa Högelius, chef för nyproduktion, HSB Sydost

 

15.10                Avslutande diskussion

 

Styrelsen

Karlskrona Seniorhusförening

STADGEENLIG DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE I FÄRENINGEN

 1. Val av ordf. och sekreterare för årsmötet
 2. Upprättande av närvarolista som underlag för röstlängd (vid behov)
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 5. Beslut om dagordning
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
 11. Val av styrelse
  fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter
  val av ordförande
  val av vice ordförande
  val av övriga ordinarie ledamöter
  val av styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleant
  val av två ordinarie revisorer
  val av en revisorssuppleant
 13. Val av tre personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte två suppleanter
 14. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet.
 15. Övriga ärenden, som medlemsmötet beslutar uppta som information eller diskussion
 16. Avslutning

 

Karlskrona 18 maj 2020

 

Till medlemmar i Karlskrona Seniorhusförening

Vid den här tiden normala år är årsmötet och informationsträff i den angelägna frågan om seniorers boende avklarade. Året började så lovande med att planen för Trehörningen i Lyckeby centrum blev klar för att bebyggas med ett seniorhus helt enligt vår förenings intentioner. Några medlemmar i föreningen tecknade sig för lägenheter hos Maja Håkansson (0708- 801260). Byggherren Henrik Cederholm tecknade avtal med en entreprenör och visade projektet på www.tre-horningen.se. Sedan kom Pandemin. ”Det blev tvärstopp”, som Henrik uttrycker det. Gå in och titta på projektet en gång till, ni som inte tecknat er. Henrik kan tänka sig, om det behövs, att dela in projektet i två etapper, så att de som anmält intresse kan bli tillgodosedda med en bostad så fort som möjligt.

Vår ”planföljetong” – sedan 2012 – Mostigen i Rödeby har nu kommit så långt att kommunen går vidare med den för laga kraft vinnande. Det finns fortfarande två fastighetsägare i närheten som överklagar. Styrelsen stödjer den ekonomiska förening som i flera år kämpat med projektet.

Före pandemiutbrottet hann vi medverka på en bostadsträff i Jämjö, som är en serviceort som det är värt att satsa på. Det kommer att kunna byggas småhus de närmsta åren, men det som saknas är bostäder som passar seniorer i Jämjö. Kommunpolitikerna på mötet fick ett ord på vägen: ”om det kommer att byggas seniorbostäder här då blir det många attraktiva enfamiljshus lediga i Jämjö”. Gudrun Gardarsdottir, som bor i Jämjö och är aktiv i samhällsfrågor där. Hon är av valberedningen föreslagen som ny styrelseledamot i vår förening och är adjungerad tillsvidare.

Villa Fehr-projektet i Nättraby har nu äntligen fått en plan det går att bygga efter. Byggherren SBU AB har genom Torsten Kai Larsen, på flera av våra möten, presenterat planens och bebyggelsens utformning, som vi i föreningen givits möjlighet att påverka. Här kommer det att bli möjligt att bygga upp en gemenskap i boendet som kommer att passa oss seniorer. Du kan titta närmre på hur det ser ut nu på https://sbuframtid.se/projekt/projektnamn-5/ .

När det blir lämpligt efter sommaren kallar vi till årsmöte och informationsträff och hoppas att vi kan ta nya friska tag. Styrelsen jobbar oförtrutet vidare. För att bli uppdaterade kan du titta in på vår hemsida – www.seniorhus.se – då och då. Med detta brev medföljer ett inbetalningskort för år 2020 på 100 kr. Styrelsen har beslutat halvera medlemsavgiften med 100 kr. i år med tanke på att vi inte har haft några möten första halvåret. Som en förberedelse för att kunna informera er snabbt, får ni som så önskar lämna er epost-adress till monikabergman@telia.com.

 

Styrelsen i Karlskrona Seniorhusförening

 

Årsmötet planerat till den 15 april 2020 inställt t.v.

Kommentarer inaktiverade.