Protokoll

Här kan du läsa föreningens mötesprotokoll.

Protokoll fört vid årsmöte med Karlskrona seniorhusförening
den 10 april 2024 avseende verksamhetsåret 2023 på Militärhemmet
i Karlskrona                                                                                                                                                                                                       

 • 1. Ordförande och sekreterare för mötet valdes:
  ordförande Fredrik von Platen sekreterare Kent Gustavsson
 • 2. Närvarolista
  På en cirkulerad lista noterades 12 personer (exkl ordf. och sekr.) tillika röstlängd vid mötet.
 • 3. Justeringsmän/rösträknare
  Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Birgitta Möller och Ylva Haasum
 • 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
  Frågan besvarades med ja. (Kallelse hade utsänts via mail och post).
 • 5. Dagordning
  Godkändes det förslag till dagordning, som bifogats med kallelsen till mötet.
 • 6. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2023
  Kopia av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåren skickades runt i möteslokalen. Föreningen har i huvudsak varit engagerad i projekt Brf Mostigen i Rödeby. Föreningen medverkat i Seniormässan i Karlskrona. Tagit fram planidéer på Pantarholmen. Medverkat i sammankomster ordnat av kommunen avseende bostadsförsörjningen. Kassören Berit Bäckström kommenterade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2023 samt förslag till budget för 2024.

                           Resultat 2023 redovisar ett underskott på 12 803 kr

                           Föreningens tillgångar är dock betryggande på 106 757 kr

                           Antal betalande medlemmar 54 st.

 • 7. Revisorernas berättelse
  Av revisorerna upprättad och överlämnad revisionsberättelser för 2023 upplästes av Berit Bäckström. Förslag att::
 • Resultat- och balansräkning fastställs
 • Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 • 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
  Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
 • 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
 • 10. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
  Nedtecknad verksamhetsplan finns inte. Styrelsen avser att arbeta efter den plan och de riktlinjer som finns i vår handbok. Fokus kommer att ligga mot projekt Seniorboenden samt fortsätta påverka kommunen vikten av uppförande av seniorbostäder.
  Några arvoden utgår inte. Medlemsavgiften för 2025 föreslogs höjas till 150 kronor per individuell medlem och år.
  Mötet godtog styrelsens förslag.
 • 11. Val av styrelse
  Valberedningens inlämnat förslag har följande sammansättning för verksamhetsåret 2024:

                           Fredrik von Platen väljs till ordförande för en tid av 1 år. Övriga medlemmar enligt följande:

Omval ledamot 2 år Christer Larsson, Kent Gustavsson och Elsmari Furuvall Mattsson

Kvarstående  ledamot 1 år Bo Löwendahl, Lennart Lordin (vice ordf.) och Berit Bäckström  

Kvarstår suppleant 1 år Gudrun Gardarsdottir.

Omval suppleant 2 år Per-Olof Svensson.

 • 12. Val av revisorer
  På förslag av valberedningen
  omvaldes Nils-Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av 1 år.
  Revisorssuppleant saknas.
 • 13. Val av valberedning
  Som valberedning föreslog styrelsen

                           omval Olle Klein (sammankallande) och Lars Larsson för en tid av 1 år

 • 14. Motioner och ärenden
  Inga motioner eller ärenden förelåg.
 • 15. Övriga ärenden
  Ordet lämnades fritt utan att någon fråga uppkom.
 • 16. Avslutning

                           Ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Kent Gustavsson                                                                            Fredrik von Platen
mötessekreterare                                                             mötesordförande

Ylva Haasum                                                                            Birgitta Möller
justeringsman                                                                 justeringsman

                           Innan vi påbörjade vårt möte fick vi en genomgång av Lars Malmgren, Nybo Bostadsutveckling AB. Intressant föredragande avseende behov av nya bostäder fram till 2030 för invånare 60 +.  För Karlskrona del ett bedömt behov av c:a 300 bostäder i den nya generationens boende. Att bo i kooperativ hyresrätt en nygammal hyresform som blivit aktuell på senare tid. En boendeform som medger en lägre kontantinsats och en billigare boendekostnad.

                           Klas Persson från Hem1 presenterade och redogjorde deras påbörjade projekt, tänkt som seniorboende, i del av nya bostadsområdet i Mölletorp. Projektet tänkt att uppföras med kooperativ hyresrätt. Hem1 kommer använda vår handbok vid projektering. Klas återkommer efterhand som projektet framskrider.

                           Seniorhusföreningen får framföra stort tack till Lars och Klas för intressanta föredragningar. 

Protokoll fört vid årsmöte medKarlskrona Seniorhusförening den 30 mars 2023. Avseende verksamhetsåren 2022.
Lokal: Sunnavägen 15 B

 • 1. Ordförande och sekreterare för mötet valdes:
  ordförande Fredrik von Platen sekreterare Kent Gustavsson
 • 2. Närvarolista
  På en cirkulerad lista noterades 10 personer tillika röstlängd vid mötet.
 • 3. Justeringsmän/rösträknare
  Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Birgitta Möller och Rose-Marie Storberg.
 • 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
  Frågan besvarades med ja. (Kallelse hade utsänts med post den 10 mars)
 • 5. Dagordning
  Godkändes det förslag till dagordning, som bifogats med kallelsen till mötet.
 • 6. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2022
  Kopior av verksamhetsberättelser samt ekonomiska redovisningar för verksamhetsåren fanns att hämta i möteslokalen. Föreningen har i huvudsak varit engagerad i projekt Brf Mostigen i Rödeby. Haft möte med kommunen och diskuterat att i någon form medverka i Expo 25 i Karlskrona. Men som under året tagits beslut att flytta fram till annat år med ett annat upplägg. Föreningen medverkat i Seniormässan i Karlskrona. Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2022 samt förslag till budget för 2023.

Resultat 2022 redovisar ett underskott på 4 970 kr

Föreningens tillgångar är dock betryggande på 118 861 kr

Antal betalande medlemmar 62 st.

 • 7. Revisorernas berättelse
  Av revisorerna upprättad och överlämnad revisionsberättelser för 2022 föredrogs av mötets ordförande. Förslag att:
 • Resultat- och balansräkning fastställs
 • Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 • 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
  Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
 • 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 • 10. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
  Nedtecknad verksamhetsplan finns inte. Styrelsen avser att arbeta efter den plan och de riktlinjer som finns i vår handbok. Fokus kommer att ligga mot projekt Mostigen i Rödeby samt fortsätta påverka kommunen vikten av uppförande av seniorbostäder.
  Några arvoden utgår inte och medlemsavgiften föreslogs vara tillsvidare 100 kronor per individuell medlem och år.
  Mötet godtog styrelsens förslag.
 • 11. Val av styrelse
  Valberedningens inlämnat förslag har följande sammansättning för verksamhetsåret 2023:

                           Fredrik von Platen väljs till ordförande för en tid av 1 år. Övriga medlemmar enligt följande:

Kvarstår ledamot 1 år Christer Larsson, Kent Gustavsson och Elsmari Furuvall Mattsson

Ny ledamot 2 år Berit Bäckström

Omval ledamot 2 år Bo Löwendahl, Lennart Lordin (vice ordf.)

Kvarstår suppleant 1 år Per-Olof Svensson.

Omval suppleant 2 år Gudrun Gardarsdottir

 • 12. Val av revisorer
  På förslag av valberedningen
  omvaldes Nils-Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av 1 år.
  Revisorssuppleant saknas.
 • 13. Val av valberedning
  Som valberedning föreslog styrelsen

                           omval Olle Klein (sammankallande) och Lars Larsson för en tid av 1 år

 • 14. Motioner och ärenden
  Inga motioner eller ärenden förelåg.
 • 15. Övriga ärenden
  Ordet lämnades fritt utan att någon fråga uppkom.
 • 16. Avslutning

Ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade årsmötet.

Innan vi skildes avtackades vår kära vän och styrelsemedlem Monika Bergman för allt förtjänstfullt utfört arbete i föreningen.

Ordf. Fredrik von Platen överlämnade en egenhändigt utförd akvarell med motiv – framtida huset Brf Mosippan i Rödeby.

Vid protokollet

Kent Gustavsson                                                                            Fredrik von Platen
mötessekreterare                                                             mötesordförande

Rose-Marie Storberg                                                                            Birgitta Möller
justeringsman                                                                 justeringsman

Efter årsmötet hölls en föreläsning om Bostadstillägget för pensionärer tillsammans med de boende i Sunnavägen 15.

Vår inbjudna gästföreläsare Alexandros Meditianos från Pensionsmyndigheten informerade om Bostadstillägget – en del av vårt pensionssystem. Rekommenderas att ta del av på hemsida www.pensionsmyndigheten.se – under rubriken: pensionärer. Uppmaning från Alexandros och även från Fredrik att göra en ansök om bostadstillägg. På deras hemsida går att göra en test och få en preliminär beräkning.  Därefter följde en diskussion med kaffe och kakor från Nellys Kafé.

Stort tack för välordnat möte bra lokaler; speciellt till PO och Christer

Protokoll fört vid årsmöte med                       

Karlskrona Seniorhusförening den 15 september 2021.

Avseende verksamhetsåren 2019 och 2020.

 • 1. Ordförande och sekreterare för mötet valdes:

ordförande Fredrik von Platen sekr. Kent Gustavsson

 • 2. Närvarolista

På en cirkulerad lista noterades 25 personer tillika röstlängd vid mötet.

Gästföreläsare Kajsa Högelius HSB och Greger Andersson Blekinge Rot AB.

 • 3. Justeringsmän/rösträknare

Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs

Ylva Haasum och Roland Hultgren.

 • 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Frågan besvarades med ja. (Kallelse hade utsänts med post den 18 augusti).

 • 5. Dagordning

Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.

 • 6. Styrelsens redovisning för verksamhetsåren 2019 och 2020

Kopior av verksamhetsberättelser samt ekonomiska redovisningar för verk-samhetsåren fanns att hämta vid ingången till möteslokalen.

Sekr. Kent Gustavsson fördrog valda punkter ur verksamhetsberättelserna. Verksamhetsåren 2019 och 2020 har av förståeliga skäl varit något av mel-lanår. Huvudsakligt har föreningen varit engagerat sig i projekt Brf Mostigen.

Ordf. Fredrik v Platen har under dessa år representerat föreningen i olika lo-kala och externa referensgrupper ( bl a SPF och SBR) medverkat i kommittén för moderna byggregler samt bidragit med debattartiklar i tidningspressen.

Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2021.

                      Resultat 2019 var ett överskott på 13 207 kr

                      Resultat 2020 var ett överskott på 3 246 kr. 

 • 7. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelser för 2019 och 2020 föredrogs av revisor Nils-Bertil Rese-bo och föreslog styrelsen bevilja ansvarsfrihet för båda verksamhetsåren.

 • 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar

Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.

 • 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för de redovisade verksamhetsåren 2019 och 2020.

 • 10. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift

Nedtecknad verksamhetsplan finns inte. Styrelsen avser att arbeta efter plan och de riktlinjer som finns i vår handbok. Närmast fokus kommer att ligga mot projekt Mostigen i Rödeby.

Några arvoden utgår ej och medlemsavgiften föreslogs vara tillsvidare 100 kronor per individuell medlem och år.

Mötet godtog styrelsens förslag.

 • 11. Val av styrelse

På förslag av styrelsen, då valberedningens funktion tills vidare tagits över av denna, beslöts att styrelsen oförändrat skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Fredrik von Platen väljs till ordförande för en tid av 1 år. Beslutet var enhälligt.

Kvarstår ledamot 1 år Christer Larsson och Kent Gustavsson.

Omval ledamot 2 år Bo Löwendahl, Lennart Lordin ( vice ordf.) och Monika Bergman.

Nyval ledamot 1 år Elsmari Furuvall Mattsson.

Omval suppleant 1 år Per-Olof Svensson.

Nyval suppleant 2 år Gudrun Gardarsdottir

 • 12. Val av revisorer

På förslag av styrelsen

omvaldes Nils-Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av 1 år.

Revisorssuppleant saknas.

 • 13. Val av valberedning

Styrelsens förslag att som valberedning föreslå

                      Nyval Olle Klein (sammankallande) och Lars Larsson.

 • 14. Motioner och ärenden

Inga motioner eller ärenden förelåg.

 • 15. Övriga ärenden

Ordet lämnades fritt utan att någon fråga uppkom.

Ordförande tackade vår avgående styrelsemedlem Carl Lignell för det gedigna arbete han utfört inom föreningen och överräckte boken

                       ”I mörkret ser jag dig klart” av författare Alexander Skantze.

 • 16. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet med ett tack till medlemmarna för det fortsatta förtroendet för styrelsens arbete.

Vid protokollet

Kent Gustavsson              Fredrik von Platen

mötessekreterare             mötesordförande

                      Ylva Haasum                     Roland Hultgren

justeringsman                   justeringsman

Anteckningar från vidhängande informationer:

Brf Mosippan i Rödeby.

Bostadsrättsföreningen Mosippan bildad i Rödeby.

Greger Andersson och Monika Bergman presenterade projektet.

Det uppförda huset med hiss kommer att innehålla 19 st lägenheter i varierande storlekar. Ga-rage och gemensamhetsanläggningar ( tvättstuga, motionsrum, lägenhetsförråd mm) i källar-plan. På entréplanet finns gemensamhetslokal med möjlighet för övernattning. Projektet på-börjades 2013. Framtagning av detaljplanen har tyvärr dragit ut på tiden bl a blivit överklagad vid två tillfällen  av grannar. Bl a därav den långa handläggningstiden. Senast besked från kommunen är att bygglovet skall komma upp till behandling den 29 oktober i år. Fördröjning kan ske om det blir ett överklagande. Huset följer i alla dess delar den godkända detaljplanen en överklagan kan dock fördröja byggstart.

Tomten kräver omfattande markarbeten.

Banker kräver att lägenheterna är tecknade fullt ut innan byggkreditiv kan beviljas.

Många äldre villaägare i Rödeby söker annat boende. Mostigen kan därför vara ett alternativ. Med de nya regler som numera gäller så kan boendekostnad, efter försäljning av befintligt hus, bli i paritet med nuvarande boendekostnad.

Swedbank  har tagit fram en skrift ”Äldre småhusägare – vinnare på bostadsmarknaden”. Kan rekommenderas.

HSB, Kv Posse 4

Kajsa Högelius, ansvarig för nyproduktion HSB Sydost, gav oss en redovisning hur

kv Posse 4, tidigare epidemisjukhuset på Tullen/Pantarholmen, utvecklas.

Detaljplanen är väl genomarbetad in i minsta detalj. Detta för att slippa långa handläggningsti-der i samband med bygglovsansökan. Inte önskvärt jämfört med planen på Mostigen. Bygg-lovshandlingarna är under upprättande och kommer att lämnas in under våren 2022 med pla-nerad byggstart efter sommaren 2022.

Inom fastigheten kommer uppföras 4 st byggnader, 2 st med hyresrätter samt 2 st som bo-stadsrätter samt gemensam garagebyggnad.

Första huset blir med 52 lägenheter med hyresrätt. När första husets stomme är klar påbörjas nästa hus osv till alla 4 husen är färdigställda. Samtliga byggnader beräknas vara klara 2026.

Säljprospekt är under framtagande.

Minnesanteckningar från Höstmötet med                           
Karlskrona Seniorhusförening
på Militärhemmet den 20 november 2019

Kallelse till medlemmar via brev skickats ut den 30 oktober.

Hans Juhlin stadsarkitekt K-na k-n, Henrik Cederholm Magistraten och Annie Heiderup Lok&Motion  är inbjudna till vårt höstmöte. Medverkade gjorde också Sirpa Hjelm och Kristina Stark K-na k-n samt Björn Eriksson från KarlskronaHem

Utöver dessa kunde ytterligare 30 personer räknas in till mötet.

Öppnande
Seniorhusföreningens ordförande Fredrik von Platen hälsade välkommen och gick igenom dagordningen.

Ordf. Fredrik von Platen

Kent Lewén, vice ordf. i Äldrenämnden i Karlskrona, har via skrivelse nominerat Karlskrona Seniorhusföreningen till Bopriset 2019. Vid finalen den 14 november 2019 på  Nationalmuseum  mottog vår ordförande Fredrik ett hedersomnämnande för föreningens arbete att medverka till en god boendemiljö med bl a bra gemensamhet för de boende.

Fredrik informerade delar i Januariuppgörelsen som kan påverkar boendesituationen framöver. Fri hyressättning i nyproduktion finns redan idag. Fri hyressättning i bef. beståndet mycket dåligt för bl a pensionärer. I synnerhet som det just nu är brist på bostäder. ”Flyttskatten” stort hinder för byte av boendeformer. Från våra pensionärsföreningar jobbas på olika förslag att få ner skatter, avgifter, vid försäljning av hus och bostadsrätter. Man räknar med att 65-70% av pensionärer äger sitt boende.

Sirpa Hjelm redogjorde för olika former av sk trygghetsboende inom kommunen. Nyuppförande i Kv Vintern i Lyckeby och på sikt kan bli aktuellt även på Pottholmen.

Hans Juhlin redovisade visioner och byggande på Trossö. Enligt bostadsförsörjningsprogram från 2016 behövs byggas 450 – 500 bostäder per år. Räknar med att färdigställa 500 lägenheter per år i kommunen.

På fråga om seniorboende kan tillskapas på Trossö – på Pottholmen tänkt äldreboende dock inte seniorboende via kommunen. Finns 2 st byggrätter som ligger ute för fördelning.

Kristina Stark redogjorde för framtida boende i våra ytterområden Lyckeby, Nättraby, Jämjö och Rödeby samt Torhamn.

På fråga om hur långt detaljplanen för Mostigen i Rödeby kommit så lovade Kristina att behandla denna skyndsamt. Särskilt som kommunen är delaktig i att utlovad tidplanen blivit framflyttad.

Annie Heiderup informerade på ett inspirerande sätt olika motionsprogram som kan vara lämpliga för seniorer inom Lok&Motion. Provapåbiljetter fanns för de som vill göra ett personligt besök på gymmet.

Fikastund med mingel innan  vi släpper fram Henrik.

Henrik Cederholm Magistraten

Presenterade sin tänkta nybyggnation i kvarteret Skolan i Lyckeby. Projektet omfattar 36 st bostadsrätter i varierande storlekar. Gemensamt dagrum med möjlighet för övernattning ingår i föreningen. Parkeringsplatser inom fastigheten ingår.

Preliminär kostnad för 2 rum och kök, 54 kvm : insats 1.572 000 kr, månadsavgift 3.644 kr.

Preliminär kostnad för 3 rum och kök, 73 kvm : insats 2.168 000 kr, månadsavgift 5.025 kr.

Detaljplanen beräknas äga laga kraft 26 november med byggstart maj 2020 och inflyttning sommaren 2021.

Brf-föreningen Trehörningen är bildad och interimsstyrelse finns.

Anm. Vid upprättande av detta protokoll 20191202 framgår av artikel i BLT att planen är överklagad. Kan innebära att tidplanen måste revideras. (egen anm)

Efter kort frågestund avslutade Fredrik von Platen årets höstmöte och vi gratulerade föreningen för det uppmärksammade hedersomnämnandet avseende Bopriset 2019

Vid datorn

Kent Gustavsson

K-na Seniorhusförening

Protokoll fört vid årsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening
den 8 april 2019

 • 1. Ordförande för mötet
  Till ordförande för mötet valdes Fredrik von Platen.
 • 2. Sekreterare för mötet
  Till sekreterare för mötet valdes Carl Lignell.
 • 3. Närvarolista
  På en cirkulerad lista noterades 22 personer. Kommunförvaltningen representerades av kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm, Äldreförvaltningen.
 • 4. Justeringsmän/rösträknare
  Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs
  Björn Hagström och Hans Persson.
 • 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
  Frågan besvarades med ja. (Kallelse hade utsänts med post den 7 mars).
 • 6. Dagordning
  Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.
 • 7. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2019
  Kopior av verksamhetsberättelsen samt den samt den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret fanns att hämta vid ingången till möteslokalen.Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2019. Årets resultat var ett överskott på 4 861 kr.
 • 8. Revisorernas berättelse
  Revisionsberättelsen, som föredrogs av kassören, utmynnade i förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
  Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.
 • 11. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
  Föreningens generella verksamhetsplan fanns i dess handbok. Fokus låg på Rödebyprojektet, vartill kom ett projekt i Lyckeby, som skulle presenteras efter årsmötet.
  Kassören föredrog förslag till budget för kommande verksamhetsår, som hade fogats till resultat- och balansräkningarna. Några arvoden skulle ej utgå och medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad 200 kronor per individuell medlem och år.
  Mötet godtog styrelsens förslag.
 • 12. Val av styrelse
  På förslag av styrelsen, då valberedningens funktion tills vidare tagits över av denna, beslöts att styrelsen oförändrat skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

                           På förslag av styrelsen omvaldes Fredrik von Platen till ordförande för en tid av ett år.

På förslag av styrelsen omvaldes Lennart Lordin till vice ordförande för en tid av ett år.

Noterades att ledamöterna Lennart Lordin, Monika Bergman och Bo Löwendahl kvarstår ett år.

På förslag av styrelsen omvaldes Carl Lignell, Christer Larsson och Kent Gustafsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

På förslag av styrelsen omvaldes Elsmari Furuvall och Per-Olof Svensson som suppleanter för en tid av två år.

På förslag av styrelsen omvaldes Barbro von Platen som suppleant för en tid av ett år.

 • 13. Val av revisorer
  På förslag av styrelsen
  omvaldes Nils Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av ett år.
  Revisorssuppleant saknas.
 • 14. Val av valberedning
  Mötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sina ansträngningar att åstadkomma en fristående valberedning.
 • 15. Propositioner och motioner
  Inga motioner förelåg. Ordföranden berättade att han i egenskap av boendepolitisk talesperson för SPF Seniorerna lagt stor vikt vid boendekostnaden. Fokus låg f.n. även på omgivningsfrågor. Som exempel erinrades om att nybyggarna i Karlskronas Pottholmsprojekt delvis i onödan skulle komma att få leva i en byggarbetsplats under många år.
 • 16. Övriga frågor
  Ordet lämnades fritt utan att någon fråga uppkom.
 • 17. Avslutning
  Ordföranden avslutade mötet med ett tack till medlemmarna för det fortsatta förtroendet för styrelsens arbete.

Vid protokollet

Carl Lignell                                                            Fredrik von Platen
mötessekreterare                                                  mötesordförande

Björn Hagström                                                     Hans Persson
justeringsman                                                        justeringsman

Anteckningar från vidhängande informationer

 1. Karlskronahems aktuella projekt (vd Björn Eliasson):

Det är svårt att få äldre att flytta från villa. Hyreskostnaden för nybyggnad kan inte möta kostnaden för att bo kvar i amorterat egnahem.

kv.Vintern, Lyckebyvägen 18: ”Trygghetsboende” (>65 år), ca 40 lgh från 1-or till 4-or. Hyra
1 700-1 800 kr/m2 BOA. Äldrenämnden står för gemenskapslokalen med husvärd på deltid. Inflytt maj 2020. Garage/p-plats knyts inte till hyreskontrakt. Prospekt under tryckning.

Lyckebyskolan, AWA-vägen 5: ca 100 lgh (ev. trygghetsboende), byggstart 2019.

kv Barken, Västra Kvarngatan, Pantarholmen: 75 lgh varav 25 student-lgh, P-hus i källare. byggstart 2020.

kv Nordström, Polhemsgatan/Blåportsgatan, vid Tullskolan, Pantarholmen: 110 små-lgh, lägre p-norm. Ev. förskola.

Minervavägen, Campus Gräsvik: 70 student-lgh, inflytt maj 2019.

I början av 2020-talet skulle också byggas i byarna Sturkö och Mölletorp


 1. Vad betyder Januariöverenskommelsen för pensionärer? (Fredrik von Platen och Sirpa Hjelm):

”Hela landet ska växa” -mer fokus på landsorten.
Pensionärsskatten bort 2020. BTP taket höjs till 7 000 kr/mån. Flyttskatten tas bort via
0-ränta på uppskov. Ny pensionsutredning ökar skillnaden mellan intjänad pension och social pension (nu ca 500 kr/mån). RUT-avdrag för fler tjänster. Ev. statlig garanti till bostadslån. Fri hyressättning vid nybyggnad (så är det sedan flera år).

Ny form för behovsprövat boende för dem, som inte behöver heldygnsstöd.

 1. Aktuella privata projekt.

kv Skolan 3 och 4, Lyckeby (mitt emot ”Time Out”),ca 40 lgh i samma dp som Lyckebyskolan. Byggherre Henrik Cederholm, arkitekt Anders Larsson. Är intresserad att samarbeta utifrån föreningens handbok. Ny studiecirkel med intressenter planeras i Lions-lokalen.

Brf Varvskranen, GBJ Bygg AB, Västerudd vid Skepparegatan. Bostäder med havsutsikt under byggnad. Gunnar Hilding var på plats som representant för byggföretaget.

 1. Byggemenskaper (Ulrika Hägred)

Boverkets rapport 2018:32 ”Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” har tagits fram under ledning av Ulrika.
En byggemenskap är en grupp människor, som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad (Föreningen för byggemenskaper).

Motiven för det allmänna att främja företeelsen är, att det är ett bostadsbyggande, som inte blir av på marknadens initiativ bl.a. i glesbygd. Det resulterar vanligen i en småskalig bebyggelse med omväxlande och kreativ arkitektur med lägre boendekostnader än gängse marknadsutbud. Samverkan främjar socialt liv och är en motkraft mot bl.a. äldres ensamhet. Personliga engagemang leder till långsiktig ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Erfarenhet finns främst i Tyskland, där byggemenskaper blivit en del av kommunernas försörjningsprogram. I Sverige är erfarenheten ännu begränsad, med exempel på blockhyresvarianter i Karlskrona (Växthuset) och Göteborg (Högsbo). En (äkta) byggemenskap finns i Gärlesborg (Hogslätts Vänboende) på Västkusten, där gemenskapen också fungerat som byggherre. Uppsala kommun har tagit positiv ställning för byggemenskaper.

Rapporten redovisar tre olika nivåer av möjligt engagemang för kommuner att främja byggemenskaper.

 1. Ta bort hindrande krav i riktlinjer för markanvisning.
  Enkla krav på intresseanmälan för markanvisning.
  Erbjud planlagd mark och förhållandevis små tomter.
  Sälj till fast markpris och värdera intressenter från kvalitetskriterier.
 2. Erbjud en väg (kontaktperson) in i kommunförvaltningen.
  Tillhandahåll information om ärendegång och krav.
  Debitera inte för kommunens tjänster förrän byggkrediten kan lyftas.
 3. Sätt upp mål och ge berörda förvaltningar uppdrag.
  Öronmärk tomter för byggemenskaper och direktanvisa dem.
  Erbjud lots genom bygglovprocessen.
  Bjud in till möten och underlätta gemenskaps-etablering.
  Erbjud återkommande möten och använd infomedia för att sammanföra intressenter.

Från diskussionen noterades: Engagera kommunala pensionärsrådet (KPR). Bevaka som startpunkt generella intressegemenskaper, t.ex. eko-odling, kollektivboende. Kontakta bolag som vill blockhyra ut. Sök konsultgrupper med inriktning på byggemenskaper. Utnyttja investeringsstöd.

Minnesanteckningar från Höstmötet med
Karlskrona Seniorhusförening
på Militärhemmet den 13 november 2018

Kallelse till medlemmar via brev hade skickats 9 oktober.
Hans Juhlin stadsarkitekt Karlskrona kn, Lotta Jeansson SilviaBo och Malin Haag Boviera AB är inbjudna till vårt höstmöte. Medverkade gjorde också Sirpa Hjelm och Kent Lewén Karlskrona kommun
Utöver dessa kunde 40 personer räknas in till mötet.

Öppnande
Seniorhusföreningens ordförande Fredrik von Platen hälsade välkommen och gick igenom dagord-ningen.

Ordf. Fredrik von Platen
Fredrik redovisade synpunkter på boende för seniorer inom kommunen.
För varje dygn ökar livstiden för oss över 65 år med 3 timmar. 50% av oss bor i hus utan hiss. Att byta bostad idag för oss seniorer blir dubbelt så dyrt och hälften så stort.
Bostadsrätt är fortfarande den bostadsform som anses vara bäst ur ekonomisk synpunkt i förhållande till hyresrätt.
Taket för bostadstillägg är idag 5 600 :- men borde ligga på 7 200 :- med hänvisning till dagens kost-nadsläge.
Villa Fehr, Nättraby: planen tänkt att antagas i januari 2019 och bör ligga i startgropar för påbörjande.
Skärfva By II: nytt projekt/område för exploatering av bostäder och service.

Hans Juhlin, Karlskrona kommun
Redogjorde hur långt vårt projekt Mo 3:1 har kommit efter senaste överklagandet. Detaljplanen bör bli klar till febr. – mars 2019. Ligger ute för samråd och synpunkter på det. Planen lämnas senast 3 decem-ber. På fråga varför gå fortare denna gång. Ny delegationsordning som innebär att beslut kan tas utan att invänta på förhand bestämda sammanträdesdagar. Inga garantier då allt kan hända i samband med pröv-ningsrätten.
På fråga om seniorboende kan tillskapas på Trossö – på Pottholmen tänkt äldreboende dock inte senior-boende via kommunen. Finns 2 st byggrätter som ligger ute för fördelning.

Lotta Jaensson,
BoKlok
Prenterade konceptet BpKlok. Ett gemensamt projekt mellan Ikea och Skanska – mest boende för minst pengar.
• Attraktiva bostäder
• Tryggad tillgänglighet
• 20 – 35 lägenheter anses vara rätt storlek
• 2-or och 3-or är målgruppen
• Byggs alltid med hiss
• Läget skall förutsätta bra kommunikation och nära till service
Senaste byggnation skett på Blå Port i Karlskrona. Ytterligare etapp är projekterad och byggstart beräk-nas inom kort.

SilviaBo
Även här kommer Ikea in i bilden. Ingvar Kamprad blev intresserad av drottning Silvias presentation av Silviahemmet. Ingvar Kamprad har lämnat sitt stöd för drottningens engagemang i det fortsatta arbetet. SilviaBo är ett vanligt boende. En lägenhet anpassad för person, som drabbats av demenssjukdom, och skall byggas till rimlig kostnad.

Malin Haag, Boviera AB
Första huset byggs 2009. Idag finns 20 st hus på olika orter i landet. Har idag en stark ägare i fast.bolaget Balder.
Lägenheterna byggs runt inglasad vinterträdgård med exotiska palmer, blommor och växter. Här finns möjlighet för fikastunder och avskildhet för den som önskar. Temperaturen i trädgården är minst 10 gra-der vintertid. Gemensamhetslokal finns även.
Hustyp Nova byggs med 36 lgher 1-or, 2-or och 3-or med storlek 40 – 74 kvm.
Huset är planerat att byggas i Karlskrona på Gullberna Park.

Avslutning
Efter kort frågestund avslutade Fredrik von Platen årets höstmöte.

Vid datorn

Kent Gustavsson
K-na Seniorhusförening

Protokoll fört vid årsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening
den 17 april 2018

§ 1. Ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Fredrik von Platen.
§ 2. Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Kent Gustavsson.
§ 3. Närvarolista
På en cirkulerad lista noterades 20 personer. Gästföreläsare stadsark. Hans Juhlin och kommunalrådet Börje Dovstad Karlskrona kommun. Torsten Kai-Larsen SBU. (Se bifogad information).
§ 4. Justeringsmän/rösträknare
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare ut-sågs
Ingabritt Palmgren och Bengt Danielsson.
§ 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Frågan besvarades med ja. (Kallelse dat 2018 04 03 hade utsänts med post 2018 04 04).
§ 6. Dagordning
Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.
§ 7. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2017
Kopior av verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret fanns att hämta vid ingången till möteslokalen.

Ordf. Fredrik von Platen föredrog valda punkter ur verksamhetsberättelsen. Föreningen haft litet av ett ”mellanår” vad avser påbörjade byggobjekt. De-taljplanearbete och förprojektering av Brf Mostigen i Rödeby fortgår.
Verksamhetsplan fanns inte upptryckt utan ordf. informerade kort om Brf Mostigen samt vikten av att starta upp Bygg – och bogemenskaper.
Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2018. Årets resultat blev underskott, minus 12 996 mot budgeterat underskott -6 300 kr. Ökat underskott beroende på icke budgete-rad medverkan på mässan NEWS-55 (30-31 augusti).
§ 8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen, som föredrogs av kassören, utmynnade i förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det redovi-sade verksamhetsåret.
§ 11. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
Förslag till budget för kommande verksamhetsår hade fogats till resultat- och balansräkningarna. Några arvoden skulle ej utgå och medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad 200 kronor per individuell medlem och år. Verk-samhetsplan för insater under 2018 hänvisas till sista stycket i verksam-hetsberättelsen.
Mötet godtog styrelsens förslag.

§ 12. Val av styrelse
På förslag av styrelsen, då valberedningens funktion tills vidare tagits över av denna, beslöts att styrelsen oförändrat skulle bestå av sju ordinarie le-damöter och fyra suppleanter.
På förslag omvaldes Fredrik von Platen till ordförande för en tid av ett år.
Noterades att ledamöterna Carl Lignell, Christer Larsson och Kent Gustavs-son kvarstår för en tid av ett (1) år.
På förslag omvaldes Lennart Lordin (v ordf.), Monika Bergman och Bo Lö-wendahl för en tid av två (2) år.
Noterades att Elsmari Furuvall Mattsson och Per-Olof Svensson kvarstår som suppleanter för en tid av ett (1) år.
På förslag omvaldes Barbro von Platen som suppleant för en tid av ett (1) år.

§ 13. Val av revisorer
På förslag av valberedningen omvaldes Nils Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av ett år
Revisorssuppleant saknas.
§ 14. Val av valberedning
Föreningen saknar för närvarande valberedning. Förslag på ny valberedning förelåg ej vid mötet. Efter att hört årsmötet om det finns intresse att medver-ka i valberedning beslöts att styrelsen får i uppdrag att under kommande verksamhetsår arbeta fram förslag till valberedning till nästkommande års-möte.
§ 15. Propositioner och motioner
Inga motioner inkommit.
§ 16. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 17. Avslutning
Ordföranden avslutade med ett tack till medlemmarna för det fortsatta för-troendet för styrelsens arbete.

Vid protokollet

…………………………………………….. …………………………………………
Kent Gustavsson Fredrik von Platen
mötessekreterare mötesordförande

Justeras:

……………………………………………. ……………………………………………
Ingabritt Palmgren Bengt Danielsson

Information
Efter årsmötet informerade kommunalrådet Börje Dovstad de byggplaner som finns i kom-munen då vi växer så det ”knakar”. Kommunen har för få bostäder att erbjuda vilket också hämmar kommunens tillväxt. Kommunstyrelsen tagit beslut om att erbjuda lägenheter med god tillgänglighet och på så sätt bidra till ”flyttkedja”. I Nättraby har K-na hem frigjort ytor för bostäder på Benabacken. Nyproduktion på Kyrkbacken. I Lyckeby nyproduktion inom kort på Pingistomten i form av trygghetsboende. Tomter på Sturkö med byggnation för hög tillgäng-lighet. Hasslö, privat byggherre, 25-tal hyreslägenheter med god tillgänglighet. Utöver dessa projekt sker också byggnation genom privata byggherrar.
Hans Juhlin informerade om de byggplaner som finns i kommunen och utförs av privata in-tressenter. Målsättning för kommunens del är att bevilja 500 bygglovslägenheter per år. För att klara detta bör man planera för 1 000 lägenheter. Kvarter inom Trossö kan nämnas Lan-ternan, Gulin, Lagerstråle, Pottholmen m fl. Även Wämö, Hästö, Sunna och Lyckeby kan nämnas. Utöver dessa planeras för byggnationer på Pottholmen 500 lgh-er, Hattholmen 1 000 – 2 000 lgh-er, Barken och Garvaren på Pantarholmen 200 lgh-er.
Lyckeby – förtätningsprincipen. Fastigheten Skolan 2, tomten Medborgarhuset.
Nättraby – ICA-fastigheten, Villa Fehr. Hejans Lycka – villor.
Mölletorp – 350 nya lägenheter + villor, radhus, grupphus.
Nya inriktningar för byggnation på Sturkö, Tjurkö, Aspö och Hasslö.
Inredning av vindar samt påbyggnader av befintliga hus inte att förglömma.
Karlskrona Seniorhusförening efterlyser tomter, mark, för byggemenskap.
Sunnavägen 15, hyresrätt, framfördes som ett gott exempel på hur ett seniorboende med god tillgänglighet och lokaler med möjlighet till gemensamma träffar kan utformas och genomföras. Hyresvärd är Stiftelsen hemmet. Söker tomt att genomföra byggnation med samma förutsättningar. Kommunen har dock inte möjlighet i nuläget erbjuda lämplig mark eller tomt.
Torsten Kai-Larsen, SBU. redogjorde för projekt Krutviken. Dess historik att från början inne-hålla förskola samt mindre lägenheter till studenter med tanke på läge samt att det saknas studentlägenheter i Karlskrona. På grund av LOU ” lagen om offantlig upphandling” kunde detta inte genomföras. Efter senaste möte med intressenter har viss omdisponering skett. Loftgångar och entréer till lägenhet flyttat till framsidan och på så sätt erhålls enskilda vind-skyddade uteplats/balkong för resp. lägenhet. För närvarande , april 2018, är 30% av lägen-heterna tecknade. Till övervägande del av seniorer. Efter nytt möte den 23 april då den nya planlösningen skall presenteras räknar med ytterligare teckningar.

Ordförande Fredrik von Platen tackade alla medverkande för sammankomsten.

Minnesanteckningar från Höstmötet med Karlskrona Seniorhusförening
på Militärhemmet den 22 novemb
er 2017

Kallelse till medlemmar via brev hade skickats 1 november.

Björn Eliasson, VD KarlskronaHem och Henrik Johnsson, vVD i BoKlok är inbjudna till vårt höstmöte.

Utöver dessa kunde 40 personer räknas in till mötet.

Öppnande Seniorhusföreningens ordförande Fredrik von Platen hälsade välkommen och gick igenom dagordningen.

Ordf. Fredrik von Platen

Fredrik redovisade Fregattens nya trygghetsboende där bostadsbolaget Klövern var ägare vid ombyggnadstillfället. Här finns 22 lägenheter fördelade på ettor, tvåor och treor samt gemensamhetslokal och lokal för kommunal service.

Investeringsstöd från staten till ”trygghetsboende”, numera ändrat till ”bostäder för äldre”.

Förslag ligger att få fram ett boende som tänkt heta ”mellanboende” och där hemtjänst är tänkt komma in i bilden. Här är intentionen att kommunerna skall bygga. Ligger för behandling.

Flyttskatteproblemet: önskar ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av bostad. Bostadstillägg: Fredrik uppmanade att söka. Detta är inget bidrag utan ingår i det svenska pensionssystemet. Inget bidrag – tillägg skall det heta. Nyttjas inte detta så går avsatta medel tillbaka till statskassan.

Bostadstillägget borde höjas från idag max 5 400 kr till 7 300 kr.  Besked på detta kan komma maj 2018.

Rödeby, Mostigen 1

Planen har ännu inte vunnit laga kraft pga överklagande. Besked förväntas under december månad.

Förslaget ligger på 19 st lägenheter samt en gemensamhetslokal. Lägenheterna fördelade på 2- och 3-rumslägenheter.

Bostasrättsföreningen är bildad.

Kontakt med banker är tagna och fn är Swedbank den bank som visat mest intresse.

KarlskronaHem., Björn Eliasson

Björn redogjorde för K-naHems byggplaner. Ambition att uppföra 400 nya lägenheter fram till 2020. Finansiering av dessa delvis genom försäljning av 300 lägenheter. Björn lovade att försäljning skall ske till seriösa köpare. Ingen försäljning i spekulationssyfte.

Uppförande av nya lägenheter sker främst i Lyckeby, Nättraby, Pantarholmen och Trossö. studentlägenheter på Gräsvik. Tittar även på byggnation på Sturkö.

BoKlok, Henrik Johnsson

Henrik presenterade konceptet BoKlok och dess fördel med bl a att bygga fullt färdiga moduler inomhus i fabrik.  Intresse från föreningen för ett studiebesök på Blå Port där senaste BoKlok-konceptet färdigställs.

Henrik berättade också hur konceptet SilviaBo växt fram tillsammans med IKEA. SilviaBo är utformat och byggt för att göra bästa boende för person med demens. IKEA tillsammans Drottning Silvia har gjort detta möjligt.   

Avslutning

Efter kort frågestund avslutade Fredrik von Platen året höstmöte.

Vid datorn
Kent Gustavsson
K-na Seniorhusförening

Protokoll fört vid årsmöte med Karlskrona Seniorhusförening
den 6 april 2017

 • 1. Ordförande för mötet Till ordförande för mötet valdes Fredrik von Platen.
 • 2. Sekreterare för mötet Till sekreterare för mötet valdes Kent Gustavsson.
 • 3. Närvarolista På en cirkulerad lista noterades 18 personer. Gäster Sirpa Hjelm, äldrenämden, och Kent Lewén, fd kommunalråd.

                           Föredragshållare Karlskronahems vd Björn Eliasson. (Se bifogad information).

 • 4. Justeringsmän/rösträknare Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Ylva Haasum och Sune Thidell.
 • 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning Frågan besvarades med ja. (Kallelse dat 2017 03 06 hade utsänts med post).
 • 6. Dagordning Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.
 • 7. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2016 Kopior av verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret fanns att hämta vid ingången till möteslokalen. Ordf. Fredrik von Platen föredrog valda punkter ur verksamhetsberättelsen. Föreningen haft litet av ett ”mellanår” vad avser påbörjade byggobjekt. Detaljplanearbete och förprojektering av Brf Mostigen  i Rödeby fortgår.

                           Vår handbok för Seniorboende har reviderats och ny upplaga (upplaga 2) tryckts upp och fanns för distribution under mötet.   Verksamhetsplan fanns inte upptryckt utan ordf. informerade kort om Brf Mostigen samt vikten av att starta upp Bygg – och bogemenskaper. Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2017. Årets resultat var ett överskott på 8 773 kr.

 • 8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen, som föredrogs av kassören, utmynnade i förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.
 • 11. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift Förslag till budget för kommande verksamhetsår hade fogats till resultat- och balansräkningarna. Några arvoden skulle ej utgå och medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad 200 kronor per individuell medlem och år. Mötet godtog styrelsens förslag.
 • 12. Val av styrelse På förslag av styrelsen, då valberedningens funktion tills vidare tagits över av denna, beslöts att styrelsen oförändrat skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

                           På förslag omvaldes Fredrik von Platen till ordförande för en tid av ett år.

Noterades att ledamöterna Lennart Lordin, Monika Bergman och Bo Löwendahl kvarstår för en tid av ett år.

På förslag omvaldes ledamöterna Carl Lignell, Christer Larsson och Kent Gustavsson för en tid av två år.

På förslag omvaldes Elsmari Furuvall Mattsson och Per-Olof Svensson som suppleanter för en tid av två år.

Noterades att Barbro von Platen kvarstår som suppleant för en tid av ett år.

 • 13. Val av revisorer På förslag av valberedningen omvaldes Nils Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av ett år Revisorssuppleant saknas.
 • 14. Val av valberedning Föreningen saknar för närvarande valberedning. Förslag på ny valberedning förelåg ej vid mötet. Efter att hört årsmötet om det finns intresse att medverka i valberedning beslöts att styrelsen får i uppdrag att under kommande verksamhetsår arbeta fram förslag till valberedning till nästkommande årsmöte.
 • 15. Propositioner och motioner Inga motioner inkommit.
 • 16. Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg.
 • 17. Avslutning Ordföranden avslutade med ett tack till medlemmarna för det fortsatta förtroendet för styrelsens arbete.

Vid protokollet

………………………………………………                                       ………………………………………………

Kent Gustavsson                                                    Fredrik von Platen mötessekreterare                                                    mötesordförande

Justeras:

……………………………………………………                           ………………………………………………..

Ylva Haasum                                                         Sune Thidell

Information

Efter årsmötet informerade Karlskronahems vd Björn Eliasson om de planer som Karlskronahem har framöver.

Kommunfullmäktige tog beslut 2016 att ge Karlskronahem i uppdrag att producera 400 lägenheter närmaste 5 åren. Nackdel att kommunen varit dålig med framförhållning med färdiga detaljplaner. Tänkta exploateringsområden är bl a Nättraby och Lyckeby.

Nättraby, Kyrkbacken, 22 lägenheter klart med upphandling. Bygglov samt markköp klart inom kort. Framkom att man tänkt bygga i tvåvåningshus utan hiss vilket sågs som stor nackdel med hänsyn till äldre som önskar bostad i Nättraby.

Detaljplan gamla Lyckebyskolan skall tas fram och kan ev.ges möjlighet för kooperativ hyresrätt.

Kv Vintern 4, fd pingishallen i Lyckeby. Ett 30-tal lägenheter, hyresrätter, och uppföras som Bostäder för äldre, trygghetsboende.

Ekebacken i Lyckeby där de befintliga punkthusen byggs på med en våning.

Barktorget på Pantarholmen förslag att bebyggas med punkthus samt förhöjning av bef. hus.

Utökning av studentlägenheter på Gräsvik. Beräknas färdigställda till höstterminen 2018.

Fredrik von Platen informerade om betydelsen av bygg- och bogemenskap för att hålla nere de byggadministrativa kostnaderna.

Byggkostnaderna i förhållande till KPI har tyvärr inte följt varandra utan vuxit. Medför sämre pensioner i förhållande till löntagare. Bostadstilläggen, som är en del av pensionssystemet, har inte höjts sen 2008.

Fredrik framförde också vikten av att bygga bra och tillgängligt boende. Kan person, i sådant boende, skjuta fram en flytt till ett omsorgsboende i 1,5 år så sparar kommunen en miljon kronor.

  Ordförande Fredrik von Platen tackade alla medverkande för sammankomsten. 

Minnesanteckningar från Höstmötet med                               Karlskrona Seniorhusförening på Militärhemmet den 16 november 2016

Kallelse till medlemmar via brev hade skickats 1 november. Med anledning av Svensk Bostadsutveckling Ab:s (SBU Ab) projekt ”Villa Fehr” har kontakt skett och erbjudits möjlighet närvara och presentera senaste omarbetat förslag. Med anledning av detta samtidigt bjuda in medlemmar i pensionärsföreningarna Nättraby PRO och SPF Seniorerna Nättraby Hasslö.

Representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen: Viktoria Nordholm, – äldreförvaltningen, Sirpa Hjelm – Klövern, Sofia Gustavsson – Svensk Bostadsutveckling AB, Torsten Kai-Larsen. Utöver dessa kunde 45 personer räknas in till mötet.

Öppnande Seniorhusföreningens ordförande Fredrik von Platen hälsade välkommen och gick igenom dagordningen.

Torsten Kai-Larsen, SBU Ab Torsten informerade kort om de objekt som SBU varit och är delaktiga i kommunen. Tidigare genomfört objekt är Skärfva By och vad som idag är aktuellt i kommunen är Kihlströmskaj, Krutviken och speciellt Villa Fehr.

Vad avser Villa Fehr så har kontakt mellan SBU Ab och kommunen skett i tidigare skede och där PRO och SPF i Nättraby varit kontaktpartners och möten ägt rum där synpunkter framförts vad avser utformning, planlösning samt storlek mm. Vid dessa möten har också intresseanmälan skett till projektet. Under hand har förändringar skett i projektet och dagens presentation skall förhoppningsvis vara det slutliga. Från senaste mötet i april 2016 har följande skett: tidigare förslag med radhus/atriumhus med extra arbetsrum/sovrum på plan 2 tagits bort och ersatts med 1-plans atriumhus med egen innergård. Dessa finns i utförande med 1, 2 alt 3 sovrum utöver vardagsrum och följaktligen med varierande storlek på innergården.

Flerfamiljshuset uppförs med balkong alt. uteplats  till samtliga lägenheter. Projektet i nuläget 1- och 2-rumslägenheter med möjlighet till större lägenheter om så önskas. Synpunkt att gemensamhetslokal bör och skall finnas med i projektet.

Till det senaste planförslaget har tillkommit att Trafikverket krävt plats för framtida påfartsramp mot Karlskrona. Detta innebär att man blivit tvungen flytta ”in” carportar med påföljd mindre byggyta. Just nu räknar med 20 st friliggande hus och 20 lägenheter i flerfam.huset.

Utgångspunkt för uppförande av hus och lägenheter är tänkt att ske i bostadsrättsform och med valfria insatser. Hög insats – låg avgift, låg insats – hög avgift. Tidplan för projektet kan bli att planen äger laga kraft i juni 2017 och inflyttning sommaren/hösten 2018. Nuvarande Villa Fehr kommer SBU Ab att rusta upp i egen regi och kan ev. i ett senare skede upptas i den nybildade bostadsrättsföreningen. Fredrik tackade Torsten för besöket i Karlskrona och att vi har anammat de förändringar som skett. Torsten återkommer med nya förslaget.

Fredrik von Platen.

Förslag från Fredrik att intressenter som skall flytta in i projekt Villa Fehr bildar en interimsstyrelse. Karlskrona Seniorhusförening som har skaffat sig erfarenheter på genomförda projekt inom kommunen har möjlighet vara till stöd vid bildande av föreningen och andra praktiska detaljer. Fredrik tog även upp hur långt ”Utredningen om bostäder för äldre” har kommit. Regeringen/staten borde ta bättre fasta på de förslag som framlagts. Flyttkostnad som rot-avdrag har man tagit till sig. Investeringsstöd till trygghetsbostäder för personer över 65 år (sänkt från tidigare 70 år) f o m 15 november 2016. Finns inget krav att flytta till trygghetsboende, hänger på oss själva. Trygghetsboende i stort sett samma som i hyreshus dock med bättre utförande vad avser tillgänglighet. Gemensamma utrymmen dock inte reglerat.

Flyttskatteproblemet: önskar ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av bostad. Bostadstillägg: Fredrik uppmanade att söka. Detta är inget bidrag utan ingår i det svenska pensionssystemet. Inget bidrag – tillägg skall det heta. Nyttjas inte detta så går avsatta medel tillbaka till statskassan.

Bostadstillägget borde höjas från idag max 5 500 kr till 7 300 kr.  Enpersonshushåll med pension över 13 000 kr efter skatt medger inget bostadstillägg. Eget kapital för bostadstillägg höjt från 100 000 kr till 125 000 kr. www.pensionsmyndigheten.se

Fregatten/Äldreförvaltningen: Sirpa Hjelm och Sofia Gustavsson från fast.bolaget  Klövern.   

I f d servicehuset Fregatten förverkas kommunens första trygghetsboende. Till dessa bostäder krävs ingen behovsprövning – endast att man själv eller annan i hushållet är minst 65 år (tidigare 70 år).  22 st lägenheter fördelade på 2 st ettor, 16 st tvåor och 4 st treor. Hyreskostnad beräknas bli 5 600 till 9 000 kr per månad beroende på storlek, antal rum.  Totalrenovering. Större badrum anpassat efter rullstol. Balkong eller uteplats blir till samtliga lägenheter. Öppna gemensamhetsytor på samtliga våningsplan. Trivselvärd eller värdinna som har kontakt med hyresgäster för praktiska detaljer. Tjänst som Karlskrona kommun tillhandahåller. Befintlig restaurang kommer att finnas kvar som idag. Nyttjas av hyresgäster och allmänhet. Inflyttning 1 april 2017. Idag finns en kö på 100 personer till 22 lägenheter

Rödeby, Mostigen 1: Viktoria Nordholm, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Monica Bergman, Karlskrona Seniorhusförening

Viktoria: Olika förslag på hustyp har varit uppe till diskussion. Punkthus lika som nyuppfört i Lyckeby sparar mycket av naturen. 5 – 6 våningar enl. plan och 4 lgh-er per plan. Parkering utförs i källarplan samt på markplan. Planen tillåter även sk lamellhus. Samråd beräknas efter nyår med enkelt planförfarande. Blir det många synpunkter kan en remissomgång bli aktuell. I annat fall går ärendet direkt till antagande.

Monica: Hoppas få in synpunkter på utförande – bl a punkthus alt. lamellhus. Nytt möte kan bli i början på 2017 med ny information om hustyp och prisbild. Bostadsrättsföreningen skall teckna avtal med kommunen inom kort och därefter få igång samråd. Inga större kostnader för BRF under denna tid för fastställelse enl. Fredrik. Anpassa storlek på byggnaden för de antal intressenter som finns.

Avslutning

Efter kort frågestund avslutade Fredrik von Platen året höstmöte.

Vid datorn

Kent Gustavsson

K-na Seniorhusförening

Protokoll fört vid årsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening
den 19 april 2016

 1. Ordförande för mötet Till ordförande för mötet valdes Fredrik von Platen.
 2. Sekreterare för mötet Till sekreterare för mötet valdes Kent Gustavsson.
 3. Närvarolista På en cirkulerad lista noterades 35 personer. Från kommunen; planarkitekt Viktoria Nordholm och Sirpa Hjelm äldreförvaltningen.
 4. Justeringsmän/rösträknare Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Marianne Båghammar och Sune Thidell.
 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning Frågan besvarades med ja. (Kallelse hade utsänts med post 18 mars).
 6. Dagordning Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.
 7. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2013 Kopior av verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret fanns att hämta vid ingången. Ordf. Fredrik von Platen föredrog valda punkter ur verksamhetsberättelsen.  Bl .a omarbetning av vår handbok , bildande av brf i Rödeby, flyttkedja – 97 lägenheter i Lyckeby och på Sunnavägen 15 har gett 62 barnfamiljer möjlighet till boende i villa. Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2016. Årets resultat var ett överskott på 1 110 kr.
 8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen, som föredrogs av kassören, utmynnade i förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.
 11. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift Förslag till budget för kommande verksamhetsår hade fogats till resultat- och balansräkningarna. Några arvoden skulle ej utgå och medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad 200 kronor per individuell medlem och år. Mötet godtog styrelsens förslag.
 12. Val av styrelse På förslag av styrelsen, då valberedningens funktion tills vidare tagits över av denna, beslöts att styrelsen oförändrat skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Jane Betts bett om entledigande. På förslag omvaldes Fredrik von Platen till ordförande för en tid av ett år.På förslag omvaldes ledamöterna Lennart Lordin, Monika Bergman och Bo Löwendahl för en tid av två år.
  Noterades att ledamöterna Carl Lignell, Christer Larsson och Kent Gustavsson kvarstår ett år.
  Noterades att Elsmari Furuvall och Per-Olof Svensson kvarstår som suppleanter ett år.
  På förslag omvaldes Barbro von Platen som suppleant för en tid av två år.
 13. Val av revisorer På förslag av valberedningen omvaldes Nils Bertil Resebo och Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av ett år Revisorssuppleant saknas.
 14. Val av valberedning Föreningens ordinarie sammankallande Nils Hansson har lämnat oss under verksamhetsåret. Förslag på ny valberedning förelåg ej vid möte.
  Beslut att styrelsen tar över valberedning för ett halvt år framåt.
 15. Propositioner och motioner Inga motioner inkommit.
 16. Övriga frågor
  Boviera:
  konceptet kompletteras även med ett mindre hus på 4 våningar och en mindre del under tak. Detta för att lättare kunna placeras i stadsmiljö. Fast.bolaget Balder som äger konceptet önskar ha vår förening som ”bollplank” för vidare omarbetning.
  Fråga från enskild medlem att kunna få hjälp från föreningen vid anskaffande av bostad.
  Hästö: Vid presentation och allmän förfrågan om uppförande av 2 st punkthus för seniorboende på Hästö visar sig att visst motstånd hos boende på Hästö finns för detta.
  Pantarholmen. Detaljplan klar för HSB att påbörja uppförande av hyres- samt bostadslägenheter på den sk ”brända tomten” vid Willys.
 17. Avslutning Ordföranden avslutade med ett tack till medlemmarna för det fortsatta förtroendet för styrelsens arbete.

Vid protokollet

Kent Gustavsson                                                    Fredrik von Platen mötessekreterare                                                   mötesordförande

Marianne Båghammar                                          Sune Thidell justeringsman                                                         justeringsman

Information

Efter årsmötet informerade Viktoria Nordholm planarkitekt på Karlskrona kommun.

I februari 2016 antogs nytt bostadsförsörjningsprogram. Politiskt dokument som ligger till grund för bostadsbyggandet inom kommunen och som skall vara kopplat till kommunens beräknade befolkningstillväxt. Innefattar även särskilt boende.

Översiktsplan för markanvändning antogs 2010 och börjar bli lite gammal varför denna har setts över och kompletterats med sikte mot 2030.

Bostadsbyggandet har i stort följt befolkningstillväxten fram till 2010 men har på senare år stuckit iväg och nybyggandet ej följt med i samma takt. Under 2015 har vi haft en ökning runt 1000 personer och med stor inflyttning till tätorten.

Av bostadsbeståndet utgör hyreslägenheter c:a 75 %  varav KarlskronaHem har 38% av dessa.

Många lägenheter har dålig tillgänglighet för rörelsehindrade. Bl.a saknas hiss i många fastigheter.

Bostadsförsörjningsprogrammet är uppdelat i 2 delar. En juridisk del som avser åren 2016 – 2020 och en del benämnd Inriktningsdokument som är tänkt som en årlig uppdatering.

Kommunen har för avsikt att stärka upp tätorterna för att påverka igångsättning av flerbostadshusbyggande och öka sitt markinnehav. Karlskronahem en aktiv aktör med mål om att få fram 400 lägenheter inom 5 år. Även viktigt jobba mot privata aktörer.

Nämndes bostadsrätter på tomt ”Villa Fehr” i Nättraby, som är under samråd. Kan bli byggstart årsskiftet 2016/2017.

Bostadsrätter i Rödeby där planarbetet bör kunna medge bygglov vid årsskiftet. Detta under förutsättning att inga överklaganden inkommer innan planen fastställs.

Ordförande föredrog en föreläsning han skulle hålla på Chalmers i Göteborg den 20 april på temat: Hur tror vi att seniorer vill bo, vad har vi råd med och vad är det som byggs?

  Ordförande Fredrik von Platen tackade alla medverkande för sammankomsten. 

Protokoll fört vid årsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening
den 1 april 2015

§ 1. Ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Fredrik von Platen.
§ 2. Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Carl Lignell.
§ 3. Närvarolista
På en cirkulerad lista noterades 39 personer. Från kommunens politiker kom Börje Dovstad (fp). Kommunförvaltningen representerades av exploateringschefen Ola Robertsson, planchefen Ola Swärdh, utvecklingschefen Eva Herbertsson och kvalitetsutvecklare Sirpa Hjelm.
§ 4. Justeringsmän/rösträknare
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs
Marianne Båghammar och Elsmari Furuvall.
§ 5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Frågan besvarades med ja. (Kallelse hade utsänts med post 10 mars).
§ 6. Dagordning
Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.
§ 7. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2013
Kopior av verksamhetsberättelsen samt den samt den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret fanns att hämta vid ingången.

Sekreteraren Carl Lignell föredrog valda punkter ur verksamhetsberättelsen.

Kassören Monika Bergman kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2015. Årets resultat var ett överskott på 6 227 kr.
§ 8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen, som föredrogs av kassören, utmynnade i förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna.
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen s medlemmar ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.
§ 11. Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
Förslag till budget för kommande verksamhetsår hade fogats till resultat- och balansräkningarna. Några arvoden skulle ej utgå och medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad 200 kronor per individuell medlem och år.
Mötet godtog styrelsens förslag.
§ 12. Val av styrelse
På förslag av valberedningen beslöts att styrelsen oförändrat skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
På förslag av valberedningen omvaldes Fredrik von Platen till ordförande för en tid av ett år.
På förslag av valberedningen omvaldes Lennart Lordin till vice ordförande för en tid av ett år.
Noterades att ledamöterna Lennart Lordin, Monika Bergman och Bo Löwendahl kvarstår ett år.
På förslag av valberedningen omvaldes Carl Lignell, Christer Larsson och Kent Gustafsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.
Noterades att Barbro von Platen och Jane Betts kvarstår som suppleanter ett år.
På förslag av valberedningen omvaldes Elsmari Furuvall och Per-Olof Svensson som suppleanter för en tid av två år.
§ 13. Val av revisorer
På förslag av valberedningen
omvaldes Nils Bertil Resebo och nyvaldes Ulla Turbin till ordinarie revisorer för en tid av ett år
samt nyvaldes Nils Hansson till revisorssuppleant för en tid av ett år.
§ 14. Val av valberedning
Ordföranden tackade för årets arbete. Årsmötet beslöt att omvälja dem:
Nils Hansson, sammankallande och Marianne Båghammar ledamot, båda för en tid av ett år.
§ 15. Propositioner och motioner
På förslag av valberedningen beslöt årsmötet att uppdra åt seniorhusföreningens presidium att i samarbete med valberedningen utarbeta en plan för förnyelse av styrelsearbetet, så att representanter för påbörjade och planerade projekt involveras i arbetet.
§ 16. Övriga frågor
Ordet lämnades fritt utan att någon fråga uppkom.
§ 17. Avslutning
Ordföranden avslutade med ett tack till medlemmarna för det fortsatta förtroendet för styrelsens arbete.

Vid protokollet

Carl Lignell Fredrik von Platen
mötessekreterare mötesordförande

Marianne Båghammar Elsmari Furuvall
justeringsman justeringsman

Anteckningar från vidhängande informationer
Av hänsyn till de medverkandes inbokningar togs informationer/diskussioner i två avsnitt; före och efter årsmötet.
1. Kommunens bostadsförsörjningsprogram:
Från den delade redovisningen av Ola Robertsson och Ola Swärdh noterades selektivt följande.
En BME-enkät visade att bostadsmarknaden var i balans, d.v.s att nybyggnad inte var lönsamt utifrån vissa schabloner. ”Tobins q-värdet” var lågt. Områdeskvaliteter måste lyftas. Invånarantalet har ökat sedan sekelskiftet; nu 63 912 inv. 40-talspuckeln hotar äldreomsorgen.
Ett omfattande, seriöst arbete med bostadsförsörjningsprogram har startat. Översiktsplanering sker parallellt. Genomförandet besväras av att kommunens mark sålts av; strategisk markreserv behöver byggas upp.
Nytt är att kommunen tar kostnaden för förberedande exploateringsundersökningar – kostnaden tas igen när marken är helt byggklar. Flyttkedjor fokuseras.

Pottholmens detaljplan blir klar i maj. Under arbete är fortsättning av Saltöbebyggelsen, Kilströms kaj med tre huskroppar (3, 4 och 8 vån), sex radhuslängor kring Villa Fehr i Nättraby, Mosippan i Rödeby, nyplan för Lyckeby centrum (ÖoB och Lyckebyskolan) där Bovieran visat intresse. Tullgårdens dp är inte klar.

2. Diskussion om framtidsboende för äldre.
Fredrik von Platen inledde med att varna för att dra slutsatser av äldres bostadsefterfrågan i dag. Den är betingad av 30-talets ”kris i befolkningsfrågan”. Bland 40-talisterna finns också många med svag ekonomi.
Kommunala bostadsbolag är inte längre allmännyttiga, men måste då, likt de privata, tillåtas ha röda vinstsiffror första åren efter nybyggnad. Trygghetsboenden måste fram trots att bidragen inte längre finns.
Börje Dovstad noterade att dagens räntesituation borde vara gynnsamt för att få igång bostadsbyggandet, men byggkostnaderna måste bekämpas. Alla berörda förvaltningar finns i en ny arbetsgrupp, som han själv leder. Trygghetsboenden saknas och har efterfrågats bl.a. på Sturkö. Närmast till hands är att omvandla gamla servicehus som Fregatten och Hjulhammar.
Kostnaderna kan pressas om man i hela regionen bygger standardhus industriellt, vilket förutsätter att kommunerna i närområdet inte profilerar sig med särkrav. Överklagandeprocessen måste snabbas upp.
Klövern har många om- och nybyggnadsmöjligheter på Gullberna, men attraktiviteten måste höjas genom förbättrad service i området.
Eva Herbertsson berättade att Fregatten börjat tomställas, men att avvecklingen tar tid. Ansvaret ligger nu inte minst på Klövern som fastighetsägare.

Anteckningar från informationsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening
på Militärhemmet den 20 november 2013

Brevkallelser till medlemmar hade skickats 5 november. Samtidigt inbjöds representanter för kommunstyrelsen och äldreomsorgen, pensionärsorganisationer, aktuella byggherrar samt media. 45 medlemmar och intresserade kunde räknas in. Media representerades av Bas Blekinge och Commersen.

1.      Öppnande
Seniorhusföreningens ordförande Fredrik von Platen hälsade välkommen och öppnade mötet till temat ”Att flytta är att leva upp en smula”.

2.      Konsten att flytta.
Marianne Båghammar, som 2006 flyttade från villa i Spandelstorp till lägenhet i Brf Bataljonen, berättade om familjens problem och glädjeämnen under flyttprocessen. Från den fängslande berättelsen noterades några fritt tolkade mementon:

 • Förbered uppbrottet mentalt i god tid.
 • Mät och möblera på ritningen så att det blir klart vilka enheter som ryms.
 • Kolla glas och serviser mot de nya köksskåpen.
 • Gör ett rum till packnings- och gallringsrum.
 • Var beredd på att minska bland fotografier och andra känsliga minnen.
 • Gallra bokhyllor hårt; böcker är svårt att bli av med.
 • En lägenhet har inte väggytor för alla villans tavlor.
 • Garderober kan flyttas i anpassade garderobslådor.
 • Det behövs mycket förrådsutrymme t.ex. för eventuella medicinska hjälpmedel.
 • Att rensa ger befrielse och handlingsutrymme.
 • Att flytta till nytt är glädjefyllt och erbjuder en inspirerande nystart.
 • Att vara en frisk 65 åring går inte att jämföra med en frisk 75 åring.

3.      Hur säljer jag huset eller lägenheten?
Magnus Olofsson, Skandia mäklarna, triggades av Elsmari Furuvall att delge sin samlade erfarenhet till publiken. Sen kom den med kompletterande frågor. Bland synpunkterna noterades följande:

 • För annonseringen är www.hemnet.se helt avgörande och foton där måste vara proffsiga.
 • Bilderna ska huvudsakligen avspegla aktuell årstid för att undvika misstanken ”svårsålt”.
 • Beskrivningen ska vara objektiv och inte skönmålande.
 • Visningen ska vara fri från personliga prylar och säljarna själva.
 • Ställ skrymmande möbler i garaget eller källaren
 • Första intryck är viktigt, exteriör och entré.
 • Fixa iögonfallande skavanker, men reparera inte annat än extrema färger/tapeter.
 • Gärna brasa men inga andra dofter; skapar misstankar.
 • Fiberanslutning är tveksam investering.
 • Köparen har stor undersökningsplikt, men säljaren står för dolda fel i 10 år.
 • Säljaren måste visa en färsk energibesiktning av certifierad (8 – 10 Kkr).
  OBS att väggisoleringen kan vara dold/okänd – notera om rum varit kallt.
 • Försäkring mot dolda fel ger i praktiken sällan ersättning.
 • Säljaren bör ha gjort teknisk besiktning med fuktmätning och åtgärdslista (Anticimex).
 • Radonsituationen bör redovisas.
 • För bostadsrättslägenhet behövs sällan besiktning.
 • Mäklare bör göra en bedömning (gratis) ett år i förväg.
 • Säljaren har fri prövningsrätt men får budlistan först närprocessen är slut (=köpekontrakt).
 • Ibland kan högsta bud läggas ut på Hemnet.
 • Förhandla (2 – 5%) mäklarkontrakt på tre månader; därefter kan säljaren byta.
 • Skatt 22% på reavinst eller 0,5% årlig avgift vid uppskov.
 • Ingångsvärde ökas med ombyggnadskostnader (fotobevis eller kvitton) samt
 • förbättringskostnader 5 år tillbaka. Spara verifikat 10 år.
 • Alla slag av försäljningsomkostnader får dras av.

4.      Lägesrapport
Fredrik gav en översiktlig bild av Seniorhusföreningens informationsaktiviteter och projektambitioner. Noterades att föreningens program i aspekten byggemenskap stått förebild för snarlika initiativ i Mönsterås och Göteborg. Betonades att byggherrar kommer undan stora marknadsföringskostnader när en samling intressenter står beredda. Utöver de pågående projekten i Vedeby och Rödeby lyftes punkthus i Gullberna, kv Hubendick intill Palanderska gården och initiativ i Nättraby som framtidsuppgifter. Väl så viktigt var dock arbetet för att få ner byggkostnaderna.

5.      Kommer vi att ha råd att flytta?
Monika Bergman redovisade sitt svar på frågan med Fredriks hjälp och Pensionsmyndighetens material. Följande noterades:

 • Boendekostnaden ändras med åren i stora drag från 30 till 24% av skattad inkomst
  för att efter pension öka igen.
 • För exakt besked om dina möjligheter att få ”bostadstillägg till pensionärer” (BTP) kan du
  använda ett beräkningsverktyg på hemsidan www.pensionsmyndigheten.se.
 • Som inkomst räknas 100% av PPM-pension, 80% av annan pension och 50% av andra inkomster.
 • Denna sammanlagda inkomst får max vara drygt15 000 kr/mån; Disponibla besparingar högst 100 000 kr. om du över huvud taget ska få något BTP om hyran är 7000 kr. /mån
  Fastighetsvärden räknas ej.
 • Exempel: PPM-pension mm 12 000 kr/mån, hyra 7 000 kr/mån, ger BTP 2.300 kr/mån
  Skatt 3 960 kr/mån. Kvar blir 3 340 kr/mån till mat och expenser.
 • Utan BTP kan man ta ut månadsvis av en skattad reavinst om man sålt en ägd bostad (ex.vis 400 000 kr= 2 000 kr i 16 år).

6.      Mötets avslutande
Fredrik avslutade mötet med att avtacka de medverkande och auditoriet.

Vid pennan

Carl Lignell

Protokoll fört vid årsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening
den 17 april 2013

§ 1.                     Ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Fredrik von Platen.

§ 2.                     Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Carl Lignell.

§ 3.                     Närvarolista
På en cirkulerad lista noterades 50 personer.

§ 4.                     Justeringsmän/rösträknare
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs
Sven-Erik Sundahl och Jarl-Erik Johansson.

§ 5.                     Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Frågan besvarades med ja. (Kallelse utsändes 25 mars).

§ 6.                     Dagordning
Godkändes det förslag till dagordning, som utsänts med kallelsen till mötet.

§ 7.                     Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2006
Verksamhetsberättelsen hade skickats med kallelsen. Kopior av den samt den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 fanns att ta vid ingången. Kassören kommenterade resultat- och balansräkning samt förslag till budget för 2013. I resultaträkningen ingick under ”övrigt” bidragsmedel till avslutade projekt, som hade redovisats till Hjälpmedelsinstitutet. Handlingarna godtogs sedan förhållandet klargjorts.
Kassören meddelade att föreningen bytt bank och att medlemstillströmningen var god.

§ 8.                     Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen, som föredrogs av kassören, utmynnade i förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 9.                     Fastställande av resultat- och balansräkningar
Mötet beslöt att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna. 

§ 10.                   Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.

§ 11.                   Verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift
Förslag till budget för kommande verksamhetsår hade fogats till resultat- och balansräkningarna. Några arvoden skulle ej utgå och medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad 200 kronor per individuell medlem och år.
Mötet godtog styrelsens förslag.

§ 12.                   Val av styrelse
På förslag av valberedningen beslöts att styrelsen nästa verksamhetsår skall bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

                           Suppleanterna Eva Hedman och Bengt Billemyr hade avsagt sig återval.

På förslag av valberedningen omvaldes Fredrik von Platen till ordförande för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes Lennart Lordin till vice ordförande för en tid av ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes Carl Lignell, Marie-Louise Forsgren och Christer Larsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

Noterades att Lennart Lordin, Bo Löwendahl och Monika Bergman kvarstår ett år.

På förslag av valberedningen omvaldes Elsmari Furuvall och nyvaldes till styrelsesuppleanter Per-Olof Svensson för en tid av två år samt Jane Betts för en tid av ett år.

Noterades att Barbro von Platen kvarstår som suppleant ett år.

§ 13.                   Val av revisorer
På förslag av valberedningen
omvaldes Nils Bertil Resebo och Per-Axel Fridolfsson till ordinarie revisorer för en tid av ett år
samt nyvaldes Ulla Turbin till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 14.                   Val av valberedning
Ordförande tackade valberedningen för ett gediget arbete, vilket årsmötet belönade med att de omvaldes sålunda:  Nils Hansson, sammankallande och Marianne Båghammar ledamot, båda för en tid av ett år.

§ 15.                   Propositioner och motioner
Som framgått av verksamhetsberättelsen hade styrelsen lånat ut medel till de avknoppade intressentgrupperna Växthuset (Vedebylund) och Mostigen (Rödeby).
Styrelsen önskade generellt bemyndigande att kunna försträcka startkapital till av föreningen initierade projektgrupper, intill dess att dessa kunnat etablera en egen ekonomi. Propositionen bifölls.

§ 16.                   Övriga frågor
Ordet lämnades fritt utan att någon fråga uppkom.

§ 17.                   Avslutning
Ordföranden avslutade med ett tack till medlemmarna för det fortsatta förtroendet för styrelsens arbete. Ett särskilt tack riktades till Eva Hedman för hennes värdefulla insatser för Seniorhusföreningen inte minst i samband med tillgänglighetsinventeringen. Eva Hedman replikerade med ett tack för ett givande styrelsearbete. Hon skulle nu flytta till Uppsala och in i ett ”Seniorgården”projekt.

Vid protokollet

Carl Lignell                                                             Fredrik von Platen
mötessekreterare                                                     mötesordförande

Jarl-Erik Johansson      Sven-Erik Sundahl
justeringsman                                                          justeringsman

Informationer
Omedelbart efter årsmötet informerade Karlskronahems VD Per Myrbeck och informationsansvariga Sofia Kummel om A-huset på Vedebylund. Ett nytt prospekt delades ut. Från redogörelserna noterades att båda husen skulle ha i huvudsak samma lägenhetsmått, lägenhetsvis energimätning och inglasade balkonger. Vitvaror i kök ingick, tvättpelare i badrum var tillval, garageplats ingick. Per M skulle så lång möjlig hjälpa till med övergångslägenhet vid behov. I B-huset med vanlig hyresrätt var de preliminära hyrorna 7 900 för 2-or Och 9 100 för 3-or. Lyssnarna fick rådet att jämför hyran med andra samtidiga byggen. Ett veckoarrangemang i sommar skulle annonseras på Karlskronahems hemsida.

Jarl-Erik Johansson, ordförande i Växthuset kooperativ hyresrättsförening, berättade om förberedelserna för att blockhyra A-huset. Den fungerande styrelsen var en interimsstyrelse eftersom medlemskap i föreningen kräver betalda medlemsinsatser, vilket ännu inte skett. I en första omgång skulle insatser jämte administrationsavgifter inkrävas av de 14 som antecknat sig för inflyttning som första hyresgäster. Förhandsavtal skulle tecknas 25 april. 10 namn fanns på en reservlista där det ännu saknades klara inflyttningsönskemål. Utställningen på galleri Färglådan var kvar månaden ut. I nästa omgång skulle erbjudas medlemskap till högst 19, som vill stå i kö till ledigblivna lägenheter. En tredje åtgärd måste bli att kalla till en formellt riktig stämma.

Martin Wallin, VD för Klövern Karlskrona AB, berättade att företaget fokuserade på affärslokaler, men även byggde bostäder för bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. På västra delen av Gullbernaområdet fanns planer på att i en första etapp bygga 75 lägenheter, men företaget ville först kunna identifiera en grupp intressenter. Avsaknaden av närbutik var ett problem, som man arbetade med.

Klövern inväntar ny detaljplan för kv. Hubendick (”Tegelhuset” med kommunledningen). Ett projekt med 40 – 48 lägenheter bostadsrätt fanns skisserat för start 2015 och inflyttning 2016.

Martin Wallin berättade vidare att han tillsammans med Christer Karlsson och Joakim Nordström bildat ett fastighetsbolag, som var berett att vara byggherre för projektet Mostigen så snart detaljplanen var klar och intresset manifesterat. Monika Bergman berättade att ett skissförslag till ett loftgångshus var underlag för en begäran om planbesked hos byggnadsnämnden. Intressentgruppen var kallad till möte 26 april och i maj planerades träff med berörda grannar.
Fredrik von Platen passade på att tacka Martin Wallin och Klövern för gästfrihet med lokal och kaffe.

Jan-Erik Dahl, ordf i styrelsen för stiftelsen Hemmet, berättade om stiftelsens bakgrund och historia. Den äldre bebyggelsen i kv. Hemmet blockhyrdes av kommunen. Den nya byggnaden med 46 lägenheter, samlings- hobby- och övernattningsrum och 30 garageplatser hade en teckningslista för intressenter under behandling. Visningslägenhet var tillgänglig och bland kvaliteter noterades: konstprydda breda entréer, golvvärme i badrum, parkett i alla rum, kök och bad förberedda för vitvaruanslutning, 21 lägenheter med två balkonger, 3 lägenheter på 92 m2. Inflyttning i november till en hyra t.ex. för en 77 m2 3-a på 8 950 kr/mån vartill kommer avgift för vatten, el och garage. Stiftelsen hade gått in med eget kapital till nära hälften av produktionskostnaden. Driften av gemensamma lokaler ankommer på hyresgästerna.

Carita Schönbaum, produktionschef på HSB Sydost, berättade om organisationens policy (ETHOS) dess produktionsinriktning och om dess förvärv av tomter i kv. Garvaren och kv. Posse på Pantarholmen. En utvärdering av fyra parallella arkitektuppdrag hade lett till förord för Arkitektbyrån Design i Göteborg (Lars Lundahl, Anders Pettersson, Fredrik Ludvigsson). Projektet innehöll 100 lägenheter från 2 till 5 rum och kök, fördelade på fyra höga skivhus med fokus på optimal utsikt mot väster och vattnet och kompletterade med gemensamhetslokaler i särskilda byggnader. Diskussioner om ny detaljplan hade inletts med sikte på byggstart tidigast 2015.

Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare på Äldreförvaltningen, berättade om några färska beslut i äldrenämnden. En definition och ett program för trygghetsboende hade antagits innebärande bl.a. driftsstöd till personal och gemenskapslokaler. Äldrenämnden hade föreslagit kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för bostadsbyggnadplanering. En allmän strävan var att öka tillgänglighetsstandarden i all nybyggnad. Nämnden avsåg själv att utse en arbetsgrupp för hantering av frågan om trygghetsboende som inkluderade viktiga aktörer i byggbranschen. Garantin att sambopar skulle få leva nära varandra även när någon beviljats särskilt boende skulle ev. kunna tillgodose genom närbeläget trygghetsboende. Monika Bergman tipsade om att göra B-huset i Vedebylund till trygghetsboende.

Fredrik von Platen avrundade mötet med att lyfta fram behovet av betänketid inför flytt till någon form av seniorboende. Den pågående studiecirkeln ”Goda grannar” i samarbete med Folkuniversitetet kunde stå som ett föredöme för att förbereda omställningen. Han tackade avslutningsvis föredragande och åhörare för en givande sammankomst.

Anteckningar från informationsmöte med
Karlskrona Seniorhusförening på Gullberna
den 14 november 2012

Något missförstånd föranledde flytt av mötet från Filmsalen till Oskarsvärnssalen.

Brevkallelser till medlemmar hade skickats 29 oktober. Samtidigt inbjöds representanter för kommunstyrelsen och äldreomsorgen, pensionärsorganisationer, aktuella byggherrar samt media. Drygt 100 medlemmar och intresserade kunde räknas in; från politikersidan kom Börje Dovstad, Mats Lindbom och Chatarina Holmberg. Från media kom BLT.s fotograf.

1.            Öppnande
Seniorhusföreningens ordförande Fredrik von Platen öppnade mötet och hälsade välkommen, varefter han tämligen omgående lämnade ordet till Karlskronahem.

2.            Karlskronahems planeringsläge.
Från Sofia Kummels återblick antecknades bl.a. att vid mötet i Vedebyskolan februari 2011 var de kalkylerade månadshyrorna 7 500 kr för 2-a på 60 m2, 9 375 kr för 3- på 75 m2 och 10 626 kr för 4-a på 85 m2. Per Myrbeck berättade sedan att bolaget räknade med att inom ett par veckor kunna sluta avtal inom hyresramen 1 400 kr/m2 inklusive garageplats. Det skulle innebära hyror på 7 000 kr resp. 8 750 kr för motsvarande lägenhetsytor. För garage räknas med minst 500 kr. Ann-Cathrine Sjöström informerade om Karlskronahems köregler för dem, som sökte vanlig hyresrätt.
Fredrik kompletterade med att vid kooperativ hyresrätt och blockhyra kunde hyrorna påverkas nedåt genom att ta över visst underhållsansvar och genom att upplåtelseinsatserna lånades ut som topplån. Han exemplifierade med att underhållet normalt belastade hyran med 375 kr/m2 och att upplåtelseinsatsen kunde vara 5-6 000 kr/m2. Dock finge intressenterna räkna med att gemensamma lokaler skulle belasta med 3-3,5 m2/lgh.

Det upplystes, att de som valde att kvarstå i Seniorhusföreningen behöll sin köplats till ev. kommande projekt. Vid avflyttning återbetalades medlems- och upplåtelseinsatserna till sina nominella belopp.

3.            Fortsättning på studiecirklar
Elsmari Furuvall berättade om planeringen för studiecirkelarbetet för Växthuset på Vedebylund. Fortsatt samarbete med Folkuniversitetet men utan kostnad för deltagare. Studiebesök och mingel var viktiga inslag. Ett första mål blev att bilda den kooperativa hyresrättsförening, som skulle bli förhandlingsmotpart till Karlskronahem. Fundera på lämpliga styrelsemedlemmar! Representant från Karlskronahem och Seniorhusföreningen kunde adjungeras.

Elsmari inbjöd till ett första samtal om verksamhetens uppläggning den 26 november kl 1300 i Lios Club:s lokaler, f.d. Lyckeby stationshus. En anmälningslista cirkulerade. De som missat att skriva på listan till Växthuset kunde nå Elsmari på 0708-288779 eller
furuvall@telia.com

Intressenterna i Rödebyprojektet var välkomna till möte i f.d. kommunalhuset den 19 november kl 18.00. Då skulle också frågan om egen cirkel och föreningsbildning tas upp.

4.            Stiftelsen Hemmet
Sten Swedlund berättade att han lämnat över ordförandeskapet till Jan-Erik Dahl. VD Karin Åkesson Rehnholm tog över och redovisade det pinfärska prospektet på en hemsida under arbete: www.stiftelsenhemmet.se. Den skulle vara tillgänglig i slutet av veckan och via den skulle intresseanmälan kunna tas emot f.o.m. 10 december. Även ett särskilt telefonnr skulle kunna användas. En folder fanns tillgänglig. Vid anmälan skulle tas ut en startavgift på 7 000 kr, som avräknas mot kommande månadshyra.

Från hennes redovisning noterades vidare att stiftelsen, som bildats 1888, tidigare drivit Karlskrona Sjukhem. Nu verkade den som fastighetsägare med kommunen som blockhyresgäst.

Det aktuella nybygget med vanlig hyresrätt skulle bli 6 våningar och innehålla 46 lägenheter. Med insats av ägarkapital kunde hyrorna hållas på samma nivå som förespeglats för Vedebylund. Folderns uppgifter var bedömda på nivån för 2014. Garage ingick inte (500 kr/mån). Gemensamhetslokal, övernattningsrum och tvättstuga fanns i gatuplanet. En stor altan mot gården låg på plan 1. De stora balkongerna skulle inglasas. Stiftelsen planerade att anställa en särskild värd på deltid samt att möjliggöra en bilpool med el-bilar.

Från efterföljande frågestund noterades att alla sovrum var vända mot gården och dimensionerade för hemtjänsten samt att en föreningsbildning bland hyresgästerna var önskvärd. Visningslägenhet bedömdes stå färdig i april.

5.            Lägesrapporter betr. andra projekt

Gullberna: Fredrik hälsade Martin Wallin, Klövern, välkommen och tackade för att företaget bjudit på lokal och kaffe. Martin berättade att detaljplanen för Gullbernaprojektet vunnit laga kraft och att fem punkthus låg närmast att byggas. Tomt fanns för ytterligare skola och dagis. En servicebutik fanns på önskelistan. Ett hus med sjöutsikt och ca 35 lägenheter skulle kunna bli seniorhus med kooperativ hyresrätt. 17 föreningsmedlemmar hade antecknat intresse för Gullberna.

kv Hubendick 10, Trossö: På fråga om möjliga projekt på Trossö meddelade Martin Wallin att Klövern hade option på den byggrätt, som kommunen avsåg att tillskapa vid Gästhamnen genom rivning av det s.k. Tegelhuset. Föreliggande bostadsskisser var baserade på 2-or och 3-or, tillsammans ca 40 lägenheter med garage i markvåning. Detaljplanearbetet beräknades ta något år.

kv Posse 4 (f.d. Tullgårdens vårdcentral): Christer Larssonberättade från ett möte med VD för HSB-Sydost Börje Nilsson, att vi förordat seniorboende, men att företaget också har en byggrätt i kv Garvaren (brända tomten), samt att något bygge i Posse knappast kan komma till stånd före 2015.

6.            Mötets avslutande
Vid ordförandens avslutade avtackning av de medverkande och auditoriet betonade han föreningens värde för berörda byggherrar genom att de kommer undan stora marknadsföringskostnader.

Vid pennan

Carl Lignell