Studiecirkel

F.n. pågår ingen studiecirkelverksamhet
Anteckningar från studiecirkelverksamheten 2012 – 2013

”KOOPERATIV HYRESRÄTT – ett framtidsboende för oss seniorer”

Avsikten är att samordna studiecirkelverksamheten med framväxten av Karlskronahems seniorhus/framtidshus på det tidigare trädgårdsmästeriets fastighet Vedeby 1:1 . Vi kallar det ”Växthuset”. Det är mycket att lära sig och smälta inför beslutet att flytta till en annan bostad och kanske också anamma en annan livsstil. På köpet räknar vi med att vi lär känna varandra och grundlägger förutsättningarna för det sociala livet i ”Växthuset”. Under våren 2012 var cirklarna allmänt inriktade på kooperativ hyresrätt och förhållanden i Karlskrona kommun.

Studiecirklarna drivs av en arbetsgrupp i Karlskrona Seniorhusförening med stöd av Folkuniversitetet. En kontaktperson i Karlskronahem, Sofia Kummel, följer cirkelarbetet. Hjälpmedels­institutet (Hi) bidrog med ett anslag att disponera för vissa föreläsare och den observatör, Ulrika Harris, från BKC, Landstinget Blekinge, som ska utvärdera cirkelarbetet. Som kurslitteratur har vi ”Seniorboende i kooperativ hyresrätt” av Lars Malmgren, 2004.

Detta har hänt:

Till upptaktsmötet 1, den 7 december 2011 kallades alla föreningens ca 170 medlemmar.  Ett 40-tal personer kom och antecknade sig som deltagare i cirkelverksamheten. ”Växthuset” fick sitt namn, det meddelades att startskottet för Karlskronahems selektiva upphandlingstävling var på väg att avlossas, uppläggningen av vårens cirklar presenterades och frågan om turordningen att välja lägenhet ventilerades. Mötet ägde rum i Lions klubblokal i Lyckeby gamla stationshus, inte långt från den tilltänkta tomten.

Möte 2, den 18 januari 2012 hölls i samma lokal. -Fredrik von Platen (ordf i Karlskrona Seniorhus­förening och sekreterare i tävlingsjuryn) rapporterade att upphandlingstävlingen var igång med sikte på att ett avtal om ett bygge ska kunna tecknas i augusti. Spaden i jorden i september? -Efter sommaren ska vi vara beredda att iklä oss roller i den kooperativa hyresrättsföreningen. Lars Malmgren föreläste om vad en kooperativ hyresrätts­förening är, sedd med föreningen, styrelsen och medlemmen som utgångs­punkt. Läxor: 1 – vad vill du veta mer om?  2 – vilka synpunkter vill du för­medla till den blivande styrelsen? Det senarer är av betydelse när stadgar och regler ska komma till.

Den 15 februari gjordes ett studiebesök i Bataljonen 11, Karlskronas nu 5-åriga ”Framtidshus”. En intresserad grupp på 16 personer som inte tidigare besökt Bataljonen visades de gemensamma lokaliteterna.

Möte 3 hölls den 21 mars kl 13.30 i Lions klubbhus. – Ulrika H. presenterade sitt uppdrag att utvärdera cirkelverksamheten. Hon har nu intervjuat cirkelledarna och några av deltagarna och rapporterat detta till Hi. Avsikten är att hon ska komma igen när inflyttningen närmar sig och åter igen ½ till 1 år senare. -Rapport från upphandlingstävlingen och diskussion om turordningen att välja lägenhet är stående punkter på agendan. Fredrik redogjorde för dagsläget. Monika meddelade att turordningslistan inte är klar då svar saknas från 16 medlemmar. -Lars M:s föreläsning fortsatte med frågor om ekonomiska samband såsom beräkning av insats och hyra, föreningens och medlemmarnas åtaganden för att sänka kostnader mm. Vår kursbok har avsnitt med föreläsningens innehåll.

-Två personer från SkandiaMäklarna informerade om fastighetsmarknaden. De rekommenderade tidiga kontakter med mäklare för att få råd och tips inför en försäljning, som idag kan ta mellan 2 månader och ett halvår till avslut. De gör kostnadsfria hembesök och värderingar. Mäklararvodet innefattar hjälp med deklarationen.

Ett mellanspel den 10 april: Föredrag och konsert i Konserthuset med Bodil Jönsson, Beata Wickbom och 3xLidberg. Konserthuset var fullsatt. Beata Wickbom orienterade om informationstekniken som hjälpmedel för ung som gammal. Bodil Jönsson talade om när horisonten flyttar sig – om konsten att bli gammal i en ny tid. Hennes klokhet, humor och talang fick inkännande skratt och applåder.

Möte 4 hölls den 30 maj kl 13.30 i Lions klubbhus. Sedvanliga rapporter inledde: – läget för entreprenadtävlingen och – turordningsfrågan. -Fredrik Svensson, bankjurist på Länsförsäkringar Blekinge föreläste om fastighetsförsäljning, lån och beskattning. Maria Ahlbäck-Saenger orienterade om hemförsäkring och olycksfallsförsäkring för seniorer. -Lars M diskuterade frågor om ”sociala gnissel” och hur de kan hanteras och förebyggas. Kursboken tar upp ämnet!

I backspegeln den 14 november: Upphandlingstävlingen lyckades inte åstadkomma något resultat, då alla skall-kraven inte var uppfyllda, bl a de föreskrivna kostnadsramarna. De mest lovande förslagen erbjöds en ny vända. Tävlingen övergick fortsättningsvis i en förhandlingsupphandling enligt LOU. Det planerade tidsschemat reviderades. Nu finns det kvar två förslag som kvalificerat sig för fortsatta diskussioner och vi hoppas på ett slutresultat inom 1 – 2 veckor.

Nu går vi vidare även i studiecirklarna!

Återsamling av cirkelverksamheten planeras till 26 november kl 13 i Lions gula hus, f d stationshuset i Lyckeby.

Målgrupp: Cirklarna är nu riktade till dem som anmält intresse för ”Växthuset” och som tänker bli medlemmar i ”Växthuset, kooperativ hyresrättsförening”. Nu är det viktigt för alla att vara med. För att få välja lägenhet måste man vara medlem i den kooperativa hyresrättsföreningen. Men man kan vara medlem utan att (ännu) vilja flytta in i huset, då får man en kö-plats i väntelistan. 

Tidsscheman för föreningsbildningen respektive husbygget kommer att arbetas ut. Regelbundna studiecirkelmöten för information och ställningstaganden, förkovran och samvaro kommer att följa parallellt med husets framväxt. En interimsstyrelse behöver omgående utses som arbetsgrupp och kontaktorgan med Karlskronahem. En vilande kooperativ hyresrättsförening finns tillgänglig att ta över och anpassas till ”Växthuset”. Förslag till stadgar finns utarbetade.

Turordningslistan, dvs seniorhusföreningens kölista, övertas av den nya kooperativa hyresrätts­föreningen när den är bildad. I tur och ordning efter listan får man medlemsnummer i den nya föreningen och möjlighet att välja lägenhet (eller avstå nu och vänta till senare tillfälle) i samma ordning. Nya medlemmar som därefter tillkommer läggs till i slutet av kölistan för att inte konkurrera ut de som väntat länge.

Fördjupade kunskaper i en kooperativ hyresrättsförenings juridik och ekonomi kommer vi att ha nytta och glädje av för att gro och grönska i ”Växthuset”.

Strövtåg i de närmaste omgivningarna kan kanske inspirera? Ordna bingopromenader, natur- och kulturstudier, kartläggning och test av service, busslinjer, kondis och andra trivselobjekt i närheten – kanske pic-nic i Ekebacken?! Sända ut spanare? Göra studiebesök. Bilda en nöjeskommitté?

Seniorhusföreningens slutrapport till Hjälpmedelsinstitutet återges nedan:

Förord

Bidraget avser uppföljning av studiecirkel genom forskares utvärdering. Det sökta bidragsbeloppet har använts till konsulthjälp för att strukturera och ge innehåll till studiecirkelverksamheten och till forskarens insats. Cirkelverksamheten och avsikten med den beskrivs i vårterminens rapport av det som utförts och program för det sista mötet före sommaruppehållet i bilaga 2.

Förutsättningarna för utvärderingen ändrades efter ansökan genom att objektet för studiecirkeln, seniorhuset, i sig blev ett bidragsprojekt. Genom att huset skulle handlas upp genom en entreprenadtävling försköts tidpunkten och något konkret projekt att arbeta med hamnade utanför bidragets tidsram. Genom tävlingsförfarandet beskars också deltagarnas möjlighet att påverka projekteringen, eftersom tävlingen avsåg ett standardhus. Resultaten av deltagarnas tidigare cirkelarbeten har emellertid ingått i underlaget för tävlingen. Standardhusentreprenaden skulle kunna avropas på flera håll med fördelen för entreprenören att kunna repetera arbetsprocessen i princip utan ändringar.

Forskarens utvärdering skulle sålunda utgöra huvuddelen i rapporten. Med de ändrade förutsättningarna kom utvärderingen endast att omfatta en inledande fas. Det är föreningens förhoppning att uppföljningen kan fullföljas från deltagarnas kontakt med konkret projekt och bindande intresseanmälan via inflyttning till deras reflexioner efter ett par års erfarenhet. Detta måste i så fall ske med annan ekonomisk bas.

Karlskrona Seniorhusförening

Fredrik von Platen
ordförande

Sammanfattning

I Karlskrona planeras ett nytt seniorboende där Karlskrona Seniorhusförening verkar för bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. I samband med detta anordnar föreningen en studiecirkel som behandlar frågor om kooperativ hyresrätt, samt andra frågor som är aktuella för seniorer som vill sälja sina villor och flytta till något tillgängligare.

Syftet med utvärderingen är att fånga:

 1. Deltagares upplevelser av studiecirkel om kooperativ hyresrätt.
 2. Förväntningar inför inflyttning i seniorboende.

 

Telefonintervjuer har genomförts med ett urval deltagare i studiecirkeln, samt studiecirkelledarna.

Sammanfattning av intervjuer

Studiecirkeln:

 • Intressant men många frågor kvar att besvara.
 • Grupparbeten uppskattade, för diskussion och att lära känna varandra.
 • Bra att få träffa andra i liknande situation.
 • Viktigt att förstå hur en kooperativ hyresrättsförening fungerar, både juridiskt och ekonomiskt.
 • Viktigt att få ventilera allas synpunkter och önskemål.
 • Studiecirkelledare: bra att vara tre stycken, noggranna förberedelser, känt sig trygg med planeringen inför varje möte. Hållit det praktiska till ett minimum. Bra samarbete med Folkuniversitetet.

 

Förväntningar och tankar om seniorboende:

 • Stor yta viktigt, särskilt om man har bott i villa.
 • Hyresnivån. Kostnader.
 • Läget är viktigt: nära till affärer, service och naturen.
 • Viktigt med inglasad balkong, hiss, bra kök, öppen planlösning, trädgård/uteplats, bredband.
 • Enskilda behov utifrån funktionsnedsättning, egen eller anhörigs. T ex badrummets utformning, svängrum.
 • Vill slippa ta ansvar för fastigheten, t ex snöskottning och städning.
 • Flytta från villan, få mer frihet och fritid.
 • Viss omställning att byta boende från villa till lägenhet. Både känslomässig och praktisk process att flytta.
 • Sälja villan, hur ska det gå? När ska man sätta igång den processen?
 • Gemensamma arbetsuppgifter: vad händer om alla i föreningen är gamla och rörelsehindrade?
 • Osäkert hur kösystemet och turordningen fungerar. Andra alternativ: kommunal bostadskö, privat hyresrätt, bostadsrätt. Lockande med gemensamma aktiviteter, men det ska inte vara ett tvång.
 • Trygghet med andra runt omkring. Hitta en balans mellan att bry sig om utan att tränga sig på.
  • Viktigt med en inkluderande atmosfär. Bör inte vara religiöst eller politiskt bundet.

 

Bakgrund

Andelen äldre i Sverige ökar, och allt fler bor kvar hemma. I många kommuner är det brist på bostäder med god tillgänglighet; många fastigheter saknar hiss, har små badrum och ont om svängrum för hjälpmedel.

Kerstin Kärnekull, arkitekt och seniorhusexpert, påpekade i en föreläsning på temadagen ”Senior Bokvämt!” (Karlskrona, 2012-03-26) att det är viktigt att själv ta tag i sitt boende i god tid. Hon uppmanade alla seniorer att öka trycket på kommunerna för att det ska hända mer när det gäller seniorboende.

Gunnar Wetterberg, som särskilt studerat 40-talisterna, menar att den generationen har påverkat bostadsläget i Sverige genom bland annat miljonprogrammet på 60-talet. Nu när de är på väg in i pensionsåldern så fortsätter deras påverkan genom att på olika sätt skapa seniorboenden runt om i Sverige. (http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/
Folkhalsa/Aktuellt11/Folkhalsokonferens-15-april/#Bo4
)  

Karlskrona Seniorhusförening är en ideell förening som verkar för att det ska tillkomma fler seniorhus. De arbetar för detta bland annat genom att skapa opinion och sprida information om goda seniorboenden, och genom samarbete med kommun, myndigheter, bostadsbolag, markägare och entreprenörer.

I stadsdelen Lyckeby planeras ett nytt seniorboende där Karlskrona Seniorhusförening verkar för bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. I samband med detta anordnar föreningen en studiecirkel som behandlar frågor om kooperativ hyresrätt, samt andra frågor som är aktuella för seniorer som vill sälja sina villor och flytta till något tillgängligare.

Uppdrag

Blekinge Kompetenscentrum fick i uppdrag av Karlskrona Seniorhusförening att utvärdera en studiecirkel om kooperativ hyresrätt. Långsiktigt är förhoppningen att kunna följa hela processen från planering till ungefär ett år efter inflyttning, baserat på tre faser:

 1. innan inflytt (6-12 månader) – uppstart, formulering av önskemål och behov.
 2. precis innan inflytt – vilka förväntningar finns?
 3. efter inflytt (6-12 månader) – hur blev det?

 

Den här utvärderingen täcker del 1.

Eftersom projektet blivit uppskjutet bland annat på grund av en entreprenörtävling så följer projektet och utvärderingen inte den ursprungliga ansökan. Från början var det tänkt att utvärderingen skulle följa en studiecirkel där deltagarna var inriktade på att flytta in i ett nybyggt seniorhus i Lyckeby och bilda en kooperativ hyresrättsförening och tillsammans skapa en gemensam grund. Istället har utvärderingen följt en studiecirkel som handlat om kooperativ hyresrätt i allmänhet, där deltagarna är intresserade av någon form av seniorboende, fast i olika delar av kommunen. Projektets och utvärderingens tidsplan är beroende av när det nya bygget står klart för inflyttning.

Förhoppningen är att de slutsatser och erfarenheter som kommer fram i det här projektet ska vara till nytta för andra liknande projekt i Sverige.  

 

Syfte

Syftet med utvärderingen är att fånga:

 1. Deltagares upplevelser av studiecirkel om kooperativ hyresrätt.
 2. Förväntningar inför inflyttning i seniorboende.

 

Utvärderingen ska vara till hjälp och stöd i utvecklingsarbetet med att hitta en fungerande modell för social etablering i ett senior- eller trygghetsboende.

Målgrupp

Deltagare och ledare i studiecirkel om kooperativ hyresrätt. Samtliga är medlemmar i Karlskrona Seniorhusförening.

Metod

Telefonintervjuer har genomförts med deltagare och ledare i studiecirkel om kooperativ hyresrätt. De tre studiecirkelledarna har intervjuats i grupp.

Frågeställningar

Frågeställningarna utgick från två syften:

 1. Fånga deltagares upplevelser av studiecirkel om kooperativ hyresrätt.
 2. Fånga förväntningar och önskemål inför inflyttning i seniorboende.

 

Intervjuerna utgick från följande frågor: 

Studiecirkeln:

 • Vilka förväntningar hade du om studiecirkeln?
 • Har förväntningarna uppfyllts?
 • Vad har studiecirkeln gett dig?
 • Har det varit bra information i studiecirkeln?
 • Är det något som saknas?
 • Har det känts utvecklande? Har du lärt dig något nytt, växt som människa?

 

Förväntningar inför seniorboende:

 • Hur bor du i dagsläget? Villa, radhus eller lägenhet? Äger eller hyr?
 • Hur skulle du helst vilja bo (om det inte fanns några begränsningar)?
 • Vilka krav ställer du på ditt nästa boende? Vad måste finnas för att du ska trivas och känna dig bekväm och trygg?
 • Vilka förväntningar har du om att flytta in i ett seniorboende (med kooperativ hyresrätt)?
 • Tror du att det finns möjlighet att hitta en gemenskap i det nya boendet? Har det ”klickat” med någon?

 

Resultat

Intervjuer med deltagare och ledare i studiecirkel

Av ungefär 60 deltagare intervjuades 10 via telefon om hur de upplevt studiecirkeln hittills och vilka förväntningar och tankar de har inför en eventuell flytt till någon form av seniorboende. Dessa 10 hade vid andra cirkelmötet anmält sitt intresse att medverka i utvärderingen. Även de tre studiecirkelledarna blev intervjuade. Vid intervjutillfällena hade två cirkelmöten av fyra genomförts.

Studiecirkeln:

De intervjuade deltagarna upplevde studiecirkeln som intressant men att det fortfarande fanns många frågor kvar att besvara. Vissa upplevde också att fler frågor kommit upp under studiecirkelns gång, vilket skapade viss oro för en del medan andra trodde att frågorna skulle få svar i kommande cirkelträffar och när byggprojektet blir mer konkret. Flera uppskattade att arbeta i mindre grupper, eftersom detta underlättade diskussion och gav möjlighet att lära känna varandra.

Ett av syftena med studiecirkeln, upplevde deltagarna, var att få träffa andra i liknande situation och lära känna varandra. Förhoppningen bland flera var att framöver fortsätta i en grupp där samtliga är intresserade av att dela ett specifikt boende och där en framtida gemenskap kan bildas.

De intervjuade uttryckte att det är viktigt att förstå hur en kooperativ hyresrättsförening fungerar, både juridiskt och ekonomiskt. Cirkeln hade hittills gett deltagarna en bra känsla för ungefär hur det kommer att bli att leva i ett seniorboende med kooperativ hyresrätt.

Det uttrycktes också hur viktigt det är att få ventilera allas synpunkter och önskemål, eftersom de kan se väldigt olika ut. Detta minskar risken för att någon ska flytta in oförberedd och sedan bli besviken för att det nya boendet inte blev som man tänkt sig.

Studiecirkelledarna upplevde att det var bra att vara tre stycken, för att slippa känna sig ensam i arbetet. Ledarna hade haft noggranna förberedelser och därför känt sig trygga inför varje cirkelträff. De hade hållit det praktiska till ett minimum, t ex fikat där deltagarna själva fick ta med sig kaffebröd. Samarbetet med Folkuniversitetet hade fungerat bra. Eftersom antalet deltagare var betydligt fler än vad föreningen räknat med från början så var det egentligen ingen regelrätt studiecirkel. Men eftersom intresset för studiecirkeln var så pass stort ansåg man ändå att det var viktigt att genomföra den trots det stora antalet deltagare.

Förväntningar och tankar om seniorboende:

De intervjuade lyfte fram flera konkreta krav eller önskemål om vad deras framtida boende måste innehålla:

 • Stor yta är viktigt, särskilt om man har bott i villa och har många ägodelar som man inte vill skiljas från.
 • Rimliga kostnader. Rimlig hyresnivå.
 • Läget är viktigt: nära till affärer, service och naturen.
 • Inglasad balkong
 • Hiss
 • Bra kök
 • Öppen planlösning
 • Trädgård/uteplats
 • Bredband
 • Slippa ansvar för fastigheten, till exempel snöskottning och städning.
 • Enskilda behov utifrån egen eller anhörigs funktionsnedsättning. Till exempel badrummets utformning, och att det finns gott om svängrum.

 

Flera av de intervjuade uttryckte blandade känslor inför att flytta från villan där man bott större delen av livet. Man insåg att det skulle bli en viss omställning att byta boende från villa till lägenhet. En deltagare uttryckte att det är både en känslomässig och praktisk process att flytta. Kring det rent praktiska fanns funderingar kring att sälja villan och när man bör sätta igång den processen. Somliga kände oro för ekonomin, ifall man inte fick sålt huset i tid. Andra var mer hoppfulla och menade att ”man får ta en sak i taget”. Fördelarna med att lämna villan var att man skulle få mer frihet och fritid.

Några uttryckte att de föreställer sig nästa bostad utifrån att man själv en dag kommer att vara mindre rörlig och behöva hjälpmedel. Förhoppningen är att ”det ska vara möjligt att bo kvar in i det längsta”, som en av de intervjuade uttryckte det.

Man upplevde att det finns många frågetecken kvar kring hur det kommer att fungera i en kooperativ hyresrättsförening. Vissa hade behov av svar på konkreta frågor innan man förbinder sig, andra menade att det får man ta efter hand. Exempelvis gemensamma arbetsuppgifter: vad händer om alla i föreningen är gamla och rörelsehindrade? Andra menade att det är möjligt att anpassa efter hand, och att tjänster går att köpa. Vissa uttryckte att de kände sig osäkra på hur kösystemet och turordningen fungerar.

De flesta kunde tänka sig flera boendealternativ: kommunal bostadskö, privat hyresrätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt. Några lyfte fram vad de tyckte var goda och inspirerande exempel på seniorboende: Bataljonen i Karlskrona och Hinseblick i Karlshamn.

När det gäller gemensamma aktiviteter kändes det lockande för många. Samtidigt uttryckte flera tydligt att det inte ska vara ett tvång att delta i aktiviteter, utan ska finnas där som en möjlighet när man känner för det. Flera ansåg att det är en ökad trygghet att ha andra runt omkring sig så att man kan ”hålla lite koll” på varandra. Det är viktigt att hitta en balans mellan att bry sig om utan att tränga sig på, som en person uttryckte det. Atmosfären i gemenskapen bör vara inkluderande och alltså inte religiöst eller politiskt bundet, lyftes fram av en av de intervjuade.

Diskussion

Att flytta till ett seniorboende eller till en mer tillgänglig bostad är en lång process som kräver mycket både känslomässigt, tidsmässigt och praktiskt. Processen kan ta flera år från en första fundering om att man kanske borde börja se sig om efter en lämpligare bostad, till aktivt bostadssökande, konkret beslut om flytt, genomgång och utrensning av ägodelar, försäljning av gamla bostaden, inflyttning och anpassning i nya bostaden.

För vissa kommer den rent praktiska processen i fokus: vilken mäklare man ska anlita, hur ekonomin ska fungera, vilka saker man ska behålla och vad man ska kasta. För andra handlar det mer om att gå igenom känslor som väcks under resans gång, att acceptera att man blir äldre och mindre rörlig, att säga adjö till det som varit ens hem i större delen av ens vuxna liv, att fundera över vad som är viktigt i ens liv och hur man vill att den framtida bostaden ska medverka till att man ska kunna leva det liv man vill leva så länge som möjligt.

Alla krav som de intervjuade deltagarna ställer på sitt framtida boende kanske inte kan uppfyllas. Om man kräver en stor yta på minst 85 m2 så får man också vara beredd att betala en del för det, särskilt om det handlar om en nybyggd fastighet. Att ha både stor yta och låg hyra är en sällsynt kombination. Det kan vara så att kraven man har får delas upp i två grupper: de som man anser vara icke förhandlingsbara och de som får omvandlas till önskemål. Detta kräver en viss tankeprocess som kan ta tid, men som är viktig att gå igenom för att försäkra sig om trivsel och hemkänsla i det nya boendet. Studiecirklarna som Karlskrona Seniorhusförening håller i är ett viktigt verktyg för seniorer som befinner sig i den aktiva fasen i sin boendeprocess.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen och etableringen av seniorboende med kooperativ hyresrätt i Karlskrona kommun. Det är mycket arbete kvar och många frågor kvar att besvara men arbetet går framåt och blir mer och mer konkret. Karlskrona kan bli ett gott exempel för andra kommuner och förhoppningsvis inspirera seniorer i andra delar av landet att bilda föreningar och påverka byggandet av fler seniorhus.

Referenser

Föreläsning av Gunnar Wetterberg. Hämtad 4 april 2012 från Region Skåne:

http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Folkhalsa/Aktuellt11/Folkhalsokonferens-15-april/#Bo4

Grip, E. och Sillén, I. (red.). (2007). Gemenskap och samarbete: Att bygga upp och bo i kollektivhus. SABO.

Kärnekull, K. (2011). Bygga för seniorer. Svensk Byggtjänst .

Malmgren, L. (2004). Seniorboende i kooperativ hyresrätt : Att starta en kooperativ hyresrättsförening för äldre. Sturkö: Vita Novis.

Bilaga 1.  Summary

Karlskrona senior housing association is involved in creating a new senior housing  complex in Lyckeby, Karlskrona. The tenants will be forming a co-operative housing association. Karlskrona senior housing association is offering a study group to provide future tenants with information about how to form and maintain a co-operative housing association. The study group will also bring up other topics for discussion which are relevant for seniors who are planning on selling their houses and move to more accessible housing.

The purpose of the evaluation is to capture:

 1. Participants experiences of taking part in a study group on co-operative housing.
 2. Expectations of moving into senior housing.

Interviews have been undertaken with a selected number of study group participants and the study group leaders.

Summary of interviews

 • Study group: Interesting, but many questions left to answer.
 • Discussions in smaller groups are appreciated; it helps getting to know each other.
 • Valuable to meet others in similar situation.
 • Important to know how a co-operative housing association functions, both legally and financially.
 • Important to air out everyone’s opinions and wishes.
 • Study group leaders: good to be three leaders, careful preparations, felt secure in the planning before every study group meeting, Have kept the practical to a minimum. Good collaboration with Folkuniversitetet.

 

Expecatations and thoughts about senior housing:

 • Large living area important, especially if one have been living in a house.
 • Rent level. General costs.
 • Location important: close to shops, services and nature.
 • Important with a balcony, elevator, good kitchen, open plan living, garden/outdoor section, broadband.
 • Individual needs based on a disability, one’s own or close one: e.g. the bathroom design, enough space.
 • Want to be relieved of the burden of property care: e.g. snow shovelling, cleaning the stairs.
 • Leave the house: get more freedom and free time.
 • Changes in moving from house to an apartment. Both emotional and practical process.
 • Sell the house: what will happen? When to start the selling process?
 • Collective work tasks: what happens when all in the organisation are old and/or disabled?
 • Uncertainty over the queue system and who is next in line for an apartment.
 • Other alternatives: local council housing, private landlord, tenant-ownership.
 • Attractive with shared activities, but it should not be coercive.
 • Feeling of safety having other people around. Finding a balance between caring for, and intruding on, someone.
 • Importance of an including atmosphere. Should not be religious or political.