Bygga för seniorer

Svensk Byggtjänst ger ut en bok som heter Bygga för seniorer. Det är en inspirations- och kunskapskälla för alla som planerar, bygger eller arbetar med seniorbostäder. Den är skriven av Kerstin Kärnekull, och den anknyter till den seminarieserie som Micasa arrangerade under 2009.

Kerstin presenterade också utdrag ur boken vid Seniorhusföreningens höstmöte i Karlskrona den 19 november 2010. Se vidare länk http://butik.byggtjanst.se/product/productdetail.aspx?id=1107078&sectionid=13175

 

Karlskrona kommun

Äldreförvaltningen

37183 KARLSKRONA

 

Om riktlinjer för hyresbostäder för äldre personer i Karlskrona                                                    ( Er beteckning. ÄN 2016/7427.1.3.1 )

Styrelsen i Karlskrona seniorhusföreningen har tagit del av förvaltningens förslag 2016-12-21. Eftersom Förening arbetar för att skapa bostäder, som fyller de kriterier som anges, vill vi anföra följande, med speciellt hänsyns­tagande till en framtid med åldrande boenden. Under de senaste åren har seniorhusföreningens modell för boende för äldre inspirerat till 47 lägenheter i tre projekt med väl fungerande gemen­samhetslokaler där de boende kan träffas och ha gemensamma måltider, kaffe, mm.

 

Avgränsning av begreppet Seniorhusföreningen arbetar mycket för att det skall byggas ekonomiskt och fysiskt tillgängliga bostäder i alla upplåtelseformer. I alla fallen gäller att byggnaden ska fylla de uppställda kraven på utrymmen för boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. Den fysiska utformningen och lokaliseringen ska fylla de krav som riktlinjerna anger. Vad gäller kooperativa bostäder i Kooperativa föreningen Växthuset blockhyrs byggnaden av föreningen, som ansvarar för underhåll. I föreningen finns initialt ingen anställd personal.

 

För att ytterligare öka tillgången till lämpliga bostäder för äldre har Karlskrona Seniorhusförening skapat en applikationen SeniorBo.nu som ägs av föreningen. Den har gjorts 2011 i samarbete med Äldreförvaltningen Karlskrona och BTH Innovation med bidrag från Hjälpmedelsinstitutet, ”Bo bra på äldre dar”. Den är avsedd för redovisning av tillgänglighet i bostäder och möjliggör för fastighetsägare eller inventerare att kontinuerligt uppdatera resultatet. I den inventering som gjorts finns enskilda bostäder som uppfyller kraven som riktlinjerna anger och med tillgång till gemensamhetslokal enligt kravspecifikationen. I vissa fall finns bostäderna i anslutning till omsorgsboende eller seniorboende. På något sätt borde dessa befintliga bostäder kunna inordnas i begreppet – ”hyresbostäder för äldre”.

 

Upplåtelsevillkoren

Den kooperativa hyresrätten förutsätter att den sökande blir medlem i föreningen. Den möjligheten finns på den ordinarie bostadsmarknaden. Verksamheten styrs av föreningens stadgar.

För medlemskap i föreningen krävs en medlemsinsats och en årsavgift. Vid upplåtelse av lägenhet krävs en upplåtelseinsats, som ränte- och amorteringsfritt, av den kooperativa föreningen, är utlånad till fastighetsägaren. Då någon lämnar sin lägenhet återbetalas insatserna till sina nominella värden.

 

Kösystemet

Föreningen kan enligt lagen (Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt) och föreningsstadgan ha lika många medlemmar som dubbla antalet disponerade lägenheter. Vid vakans erbjuds lägenheten i första hand till omflyttning inom huset, i andra hand till övriga medlemmar i föreningen i den ordning de upptagits i föreningen. Det innebär att ett antal personer/hushåll står på kö till lägenhet och har förhandsrätt enligt fastställd turordning. Vid kommunens kontakt med intressenterna bör regelverket klargöras. Inget hindrar att man står såväl i kommunens kö som i föreningens.

 

Stödmöjligheterna

Föreningen betalar hyra för alla gemensamhetsutrymmen genom blockhyresavtalet utan att någon kostnad specifikt hänför sig till dessa.

 

Om kapaciteten hos föreningsmedlemmarna med åren sviker, kan ett stöd till hyreskostnaden öka i angelägenhet. Detsamma gäller möjligheterna till medmänskligt stöd och aktiviteter, och då kan ett stöd till trygghetsvärd behövas. Så länge huset fungerar enligt de aktuella intentionerna avlastas omsorgsboendena i kommunen med i storleksordningen ett trettiotal personer.

 

Sammanfattande synpunkter

Föreningen önskar att de slutliga reglerna skrivs på ett sådant sätt, att de kan tillämpas på kooperativa hyresrättsföreningar av både ägare- och hyresmodellen och att bostäder, i bostadrättsform, lämpade för äldre enligt ovan kan omfattas av begreppet och därmed beaktas och prövas enligt riktlinjerna. Föreningen ser således inte att det bör vara omöjligt att bostadsrättsföreningar, som vänder sig mot äldre, också ska kunna inordnas i begreppet. Kommunen ger uppenbart markanvisningar till bostadsrättsprojekt. Bostadsrätter är det vanligaste som byggs i Karlskrona. När det gäller Bostadstillägget för pensionärer (BTP) skiljer man uppenbarligen inte på upplåtelseformerna.

Det är ställt utom allt tvivel att den genomsnittlige pensionären med en pension efter skatt på runt 12000 kr offrar mycket på sitt boende i ett nybyggt hus som är inrättat för gemenskap och trygghet. Kommunen vinner mycket på att seniorer går ihop. Karlskrona Seniorhusförening anser därför att det är ett steg i rätt riktning om kommunen förverkligar dessa riktlinjer vi nu yttrat oss över.

 

Karlskrona 2017-02-28

För styrelsen

 

 

Fredrik von Platen

Ordförande Karlskrona Seniorhusförening