Inventering av tillgänglighet

Kommunens prognos för 2012 pekar mot att det då i centralorten med närmaste omgivning kommer att finnas ca 10 000 medborgare över 60 år. Jämförelser med andra orter ger vid handen att över 600 personer då behöver bostäder anpassade till olika fysiska rörelsesvårigheter. Byggandet av flerbostadshus har i genomsnitt avsatt 47 lägenheter per år undre de senaste 15 åren. I avvaktan på ett ökat seniorhusbyggande blir det därför angeläget, att de äldre kan hitta resurserna i det befintliga beståndet. Samtidigt har kommunen ett stort intresse av att få grepp om hur det står till med tillgängligheten i olika stadsdelar. Var sitter hjärtsvaga eller rullstolsburna medborgare inlåsta av oöverstigliga trappor och andra hinder? Var skulle komplettering med hiss göra störst nytta?

Med utgångspunkt från lantmäteriets register har 600 ägare av flerbostadshus tillskrivits med vädjan om uppgifter om tillgängligheten trapphus för trapphus (ca 1 200). Ca 60 % av de tillfrågade har lämnat svar som bearbetats till förenklade svarsjournaler. Resultatet av inventeringen, som senare utvidgats till att omfatta hela kommunen, kommer att redovisas på kommunens hemsida. 

Seniorhusföreningen har sammanställt underlag för att på en karta  markera de bostadsfastigheter som har bästa nivåer av tillgänglighet. Med hjälp från BTH Innovation och bidrag från Hjälpmedelsinstitutet har dessa fastigheter markerats på en interaktiv hemsida, som också ger kontaktvägar till ägaren/upplåtaren. Hemsidan SeniorBo.nu kan användas i hela landet. Den är dock ännu bara laddad med information på ”seniorbo.nu/karlskrona” (juni -13). Nedan finns Seniorhusföreningens slutrapport till Hjälpmedelsinstitutet.

Projektredovisning 2012-05-20
GIS-redovisning av tillgänglighet

Carl Lignell

Karlskrona Seniorhusförening

20

 

Förord

Karlskrona kommuns äldreförvaltning och Karlskrona Seniorhusförening genomförde 2009-2010 gemensamt en inventering av tillgänglighet genom skriftliga enkäter till alla ägare av flerbostadshus i Karlskrona kommun. Frågorna handlade om hur man kunde ta sig från gatan till sin lägenhetsdörr. Syftet var bl.a. att kunna presentera resultaten på en karta, som visade var bostäder fanns, som hade ”god tillgänglighet”.

Seniorhusföreningen fick medel från Hjälpmedelsinstitutet för att som presentation erbjuda en interaktiv lokal kartapplikation. Bidraget finansierade teknisk utveckling och stöd från BTH Innovation. Samarbetet ledde till en prototyp, hemsidan www.seniorbo.nu, som har global giltighet. På hemsidan återfinns en introduktion, en interaktiv karta och en till kartan kopplad digital enkät. Den lokala kartan visar hus som innehåller bostäder, som stämmer med de lokalt valda kriterierna för ”god tillgänglighet”.

Genom att andelen äldre, som är attraktiva hyresgäster, bedöms starkt öka under flera decennier, får dokumenterad tillgänglighet ett reklamvärde för fastighetsägare. Det gör prototypen till ett ändamålsenligt verktyg för kommuner för att få tillgänglighetsstatus i sitt bostadsbestånd kartlagd genom fastighetsägarna själva. Den kunskapen behövs för seriös planering av kommunal bostadsförsörjning.

Seniorhusföreningens närmast ansvariga projektgrupp har bestått av Carl Lignell (samordnare), Mia Forsgren, Eva Hedman och Barbro von Platen. Från kommunens äldreförvaltning har Sirpa Hjelm medverkat. Kontakten med BTH Innovation har gått genom Klas Hallqvist.

Karlskrona Seniorhusförening

Fredrik von Platen
ordförande

Sammanfattning/resultat

Seniorhusföreningen har fått medel av Hjäpmedelsinstitutet (uppdraget Bo Bra På Äldre Dar) för att i form av en interaktiv kartapplikation presentera de lättillgängliga bostäderna ur resultatet av en totalinventering av flerbostadshus. Bidraget finansierade teknisk utveckling och stöd från BTH Innovation (Blekinge Tekniska Högskola). Samarbetet ledde till utvecklandet av en prototyp, hemsidan www.seniorbo.nu och dess lokala tillämpning www.seniorbo.nu/karlskrona. På hemsidan finner man en introduktion, en interaktiv karta och en till kartan kopplad digital enkät. På kartan presenteras endast fastigheter med lättillgängliga lägenheter. För Karlskrona betyder detta lägenheter med tillgång till personhiss eller marklägenhet, som nås med högst två trappsteg.

Som kart- och informationsbas används Google Maps med Google Street View. Bostadsbyggnader med lättillgängliga lägenheter har markerats med en symbol i en satellitbild, som kan zoomas till önskad skala. Adressen visas vid sökning. Vid markering av adressens symbol visas alla svar från enkäten avseende bostädernas och bostadskomplementens åtkomlighet. De markerade fastigheterna kan sökas utifrån önskemål om hiss, markplansläge, tillgång till garage, handikapparkering, samlingslokal i huset eller trygghets-/seniorboende. Med hjälp av de generella gatubilderna i Google Street View kan den, som söker inom tätort, se huset och dess närmaste omgivning.

Att finnas med en markering på den interaktiva kartan innebär att fastigheten får en kvalitetsstämpel, som är värdefull för äldre, som söker en långsiktigt ändamålsenlig bostad och för fastighetsägare, som gärna har äldre hyresgäster. De uppgifter, som fastighetsägarna lämnat fram till nu, finns redovisade i det digitala enkätformuläret och på den interaktiva kartan. Genom att logga in och besvara enkäten kan ytterligare fastighetsägare få hus med god tillgänglighet direkt inlagda i systemet.

För att göra informationen mer uttömmande för äldre som söker ny bostad, har föreningen börjat lägga till information om intressanta målpunkter i omgivningen. Satellitbilden kompletteras då med olika markörer för dagligvarubutiker, matställen, större samlingslokaler, kulturlokaler, den kommunala omsorgens träffpunkter, vårdcentraler och handikapptoaletter. Klick på respektive markör ger besked om namn och inriktning.

Prototypen har av BTH Innovation på Seniorhusföreningens begäran utvecklats i en form som ska göra den generellt användbar också för andra kommuner. Startsidan på seniorbo.nu visar Sydsverige. Hemsidans huvudansvarige kan nu ge behörighet till någon att vara administratör för en viss geografisk yta var som helst. Genom tillägg av ett ortsnamn öppnas startsidan över den orten i anpassad skala.

Den ökade fokuseringen på äldres boende gör att hemsidans kvalitetsstämpel får reklamvärde för fastighetsägare. Deras egenintresse skulle därmed kunna användas för att få tillgänglighetskvaliteterna hos kommunens bostadsbestånd belyst direkt av ägarna. Resultatet har stort värde som underlag för kommunens bostadsförsörjningsprogram och för riktade omsorgsinsatser. Administratören på varje ort avgör vilka kriterier, som skall gälla för att bli synlig.

Bakgrund

Karlskrona Seniorhusförening 

Karlskrona Seniorhusförening är en ideell förening bildad i februari 2005.
Dess ändamål är att verka för att bostadshus speciellt anpassade för äldre, seniorhus, kommer till stånd inom verksamhetsområdet genom att

–          verka opinionsbildande genom att öka kännedomen om och vidga förståelsen för behovet av insatser från myndigheter och inte minst enskilda intressenter vad gäller seniorhus

–          insamla erfarenheter bl.a. från genomförda projekt,

–          söka lämpliga fastigheter för ny- eller ombyggnad,

–          söka intressenter och genom enkäter utröna dessas preferenser

–          utifrån enkäterna utveckla program för utformning och utrustning av seniorhus,

–          förhandla med markägare, kreditgivare och entreprenörer,

–          förhandla med kommun och myndigheter,

–          vid behov ta fram underlag för erforderliga ändringar av detaljplaner,

–          ta fram informationsmaterial om möjliga seniorhusalternativ,

–          verka för att medlemmarna (fysiska personer) erbjuds företräde till de seniorhus föreningen initierat,

–          förbereda och understödja bildandet av erforderliga ekonomiska föreningar,

–          förbereda intressenterna för det nya boendet genom studiecirklar,

–          samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

Inventering av tillgänglighet

Hos föreningen och kommunen växte insikten, att det starkt ökande antalet äldre skulle kräva åtkomst till fler lättillgängliga bostäder, än som kunde åstadkommas genom nybyggnad. Kategorin friska seniorer skulle annars inte kunna tillförsäkra sig en långsiktigt oberoende tillvaro. Behovet bedömdes bli av en sådan storleksordning, att man i allt väsentligt måste sätta sin tillit till den tillgänglighet, som fanns i det befintliga bostadsbeståndet.

Karlskrona kommuns äldreförvaltning och Karlskrona Seniorhusförening genomförde gemensamt en inventering genom enkäter till alla ägare av flerbostadshus i Karlskrona kommun enligt 2009 års lagfartsregister från Metria.

Enkätfrågorna handlade om, hur man kunde ta sig från gatan till sin lägenhetsdörr. Inför arbetet med inventeringen sammanställdes en referensgrupp med företrädare för Boverket, Fastighetsägarna Syd, fastighetsmäklarna, Karlskronahem, Hyresgästföreningen, kommunens handikapp- och samhällsbyggnadsförvaltning samt enheten med statistikansvar.

Avsikten var bl.a. ”att kunna presentera inventeringsresultaten på en karta, som visar var bostäder finns, som har god tillgänglighet”. En bifogad förteckning skulle möjliggöra kontakt med resp. fastighetsägare. Enkäten skickades till drygt 600 fastighetsägare och besvarades av ca 60 %.

Ca 15 % av de tillfrågade svarade nekande eller lämnade frågan om godkännande för publicering obesvarad. Till större delen rörde det fastigheter med mindre god tillgänglighet; 20 fastigheter hade dock hiss.

Kartredovisning

Enkäten utformades inom den tekniska ram, som enkät/statistik-programmet esMaker erbjöd. Programmet användes sedan för att åskådliggöra svaren i diagramform. Programmet hade ingen funktion som möjliggjorde koppling till karta. Svaren översattes därför manuellt till de från Metria levererade lagfartslängderna på Excel. Med utgångspunkt från Excel-bladen gjordes ett antal försök till kartredovisning, som emellertid mötte svårigheter avseende kartbas och teknik för att koppla kartmarkering till enkätsvar.

Seniorhusföreningen sökte och fick medel från Hjälpmedelsinstitutet för att som presentation erbjuda en interaktiv lokal kartapplikation. Bidraget skulle finansiera teknisk utveckling och stöd från BTH Innovation.

Projektet har sålunda finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december 2012. Syftet är att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre.

Syfte/mål

Syftet med själva redovisningssättet är att det skall ge överblick över tillgången på lättillgängliga bostäder och vara lätt att använda för att söka bostad – ersätta bristen på bostadsförmedling. Det skall ge möjlighet att bevaka intressanta bostäder genom kontakt med fastighetsägare eller mäklare.

En grundtanke i Seniorhusföreningens arbete är att verka för ett så långt som möjligt, självständigt och aktivt seniorliv, Det är föreningens uppfattning att byte av bostad bör göras i tidigt skede. Själva flyttningen innebär inte bara en påfrestande omställning utan också ett stort fysiskt arbete.

Att kunna komma ut och nå vardagslivets målpunkter blir ett primärt krav på en seniorbostad. Med åren blir rörelsesvårigheter allt vanligare. Sådana kan vara av olika art och tyngd. Föreningen har bedömt att två trappsteg är ett överkomligt hinder för det stora flertalet samt att tillgång till hiss är en beaktansvärd kvalitet för många, även om hissen skulle ligga en halvtrappa upp eller ner.

Bedömningarna har lett till att kriteriet, för att visas på kartbilden, är att huset antingen skall innehålla lägenhet högst två steg över markplanet eller ha en personhiss. Det har noterats om hissen håller normenliga mått för rullstol med medhjälpare (110 x 140 cm) eller är mindre. Dörrmått har inte efterfrågats och inte heller några förhållanden inne i lägenheterna. Problem med sådana förhållanden är dels mer individberoende och dels ofta möjliga att åtgärda med bostadsanpassningsbidrag.

För valet av trygg seniorbostad har det också betydelse att få koll på viktig service d.v.s. bussar, dagligvaror, matställen, omsorgens träffpunkter, samlings- och kulturlokaler , vårdcentraler och handikapptoaletter. Syftet är att komplettera med sådan information i första hand utanför den servicetäta stadskärnan.

Redovisningssättet skall ge kommunen möjlighet att nyttiggöra resultatet som underlag för analys och planering av ortens bostadsförsörjning för olika målgrupper. Det skall också ge social-, handikapp- och äldreförvaltningar underlag för beslut om lokalisering av nybyggnader eller riktade insatser. Prototypen skall erbjuda en inventeringsmöjlighet till låg kostnad för orter, där kännedomen om tillgängligheten är låg.

Målgrupper

Bostadssökande

Den stora målgruppen är människor, som närmar sig eller har nått pensionsåldern. Därtill kommer grupper som redan drabbats av rörelsesvårigheter i tidigare ålder.

Fastighetsägare

En annan målgrupp är ägare till fastigheter med lägenhet med god tillgänglighet, sådant kommunen väljer att definiera begreppet. I första hand avses ägare till fastigheter med hyreslägenheter.

Till målgruppen hör också ägare av bostadsrätter. Många bostadsrättshus har fullgod tillgänglighet, vilket innebär ett mervärde för fastigheten som helhet. Att överlåtelser sker som privata affärer hindrar inte att en bostadssökande själv eller genom mäklare kan bevaka bostadsrättslägenheter, som kommer i marknaden från ett visst hus. (Av samma skäl, skulle också ägare till enbostadshus kunna inbegripas om orten är huvudsakligen småhuspräglad).

Kommuner

Ytterligare en viktig målgrupp är kommuner, som inte på annat sätt skaffat sig kännedom om vilka grader av tillgänglighet som erbjuds i olika delar av kommunens bostadsbestånd. Användbarheten av systemet som planeringsunderlag blir naturligtvis avhängig av, om man får tillräcklig svarsandel från ägare till hus med god tillgänglighet.


 

Metod

För ursprunglig inventering

I brist på officiellt bostadsräkningsunderlag valdes lokal enkät som modell. Fältundersökning bedömdes tidsödande, svårgenomförd och dyrbar. Kommunen hade tillgång till ett enkätprogram, esMaker, med statistikfunktion, som utnyttjades. Enkätformuläret utformades av projektets arbetsgrupp och återfinns oförändrat i det slutliga systemet.

För redovisning på interaktiv karta

Som kartbas valdes Google Maps, som har global omfattning och är kostnadsfritt tillgängligt. Den har också adressfunktion. Därmed behövdes inte anknytningen till fastighetsregistret, vilket innebar en fördel för de fall, då olika hus på samma fastighet hade olika tillgänglighet. Det innebar samtidigt en viss komplikation för kommunal samkörning, eftersom sådan vanligen baseras på fastighetsbegrepp.

En annan väsentlig fördel är att valet medför tillgång till Google Street View, som möjliggör att visa inte bara aktuellt hus utan hela omgivningen. Det medför dock begränsning till tätorter, d.v.s. de områden som Google fotograferat.

För användning på annan ort

Systemet upplåts utan kostnad. Kommunal befattningshavare kan ges behörighet som lokal administratör.

1.  Utse och anmäl administratör, som förses med behörighet.
2.  Beställ utdrag av lagfartsregistret från Metria AB avseende flerbostadshus (eller annan statistikdefinition).
3.  Tillskriv fastighetsägarna med erbjudande om digital enkät, som sedan skickas ut av administratören.
4.  Administratören kontrollerar att enkätsvaren är seriösa och slussar in svaren i systemet.

Tidsplan

Som bilaga till ansökan redovisades en projektplan illustrerad av ett aktivitetsdiagram omfattande 11 veckor. Projektplanen startades 15 september 2011 efter en månadslång inledande period av analys och målformulering tillsammans med BTH Innovation.

I början av oktober var prototypen seniorbo.nu/temp operationell, varefter den under månaden manuellt laddades med inventeringsresultat. Den temporära hemsidan presenterades på en äldrekonferens i Ronneby den 23 november 2011. Den slutliga utformningen presenterades på Kommunens och Seniorhusföreningens gemensamma temadag ”Senior Bokvämt” den 26 mars 2012, som besöktes av nära 200 personer. ”Marknadsföringen” breddas nu bl.a. genom att föreningen erbjuder kommuner kostnadsfri tillgång till systemet.

Projektets genomförande

Uppstart

Föreningen hade tagit kontakt med BTH Innovation för att diskutera redovisningsalternativ innan Hjälpmedelsinstitutet utlyst någon bidragsmöjlighet. Hjälpmedelsinstitutets bidragsbeslut togs 15 juni 2011.

Samarbetet med BTH innovation inleddes med att söka en gemensam målbild. Ett spektrum av innehållskombinationer och hypotetiska avnämare fanns. Inventeringsresultatets ”marknadsvärde” analyserades jämsides med kostnaderna för en hemsidas fortbestånd. Olika kartbaser och användarvänlighet diskuterades. I arbetet deltog föreningens styrelse och BTH:s projektledning. Ett avtal tecknades.

För att bevaka intresset av ett bra domännamn köptes domänen seniorbo.nu först privat. Den överfördes sedan till Seniorhusföreningen samtidigt som webbhotell hyrdes på Loopia.

Konstruktion av prototyp

BTH Innovation tillsatte projektledare samt specialister på IT-konstruktion, användaranpassning och grafisk design. En ”Backlog Manager” utarbetades. Samlat arbete startade 15 september och följdes upp en gång i veckan.. Den 10 oktober var prototypen operationell under temporärt namn. Den testades på ett antal seniorer från det kommunala pensionärsrådet. Samtidigt startade en manuell överföring av data från enkätjournalerna till det digitala systemet. Ett antal generella redovisningsproblem utreddes. Överföringen var slutförd 10 dagar senare, då prototypen också överlämnades till föreningen för fortsatta tester och överväganden. Vissa texter ändrades.

Ny förhandling med BTH Innovation togs upp 19 januari 2012 med syftet att få prototypen anpassad till de globala möjligheterna. Det ledde till att funktionen som superadministratör infördes. Denne gavs möjlighet att meddela behörigheter till lokala administratörer för valfri tätort. Startsidan för seniorbo.nu visar därefter Sydsverige. Genom tillägg av ortsnamn fokuserar sidan på orten ifråga i så stor skala, att husmarkörer kan urskiljas. Den ursprungliga prototypen återfinns därefter under namnet seniorbo.nu/karlskrona. De temporära beteckningarna togs bort i anslutning till offentlig presentation 26 mars 2012.

I anslutning till presentationen togs en enkel informationsfolder fram, med målet att den skulle vara tillräcklig, för att en icke initierad skulle kunna nyttja systemet.

Ett avtal har tecknats med IT-företaget HiQ Karlskrona om teknisk support för att parera oförutsebara förändringar i Internetmiljön. Uppgörelsen avser en timbank om 50 h, som kan avropas vid behov.

Efter presentationen har en missöverensstämmelse mellan information i fönster och information som skrivs ut föranlett teknisk översyn.

I brev har Seniorhusföreningen meddelat SKL, att föreningen erbjuder systemet till kommuner utan kostnad.

Resultat

Hemsidan har Google Maps som bas; normalt satellitversionen. I överkantens högra del finns en flik ”Om Seniorbo.nu” Om man klickar på den visas ett fönster med beskrivning av systemet och syftet med det. Därav framgår bl.a. vilka tillgänglighetskrav , som gäller för att kunna synas på hemsidan. Via en länk i beskrivningen kan fastighetsägare av administratören beställa tillgång till det digitala enkätformuläret. Formuläret har adressen seniobo.nu/form.php.

Skapa bostadsobjekt

I enkätformuläret skall anges fastighetsägarens namn, telefonnummer till den som tar emot förfrågningar och ev. en länk till ägarens egna hemsida. I brist på kontaktinformation i de ursprungliga enkätsvaren hänvisas temporärt till kommunens hemsida: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad–miljo/Boende/Hitta-bostad/ med länkar till de större bostadsföretagens hemsidor. Det finns också en avsikt att skapa en länk till seniorbo.nu/karlskrona från denna sida.

Byggnadernas adress skall anges. Fastighetsägaren kan placera en husmarkör på byggnaden eller fastigheten om flera hus omfattas. Kartbilden kan förstoras så att markören får god precision.

Information skall vidare lämnas om upplåtelseform, senior-, trygghetsboende, antal våningar och antal lägenheter. Formuläret frågar om marklägenhet och personhiss och tillgängligheten beskrivs med antal trappsteg från gata till entré, från entré till hiss och från hiss till lägenhet. Antalet helt tillgängliga lägenheter noteras särskilt.

Härutöver frågas efter separat garage, förråd, tvättstuga, miljörum och samlingslokal samt hur man når dit. Tillgång till dörrautomatik, ledstång vid trapp, angöringsplats, handikapparkering, vändutrymme framför dörr noteras. För att kunna sända redovisningen till hemsidans administratör krävs svar på samtliga frågor utom kontaktperson.

Systemet medger också att färdigprojekterade, men ännu ej byggda, hus kan redovisas. Den avsedda tidpunkten för inflyttning kan då anges som text.

Avslutningsvis måste följande villkorsavtal godkännas:
”Jag medger utifrån reglerna i personuppgiftslagen att de på enkätformuläret lämnade uppgifterna får överföras till interaktiv kartinformation på denna hemsida på Internet.”

Administratören kontrollerar enkätsvaren inte är oseriösa och placerar därefter informationen i systemet genom att spara.

Skapa serviceobjekt

Utöver bostadsobjekten lägger Seniorhusföreningen själv in vissa uppgifter och lägesmarkeringar av betydelse för seniorers vardagstillvaro. Uppgifterna förs in successivt och primärt utanför stadskärnan. Det handlar om dagligvarubutiker, matställen, kultur- och föreningslokaler, handikapptoaletter, omsorgsförvaltningens öppna träffpunkter samt vårdcentraler. Olika symboler förses med namn och förklaring.

Visa objekt

På kartbilden får byggnader med god tillgänglighet en markering med en röd hussymbol. När datorns musmarkör förs över hussymbolen visas adressen. Om man klickar på symbolen visas ett fönster med uppgifter om ägare och bostädernas tillgänglighet.

I övre vänstra hörnet visas en bild från gatuadressen med perspektivriktning norrut. Genom att klicka på bilden startar Google Street View och man kan se horisonten runt och ändra kamerapunkten. Det går sålunda att från gatan se inte bara huset utan också omgivningen. Bilderna kan skrivas ut.

Ovanför bilden finns till höger fliken ”Komplement”. Om man klickar på den visas i nytt fönster information om bostadskomplementen garage, tvättstuga, förråd, miljörum och samlingslokal jämte ev. särskilda kvaliteter från tillgänglighetssynpunkt. Båda fönstren har en utskriftssymbol. Om man trycker på den visas ett sammanställt dokument med all information, som sedan går att skriva ut.

Sortera objekt

I grundbildens högra sida finns en lista, som gör det möjligt att selektera ut hus med hiss , med marklägenhet, med garage, med handikapparkering, med egen samlingslokal och hus som är trygghets- eller seniorboende. Under rubriken ”Övrigt” kan man klicka fram symboler för serviceobjekt och i nästa steg namn och förklaring.

Diskussion

Redovisningssätt

Vid valet av kartbas har åtkomligheten och användarvänligheten talat för Google Maps. Kartbilden finns som satellitbild och som traditionell karta. Den har global omfattning, vilket innebär att systemet skulle kunna användas var som helst efter anpassning av språk.

En klar fördel med systemet är att det erbjuder kompletteringsmöjligheter för de fastighetsägare som förbättrat sin tillgänglighet eller ändrat sig beträffande publicering.

En negativ faktor är att kommunförvaltningar vanligtvis har Metrias kartor som gemensam informationsbas. Det alternativet är emellertid dyrt och baserat på fastighetnamn och fastighetsnummer, vilket är mer främmande begrepp för allmänheten.

För kommunal användning är bortfallet i svaren (ca 40 %) en svaghet, som inte kan undvikas utan stora kostnader. För allmänhetens användning har också bortfallet p.g.a. publiceringshinder betydelse (se sid. 7). I båda fallen finns anledning att anta att fastigheter med god tillgänglighet är i minoritet.

Bland de tillfrågade förmärktes en osäkerhet och ett underskott i svaren från bostadsrättsföreningar. Eftersom byten av lägenhetsinnehavare alltid förutsatte privata affärsuppgörelser, fann många det tveksamt om generell tillgänglighetsinformation var ändamålsenlig för bostadsrätter.

Användbarhet

För att ge fullständig information om en bostads tillgänglighet behövs också uppgifter om inre egenskaper i lägenheten. I Göteborg har kommunen ställt upp mer ingående kriterier för ”T-märkning”, vilket medfört att de stora bostadsförvaltarna använder dessa uppgifter vid annonsering av lediga lägenheter på Boplats Göteborg. Systemet ger dock ingen överblick över utbudet. Vi har utgått ifrån att en tidig kontakt mellan bostadssökande och ägare kan ge svar på alla återstående frågor av betydelse för valet av lägenhet.

Inom kategorin seniorer finns ännu många med bristande eller ingen datorvana. Den gruppen minskar emellertid relativt snabbt p.g.a. kraven i arbetslivet och ökande pensionärsutbildning. (Se SeniorNet.se).

Det är en dokumenterad erfarenhet att de flesta äldre helst önskar bo kvar i sitt område. Det kan innebära att många har hunnit göra sig förtrogna med egenskaperna hos de hus i det egna området, som kan komma ifråga som seniorbostäder. Det minskar i så fall informationsvärdet hos hemsidan.

Fortvarighet

För att behålla sin användbarhet behöver innehållet i hemsidan ajourhållas. Vad gäller tillkommande hus med god tillgänglighet kan noteras att nybyggandet av flerbostadshus varit mycket lågt under en femtonårsperiod. Installation av hissar i gamla hus har inte förekommit sedan hissbidragen avskaffades. Förändringarna beträffande tillgängliga objekt bedöms sålunda lätta att hålla rätt på.

En annan fråga är förändrade ägarförhållanden. Föreningen efterlyste information om ändringar från 2009 fram till september 2011 i ägarregistret utan lyckas få fram det från Metria. Å andra sidan korrigeras misstag alltid vid felkontakt, samtidigt som en ny ägare lätt kan rätta sina uppgifter genom administratören.

Föreningen är beredd att förbinda sig till uppdatering under endast begränsad tid eftersom medelåldern är hög och verksamheten bygger på ideell grund.

Hemsidan använder globala system som bas för sin redovisning. Seniorhusföreningen har ingen förhandsinformation om konstruktionsförändringar i dessa. Sådana kan äventyra prototypens funktion. Mot bakgrund av kunskaperna hos BTH Innovation har föreningen därför tecknat kontrakt med ett lokalt IT-företag om teknisk support i sammanlagt 50 timmar. Den kan avropas vid behov och supporten kan förlängas på förutbestämda villkor.

Utvärdering
Utvärderare Jan Resebo, Blekinge Kompetenscentrum

Som utvärderare har jag under hela projektet fått ta del av den konversation och de beslut som tagits i projektledningen, både internt och i samverkan med andra aktörer. Tack vare detta har jag hela tiden blivit uppdaterad och kunnat följa utvecklingen.

Utvärderingen tar sin utgångspunkt i den av Hjälpmedelsinstitutet föreslagna Vinnovamodellen som innebär att frågor kring tid, ekonomi och resultat skall besvaras.

Tid
Enligt tidplanen skulle projektet påbörjas  hösten 2011och prototypen skulle vara klar i mars 2012. Den slutgiltiga utformningen av applikationen presenterades den 26 mars 2012 varför det kan konstateras att projektet hållit sig inom tidsramarna.

Ekonomi
Projektet erhöll enligt avtal 270.000 kronor , varav 243 000 kronor utbetalats i förskott. Ca 80 000 kronor är ännu inte intecknade.

Resultat

Har projektet  uppnått sitt syfte och genomfört de insatser som angavs i ansökan?

Syftet var att skapa en databas som skulle vara lätt åtkomlig för bostadssökande. Det har resulterat i en interaktiv kartapplikation som presenterar lättillgängliga bostäder. Denna samlade information har tidigare saknats men finns nu tillgänglig. Prototypen har också utvecklats så att den blir generellt användbar även för andra kommuner och detta får anses som ett stort plus. Projektet har också tänkt till när det gäller ev. problem i närliggande tid och tecknat avtal med HiQ Karlskrona AB avseende support och felrättning. En gardering som måste anses helt rätt.

Projektledningen hade också en förhoppning om att komplettera kartan över lättillgängliga lägenheter med utbud av ex kollektivtrafik, dagligvaror, vårdcentraler, kultur etc. Detta är ett arbete som påbörjats under projektets gång och innebär ytterligare ett mervärde.

Upplägget måste anses ganska unikt och bör vara av stort intresse för andra kommuner.

I den ursprungliga ansökan fanns också ett antal frågor som projektet ville få besvarade.

  • Går det att överföra databasens information till karta?
  • Är kartan sökbar och ger upplysningar om fastighetsägare och enkätsvarens innehåll?
  • Går kartan att uppdatera på ett lätthanterligt sätt?

Samtliga dessa frågor kan med ja besvaras. Exempelvis har den tidigare inventeringen med pappersformulär numera ersatts med ett digitalt enkätformulär.

Redan i oktober 2011 genomfördes en test med hjälp av medlemmar ur pensionärsorganisationernas samarbetskommitté som utföll till belåtenhet. De synpunkter (symboler, ikoner etc ) som framkom då har därefter bearbetats och utvecklat applikationen.

Jag fick (maj 2012) inget ”napp” hos några av pensionärerna i samverkansorganisationen. Däremot har jag låtit några av de pensionärer som finns i vår samfällighet i Spandelstorp ta del av hemsidan. Även om det inte i dagsläget var aktuellt för någon av dem att söka bostad så ansåg de trots allt, att denna typ av hemsida är en utmärkt databas. Det ansågs lätt att scrolla in sig och få upp kartan över Karlskrona. Ej heller var det några problem att klicka sig fram mellan de olika adresserna. Informationen över de olika fastigheternas uppbyggnad och tillgänglighet var enkel och tydlig. Dessutom förgylls informationen av att man med ”kamerans” hjälp kan förflytta sig och se omgivningen. Det ansågs också praktiskt att man kan skriva ut informationen. De upptäckte även att man kunde markera informationsrutan, kopiera och klistra in informationen i ett vanligt worddokument och på så sätt samla sin egen information för att göra en samlad utskrift. Helhetsbedömningen blev sålunda att applikationen ansågs mycket lätthanterlig, illustrativ och kan fylla ett kommande behov av att lätt ta del av vilka lägenheter som är lättillgängliga.

Projektledningen har också tänkt på att upprättandet av en databas med uppgifter om fastighetsägare kräver PUL- tillstånd och att ägarskiften kräver ny kontakt om PUL- tillstånd.

Dessutom har en informationsfolder tagits fram för spridning i kommunen.

Tack vare ett intensivt arbete i projektledningen samt ett gott samarbete med Blekinge Tekniska Högskola,BTH, blev kartapplikationen slutligen klar i mars då den presenterades på en temadag.

Totalt sett kan konstateras att projektets syfte/mål har uppnåtts, tidplanen har hållit och att ekonomin är under kontroll.

Bilagor till projektredovisningen

  1. English Summary
  2. Informationsfolder SeniorBo.nu

Bilaga 1, Summery

Karlskrona Seniorhusförening (KSF) is an association with the purpose to support senior housing. In cooperation with the municipal administration for older people KSF made an inventory of the accessibility for disabled persons in blocks of flats within the municipal boundaries. KSF was contributed by The Swedish Institute of Assistive Technology to present the result of the inventory in an interactive application on the Internet.

Supported by BTH Innovation (a department within the Blekinge Institute of Technology) KSF produced a prototype website: seniorbo.nu with the local application seniorbo.nu/karlskrona. The prototype website consists of an introduction, an interactive map and a map connected digital survey. Only properties with good accessibility are included (in the Karlskrona application are the criteria: access to passenger elevator or ground flat reached maximum two steps from the ground).

As mapping and information base Google Maps with Google Street View is used. Residential buildings with good accessibility are marked with an icon on a satellite map, which can be zoomed to desired scale. By activating the icon all responses from the questionnaire is shown. The selected properties can be separated by requests for elevator, ground floor location, senior housing, access to garage, handicap parking etc. With the help of the street-imagery of Google Street View, you can see the house and its immediate surroundings.

Being with an icon on the interactive map means that the property has a quality, which is valuable for the elderly seeking a long-term housing and for the property owners as advertising. By logging in and answer the questionnaire, property owners may be directly included in the system.

To make the information more complete for elderly settling down, more information on the surroundings is added. Various markers point out grocery stores, cafeterias, meeting halls, social care meeting places, health centres and toilets for the disabled.

The prototype is made generally useful for other municipalities. Site principal can give permission to anyone to be an administrator for a particular geographic area anywhere. By adding a city name the homepage of the city opens, scaled to fit.

The results have great value as a basis for municipal public housing programs and for targeted care efforts.

Projektredovisning 2012-05-20
GIS-redovisning av tillgänglighet
Projektredovisning 2012-05-20
GIS-redovisning av tillgänglighet

Innehåll

Förord. 3

Sammanfattning/resultat 4

Bakgrund –. 6

Karlskrona Seniorhusförening
Inventering av tillgänglighet
Kartredovisning. 7

Syfte/mål -. 8

Målgrupp – H1. 9

Söka bostad
Visa bostad
Inventera tillgänglighet

Metod. 10

Inventering
Hemsida.

Tidsplan. 11

Projektets genomförande. 12

Uppstart
Konstruktion av prototyp

Resultat 14

Skapa bostadsobjekt
Skapa serviceobjekt
Visa objekt

Diskussion. 16

Redovisningssätt
Användbarhet

Utvärdering. 18

Bilagor 20
Summary……………………………………………………………………………………. 21
Informationsfolder………………………………………………………………………… lös

 

Förord

Karlskrona kommuns äldreförvaltning och Karlskrona Seniorhusförening genomförde 2009-2010 gemensamt en inventering av tillgänglighet genom skriftliga enkäter till alla ägare av flerbostadshus i Karlskrona kommun. Frågorna handlade om hur man kunde ta sig från gatan till sin lägenhetsdörr. Syftet var bl.a. att kunna presentera resultaten på en karta, som visade var bostäder fanns, som hade ”god tillgänglighet”.

Seniorhusföreningen fick medel från Hjälpmedelsinstitutet för att som presentation erbjuda en interaktiv lokal kartapplikation. Bidraget finansierade teknisk utveckling och stöd från BTH Innovation. Samarbetet ledde till en prototyp, hemsidan www.seniorbo.nu, som har global giltighet. På hemsidan återfinns en introduktion, en interaktiv karta och en till kartan kopplad digital enkät. Den lokala kartan visar hus som innehåller bostäder, som stämmer med de lokalt valda kriterierna för ”god tillgänglighet”.

Genom att andelen äldre, som är attraktiva hyresgäster, bedöms starkt öka under flera decennier, får dokumenterad tillgänglighet ett reklamvärde för fastighetsägare. Det gör prototypen till ett ändamålsenligt verktyg för kommuner för att få tillgänglighetsstatus i sitt bostadsbestånd kartlagd genom fastighetsägarna själva. Den kunskapen behövs för seriös planering av kommunal bostadsförsörjning.

Seniorhusföreningens närmast ansvariga projektgrupp har bestått av Carl Lignell (samordnare), Mia Forsgren, Eva Hedman och Barbro von Platen. Från kommunens äldreförvaltning har Sirpa Hjelm medverkat. Kontakten med BTH Innovation har gått genom Klas Hallqvist.

Karlskrona Seniorhusförening

Fredrik von Platen
ordförande

Sammanfattning/resultat

Seniorhusföreningen har fått medel av Hjäpmedelsinstitutet (uppdraget Bo Bra På Äldre Dar) för att i form av en interaktiv kartapplikation presentera de lättillgängliga bostäderna ur resultatet av en totalinventering av flerbostadshus. Bidraget finansierade teknisk utveckling och stöd från BTH Innovation (Blekinge Tekniska Högskola). Samarbetet ledde till utvecklandet av en prototyp, hemsidan www.seniorbo.nu och dess lokala tillämpning www.seniorbo.nu/karlskrona. På hemsidan finner man en introduktion, en interaktiv karta och en till kartan kopplad digital enkät. På kartan presenteras endast fastigheter med lättillgängliga lägenheter. För Karlskrona betyder detta lägenheter med tillgång till personhiss eller marklägenhet, som nås med högst två trappsteg.

Som kart- och informationsbas används Google Maps med Google Street View. Bostadsbyggnader med lättillgängliga lägenheter har markerats med en symbol i en satellitbild, som kan zoomas till önskad skala. Adressen visas vid sökning. Vid markering av adressens symbol visas alla svar från enkäten avseende bostädernas och bostadskomplementens åtkomlighet. De markerade fastigheterna kan sökas utifrån önskemål om hiss, markplansläge, tillgång till garage, handikapparkering, samlingslokal i huset eller trygghets-/seniorboende. Med hjälp av de generella gatubilderna i Google Street View kan den, som söker inom tätort, se huset och dess närmaste omgivning.

Att finnas med en markering på den interaktiva kartan innebär att fastigheten får en kvalitetsstämpel, som är värdefull för äldre, som söker en långsiktigt ändamålsenlig bostad och för fastighetsägare, som gärna har äldre hyresgäster. De uppgifter, som fastighetsägarna lämnat fram till nu, finns redovisade i det digitala enkätformuläret och på den interaktiva kartan. Genom att logga in och besvara enkäten kan ytterligare fastighetsägare få hus med god tillgänglighet direkt inlagda i systemet.

För att göra informationen mer uttömmande för äldre som söker ny bostad, har föreningen börjat lägga till information om intressanta målpunkter i omgivningen. Satellitbilden kompletteras då med olika markörer för dagligvarubutiker, matställen, större samlingslokaler, kulturlokaler, den kommunala omsorgens träffpunkter, vårdcentraler och handikapptoaletter. Klick på respektive markör ger besked om namn och inriktning.

Prototypen har av BTH Innovation på Seniorhusföreningens begäran utvecklats i en form som ska göra den generellt användbar också för andra kommuner. Startsidan på seniorbo.nu visar Sydsverige. Hemsidans huvudansvarige kan nu ge behörighet till någon att vara administratör för en viss geografisk yta var som helst. Genom tillägg av ett ortsnamn öppnas startsidan över den orten i anpassad skala.

Den ökade fokuseringen på äldres boende gör att hemsidans kvalitetsstämpel får reklamvärde för fastighetsägare. Deras egenintresse skulle därmed kunna användas för att få tillgänglighetskvaliteterna hos kommunens bostadsbestånd belyst direkt av ägarna. Resultatet har stort värde som underlag för kommunens bostadsförsörjningsprogram och för riktade omsorgsinsatser. Administratören på varje ort avgör vilka kriterier, som skall gälla för att bli synlig.

Bakgrund

Karlskrona Seniorhusförening 

Karlskrona Seniorhusförening är en ideell förening bildad i februari 2005.
Dess ändamål är att verka för att bostadshus speciellt anpassade för äldre, seniorhus, kommer till stånd inom verksamhetsområdet genom att

–          verka opinionsbildande genom att öka kännedomen om och vidga förståelsen för behovet av insatser från myndigheter och inte minst enskilda intressenter vad gäller seniorhus

–          insamla erfarenheter bl.a. från genomförda projekt,

–          söka lämpliga fastigheter för ny- eller ombyggnad,

–          söka intressenter och genom enkäter utröna dessas preferenser

–          utifrån enkäterna utveckla program för utformning och utrustning av seniorhus,

–          förhandla med markägare, kreditgivare och entreprenörer,

–          förhandla med kommun och myndigheter,

–          vid behov ta fram underlag för erforderliga ändringar av detaljplaner,

–          ta fram informationsmaterial om möjliga seniorhusalternativ,

–          verka för att medlemmarna (fysiska personer) erbjuds företräde till de seniorhus föreningen initierat,

–          förbereda och understödja bildandet av erforderliga ekonomiska föreningar,

–          förbereda intressenterna för det nya boendet genom studiecirklar,

–          samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

Inventering av tillgänglighet

Hos föreningen och kommunen växte insikten, att det starkt ökande antalet äldre skulle kräva åtkomst till fler lättillgängliga bostäder, än som kunde åstadkommas genom nybyggnad. Kategorin friska seniorer skulle annars inte kunna tillförsäkra sig en långsiktigt oberoende tillvaro. Behovet bedömdes bli av en sådan storleksordning, att man i allt väsentligt måste sätta sin tillit till den tillgänglighet, som fanns i det befintliga bostadsbeståndet.

Karlskrona kommuns äldreförvaltning och Karlskrona Seniorhusförening genomförde gemensamt en inventering genom enkäter till alla ägare av flerbostadshus i Karlskrona kommun enligt 2009 års lagfartsregister från Metria.

Enkätfrågorna handlade om, hur man kunde ta sig från gatan till sin lägenhetsdörr. Inför arbetet med inventeringen sammanställdes en referensgrupp med företrädare för Boverket, Fastighetsägarna Syd, fastighetsmäklarna, Karlskronahem, Hyresgästföreningen, kommunens handikapp- och samhällsbyggnadsförvaltning samt enheten med statistikansvar.

Avsikten var bl.a. ”att kunna presentera inventeringsresultaten på en karta, som visar var bostäder finns, som har god tillgänglighet”. En bifogad förteckning skulle möjliggöra kontakt med resp. fastighetsägare. Enkäten skickades till drygt 600 fastighetsägare och besvarades av ca 60 %.

Ca 15 % av de tillfrågade svarade nekande eller lämnade frågan om godkännande för publicering obesvarad. Till större delen rörde det fastigheter med mindre god tillgänglighet; 20 fastigheter hade dock hiss.

Kartredovisning

Enkäten utformades inom den tekniska ram, som enkät/statistik-programmet esMaker erbjöd. Programmet användes sedan för att åskådliggöra svaren i diagramform. Programmet hade ingen funktion som möjliggjorde koppling till karta. Svaren översattes därför manuellt till de från Metria levererade lagfartslängderna på Excel. Med utgångspunkt från Excel-bladen gjordes ett antal försök till kartredovisning, som emellertid mötte svårigheter avseende kartbas och teknik för att koppla kartmarkering till enkätsvar.

Seniorhusföreningen sökte och fick medel från Hjälpmedelsinstitutet för att som presentation erbjuda en interaktiv lokal kartapplikation. Bidraget skulle finansiera teknisk utveckling och stöd från BTH Innovation.

Projektet har sålunda finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december 2012. Syftet är att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre.

Syfte/mål

Syftet med själva redovisningssättet är att det skall ge överblick över tillgången på lättillgängliga bostäder och vara lätt att använda för att söka bostad – ersätta bristen på bostadsförmedling. Det skall ge möjlighet att bevaka intressanta bostäder genom kontakt med fastighetsägare eller mäklare.

En grundtanke i Seniorhusföreningens arbete är att verka för ett så långt som möjligt, självständigt och aktivt seniorliv, Det är föreningens uppfattning att byte av bostad bör göras i tidigt skede. Själva flyttningen innebär inte bara en påfrestande omställning utan också ett stort fysiskt arbete.

Att kunna komma ut och nå vardagslivets målpunkter blir ett primärt krav på en seniorbostad. Med åren blir rörelsesvårigheter allt vanligare. Sådana kan vara av olika art och tyngd. Föreningen har bedömt att två trappsteg är ett överkomligt hinder för det stora flertalet samt att tillgång till hiss är en beaktansvärd kvalitet för många, även om hissen skulle ligga en halvtrappa upp eller ner.

Bedömningarna har lett till att kriteriet, för att visas på kartbilden, är att huset antingen skall innehålla lägenhet högst två steg över markplanet eller ha en personhiss. Det har noterats om hissen håller normenliga mått för rullstol med medhjälpare (110 x 140 cm) eller är mindre. Dörrmått har inte efterfrågats och inte heller några förhållanden inne i lägenheterna. Problem med sådana förhållanden är dels mer individberoende och dels ofta möjliga att åtgärda med bostadsanpassningsbidrag.

För valet av trygg seniorbostad har det också betydelse att få koll på viktig service d.v.s. bussar, dagligvaror, matställen, omsorgens träffpunkter, samlings- och kulturlokaler , vårdcentraler och handikapptoaletter. Syftet är att komplettera med sådan information i första hand utanför den servicetäta stadskärnan.

Redovisningssättet skall ge kommunen möjlighet att nyttiggöra resultatet som underlag för analys och planering av ortens bostadsförsörjning för olika målgrupper. Det skall också ge social-, handikapp- och äldreförvaltningar underlag för beslut om lokalisering av nybyggnader eller riktade insatser. Prototypen skall erbjuda en inventeringsmöjlighet till låg kostnad för orter, där kännedomen om tillgängligheten är låg.

Målgrupper

Bostadssökande

Den stora målgruppen är människor, som närmar sig eller har nått pensionsåldern. Därtill kommer grupper som redan drabbats av rörelsesvårigheter i tidigare ålder.

Fastighetsägare

En annan målgrupp är ägare till fastigheter med lägenhet med god tillgänglighet, sådant kommunen väljer att definiera begreppet. I första hand avses ägare till fastigheter med hyreslägenheter.

Till målgruppen hör också ägare av bostadsrätter. Många bostadsrättshus har fullgod tillgänglighet, vilket innebär ett mervärde för fastigheten som helhet. Att överlåtelser sker som privata affärer hindrar inte att en bostadssökande själv eller genom mäklare kan bevaka bostadsrättslägenheter, som kommer i marknaden från ett visst hus. (Av samma skäl, skulle också ägare till enbostadshus kunna inbegripas om orten är huvudsakligen småhuspräglad).

Kommuner

Ytterligare en viktig målgrupp är kommuner, som inte på annat sätt skaffat sig kännedom om vilka grader av tillgänglighet som erbjuds i olika delar av kommunens bostadsbestånd. Användbarheten av systemet som planeringsunderlag blir naturligtvis avhängig av, om man får tillräcklig svarsandel från ägare till hus med god tillgänglighet.


 

Metod

För ursprunglig inventering

I brist på officiellt bostadsräkningsunderlag valdes lokal enkät som modell. Fältundersökning bedömdes tidsödande, svårgenomförd och dyrbar. Kommunen hade tillgång till ett enkätprogram, esMaker, med statistikfunktion, som utnyttjades. Enkätformuläret utformades av projektets arbetsgrupp och återfinns oförändrat i det slutliga systemet.

För redovisning på interaktiv karta

Som kartbas valdes Google Maps, som har global omfattning och är kostnadsfritt tillgängligt. Den har också adressfunktion. Därmed behövdes inte anknytningen till fastighetsregistret, vilket innebar en fördel för de fall, då olika hus på samma fastighet hade olika tillgänglighet. Det innebar samtidigt en viss komplikation för kommunal samkörning, eftersom sådan vanligen baseras på fastighetsbegrepp.

En annan väsentlig fördel är att valet medför tillgång till Google Street View, som möjliggör att visa inte bara aktuellt hus utan hela omgivningen. Det medför dock begränsning till tätorter, d.v.s. de områden som Google fotograferat.

För användning på annan ort

Systemet upplåts utan kostnad. Kommunal befattningshavare kan ges behörighet som lokal administratör.

1.  Utse och anmäl administratör, som förses med behörighet.
2.  Beställ utdrag av lagfartsregistret från Metria AB avseende flerbostadshus (eller annan statistikdefinition).
3.  Tillskriv fastighetsägarna med erbjudande om digital enkät, som sedan skickas ut av administratören.
4.  Administratören kontrollerar att enkätsvaren är seriösa och slussar in svaren i systemet.

Tidsplan

Som bilaga till ansökan redovisades en projektplan illustrerad av ett aktivitetsdiagram omfattande 11 veckor. Projektplanen startades 15 september 2011 efter en månadslång inledande period av analys och målformulering tillsammans med BTH Innovation.

I början av oktober var prototypen seniorbo.nu/temp operationell, varefter den under månaden manuellt laddades med inventeringsresultat. Den temporära hemsidan presenterades på en äldrekonferens i Ronneby den 23 november 2011. Den slutliga utformningen presenterades på Kommunens och Seniorhusföreningens gemensamma temadag ”Senior Bokvämt” den 26 mars 2012, som besöktes av nära 200 personer. ”Marknadsföringen” breddas nu bl.a. genom att föreningen erbjuder kommuner kostnadsfri tillgång till systemet.

Projektets genomförande

Uppstart

Föreningen hade tagit kontakt med BTH Innovation för att diskutera redovisningsalternativ innan Hjälpmedelsinstitutet utlyst någon bidragsmöjlighet. Hjälpmedelsinstitutets bidragsbeslut togs 15 juni 2011.

Samarbetet med BTH innovation inleddes med att söka en gemensam målbild. Ett spektrum av innehållskombinationer och hypotetiska avnämare fanns. Inventeringsresultatets ”marknadsvärde” analyserades jämsides med kostnaderna för en hemsidas fortbestånd. Olika kartbaser och användarvänlighet diskuterades. I arbetet deltog föreningens styrelse och BTH:s projektledning. Ett avtal tecknades.

För att bevaka intresset av ett bra domännamn köptes domänen seniorbo.nu först privat. Den överfördes sedan till Seniorhusföreningen samtidigt som webbhotell hyrdes på Loopia.

Konstruktion av prototyp

BTH Innovation tillsatte projektledare samt specialister på IT-konstruktion, användaranpassning och grafisk design. En ”Backlog Manager” utarbetades. Samlat arbete startade 15 september och följdes upp en gång i veckan.. Den 10 oktober var prototypen operationell under temporärt namn. Den testades på ett antal seniorer från det kommunala pensionärsrådet. Samtidigt startade en manuell överföring av data från enkätjournalerna till det digitala systemet. Ett antal generella redovisningsproblem utreddes. Överföringen var slutförd 10 dagar senare, då prototypen också överlämnades till föreningen för fortsatta tester och överväganden. Vissa texter ändrades.

Ny förhandling med BTH Innovation togs upp 19 januari 2012 med syftet att få prototypen anpassad till de globala möjligheterna. Det ledde till att funktionen som superadministratör infördes. Denne gavs möjlighet att meddela behörigheter till lokala administratörer för valfri tätort. Startsidan för seniorbo.nu visar därefter Sydsverige. Genom tillägg av ortsnamn fokuserar sidan på orten ifråga i så stor skala, att husmarkörer kan urskiljas. Den ursprungliga prototypen återfinns därefter under namnet seniorbo.nu/karlskrona. De temporära beteckningarna togs bort i anslutning till offentlig presentation 26 mars 2012.

I anslutning till presentationen togs en enkel informationsfolder fram, med målet att den skulle vara tillräcklig, för att en icke initierad skulle kunna nyttja systemet.

Ett avtal har tecknats med IT-företaget HiQ Karlskrona om teknisk support för att parera oförutsebara förändringar i Internetmiljön. Uppgörelsen avser en timbank om 50 h, som kan avropas vid behov.

Efter presentationen har en missöverensstämmelse mellan information i fönster och information som skrivs ut föranlett teknisk översyn.

I brev har Seniorhusföreningen meddelat SKL, att föreningen erbjuder systemet till kommuner utan kostnad.

Resultat

Hemsidan har Google Maps som bas; normalt satellitversionen. I överkantens högra del finns en flik ”Om Seniorbo.nu” Om man klickar på den visas ett fönster med beskrivning av systemet och syftet med det. Därav framgår bl.a. vilka tillgänglighetskrav , som gäller för att kunna synas på hemsidan. Via en länk i beskrivningen kan fastighetsägare av administratören beställa tillgång till det digitala enkätformuläret. Formuläret har adressen seniobo.nu/form.php.

Skapa bostadsobjekt

I enkätformuläret skall anges fastighetsägarens namn, telefonnummer till den som tar emot förfrågningar och ev. en länk till ägarens egna hemsida. I brist på kontaktinformation i de ursprungliga enkätsvaren hänvisas temporärt till kommunens hemsida: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad–miljo/Boende/Hitta-bostad/ med länkar till de större bostadsföretagens hemsidor. Det finns också en avsikt att skapa en länk till seniorbo.nu/karlskrona från denna sida.

Byggnadernas adress skall anges. Fastighetsägaren kan placera en husmarkör på byggnaden eller fastigheten om flera hus omfattas. Kartbilden kan förstoras så att markören får god precision.

Information skall vidare lämnas om upplåtelseform, senior-, trygghetsboende, antal våningar och antal lägenheter. Formuläret frågar om marklägenhet och personhiss och tillgängligheten beskrivs med antal trappsteg från gata till entré, från entré till hiss och från hiss till lägenhet. Antalet helt tillgängliga lägenheter noteras särskilt.

Härutöver frågas efter separat garage, förråd, tvättstuga, miljörum och samlingslokal samt hur man når dit. Tillgång till dörrautomatik, ledstång vid trapp, angöringsplats, handikapparkering, vändutrymme framför dörr noteras. För att kunna sända redovisningen till hemsidans administratör krävs svar på samtliga frågor utom kontaktperson.

Systemet medger också att färdigprojekterade, men ännu ej byggda, hus kan redovisas. Den avsedda tidpunkten för inflyttning kan då anges som text.

Avslutningsvis måste följande villkorsavtal godkännas:
”Jag medger utifrån reglerna i personuppgiftslagen att de på enkätformuläret lämnade uppgifterna får överföras till interaktiv kartinformation på denna hemsida på Internet.”

Administratören kontrollerar enkätsvaren inte är oseriösa och placerar därefter informationen i systemet genom att spara.

Skapa serviceobjekt

Utöver bostadsobjekten lägger Seniorhusföreningen själv in vissa uppgifter och lägesmarkeringar av betydelse för seniorers vardagstillvaro. Uppgifterna förs in successivt och primärt utanför stadskärnan. Det handlar om dagligvarubutiker, matställen, kultur- och föreningslokaler, handikapptoaletter, omsorgsförvaltningens öppna träffpunkter samt vårdcentraler. Olika symboler förses med namn och förklaring.

Visa objekt

På kartbilden får byggnader med god tillgänglighet en markering med en röd hussymbol. När datorns musmarkör förs över hussymbolen visas adressen. Om man klickar på symbolen visas ett fönster med uppgifter om ägare och bostädernas tillgänglighet.

I övre vänstra hörnet visas en bild från gatuadressen med perspektivriktning norrut. Genom att klicka på bilden startar Google Street View och man kan se horisonten runt och ändra kamerapunkten. Det går sålunda att från gatan se inte bara huset utan också omgivningen. Bilderna kan skrivas ut.

Ovanför bilden finns till höger fliken ”Komplement”. Om man klickar på den visas i nytt fönster information om bostadskomplementen garage, tvättstuga, förråd, miljörum och samlingslokal jämte ev. särskilda kvaliteter från tillgänglighetssynpunkt. Båda fönstren har en utskriftssymbol. Om man trycker på den visas ett sammanställt dokument med all information, som sedan går att skriva ut.

Sortera objekt

I grundbildens högra sida finns en lista, som gör det möjligt att selektera ut hus med hiss , med marklägenhet, med garage, med handikapparkering, med egen samlingslokal och hus som är trygghets- eller seniorboende. Under rubriken ”Övrigt” kan man klicka fram symboler för serviceobjekt och i nästa steg namn och förklaring.

Diskussion

Redovisningssätt

Vid valet av kartbas har åtkomligheten och användarvänligheten talat för Google Maps. Kartbilden finns som satellitbild och som traditionell karta. Den har global omfattning, vilket innebär att systemet skulle kunna användas var som helst efter anpassning av språk.

En klar fördel med systemet är att det erbjuder kompletteringsmöjligheter för de fastighetsägare som förbättrat sin tillgänglighet eller ändrat sig beträffande publicering.

En negativ faktor är att kommunförvaltningar vanligtvis har Metrias kartor som gemensam informationsbas. Det alternativet är emellertid dyrt och baserat på fastighetnamn och fastighetsnummer, vilket är mer främmande begrepp för allmänheten.

För kommunal användning är bortfallet i svaren (ca 40 %) en svaghet, som inte kan undvikas utan stora kostnader. För allmänhetens användning har också bortfallet p.g.a. publiceringshinder betydelse (se sid. 7). I båda fallen finns anledning att anta att fastigheter med god tillgänglighet är i minoritet.

Bland de tillfrågade förmärktes en osäkerhet och ett underskott i svaren från bostadsrättsföreningar. Eftersom byten av lägenhetsinnehavare alltid förutsatte privata affärsuppgörelser, fann många det tveksamt om generell tillgänglighetsinformation var ändamålsenlig för bostadsrätter.

Användbarhet

För att ge fullständig information om en bostads tillgänglighet behövs också uppgifter om inre egenskaper i lägenheten. I Göteborg har kommunen ställt upp mer ingående kriterier för ”T-märkning”, vilket medfört att de stora bostadsförvaltarna använder dessa uppgifter vid annonsering av lediga lägenheter på Boplats Göteborg. Systemet ger dock ingen överblick över utbudet. Vi har utgått ifrån att en tidig kontakt mellan bostadssökande och ägare kan ge svar på alla återstående frågor av betydelse för valet av lägenhet.

Inom kategorin seniorer finns ännu många med bristande eller ingen datorvana. Den gruppen minskar emellertid relativt snabbt p.g.a. kraven i arbetslivet och ökande pensionärsutbildning. (Se SeniorNet.se).

Det är en dokumenterad erfarenhet att de flesta äldre helst önskar bo kvar i sitt område. Det kan innebära att många har hunnit göra sig förtrogna med egenskaperna hos de hus i det egna området, som kan komma ifråga som seniorbostäder. Det minskar i så fall informationsvärdet hos hemsidan.

Fortvarighet

För att behålla sin användbarhet behöver innehållet i hemsidan ajourhållas. Vad gäller tillkommande hus med god tillgänglighet kan noteras att nybyggandet av flerbostadshus varit mycket lågt under en femtonårsperiod. Installation av hissar i gamla hus har inte förekommit sedan hissbidragen avskaffades. Förändringarna beträffande tillgängliga objekt bedöms sålunda lätta att hålla rätt på.

En annan fråga är förändrade ägarförhållanden. Föreningen efterlyste information om ändringar från 2009 fram till september 2011 i ägarregistret utan lyckas få fram det från Metria. Å andra sidan korrigeras misstag alltid vid felkontakt, samtidigt som en ny ägare lätt kan rätta sina uppgifter genom administratören.

Föreningen är beredd att förbinda sig till uppdatering under endast begränsad tid eftersom medelåldern är hög och verksamheten bygger på ideell grund.

Hemsidan använder globala system som bas för sin redovisning. Seniorhusföreningen har ingen förhandsinformation om konstruktionsförändringar i dessa. Sådana kan äventyra prototypens funktion. Mot bakgrund av kunskaperna hos BTH Innovation har föreningen därför tecknat kontrakt med ett lokalt IT-företag om teknisk support i sammanlagt 50 timmar. Den kan avropas vid behov och supporten kan förlängas på förutbestämda villkor.

Utvärdering

Utvärderare Jan Resebo, Blekinge Kompetenscentrum

Som utvärderare har jag under hela projektet fått ta del av den konversation och de beslut som tagits i projektledningen, både internt och i samverkan med andra aktörer. Tack vare detta har jag hela tiden blivit uppdaterad och kunnat följa utvecklingen.

Utvärderingen tar sin utgångspunkt i den av Hjälpmedelsinstitutet föreslagna Vinnovamodellen som innebär att frågor kring tid, ekonomi och resultat skall besvaras.

Tid
Enligt tidplanen skulle projektet påbörjas  hösten 2011och prototypen skulle vara klar i mars 2012. Den slutgiltiga utformningen av applikationen presenterades den 26 mars 2012 varför det kan konstateras att projektet hållit sig inom tidsramarna.

Ekonomi
Projektet erhöll enligt avtal 270.000 kronor , varav 243 000 kronor utbetalats i förskott. Ca 80 000 kronor är ännu inte intecknade.

Resultat

Har projektet  uppnått sitt syfte och genomfört de insatser som angavs i ansökan?

Syftet var att skapa en databas som skulle vara lätt åtkomlig för bostadssökande. Det har resulterat i en interaktiv kartapplikation som presenterar lättillgängliga bostäder. Denna samlade information har tidigare saknats men finns nu tillgänglig. Prototypen har också utvecklats så att den blir generellt användbar även för andra kommuner och detta får anses som ett stort plus. Projektet har också tänkt till när det gäller ev. problem i närliggande tid och tecknat avtal med HiQ Karlskrona AB avseende support och felrättning. En gardering som måste anses helt rätt.

Projektledningen hade också en förhoppning om att komplettera kartan över lättillgängliga lägenheter med utbud av ex kollektivtrafik, dagligvaror, vårdcentraler, kultur etc. Detta är ett arbete som påbörjats under projektets gång och innebär ytterligare ett mervärde.

Upplägget måste anses ganska unikt och bör vara av stort intresse för andra kommuner.

I den ursprungliga ansökan fanns också ett antal frågor som projektet ville få besvarade.

  • Går det att överföra databasens information till karta?
  • Är kartan sökbar och ger upplysningar om fastighetsägare och enkätsvarens innehåll?
  • Går kartan att uppdatera på ett lätthanterligt sätt?

Samtliga dessa frågor kan med ja besvaras. Exempelvis har den tidigare inventeringen med pappersformulär numera ersatts med ett digitalt enkätformulär.

Redan i oktober 2011 genomfördes en test med hjälp av medlemmar ur pensionärsorganisationernas samarbetskommitté som utföll till belåtenhet. De synpunkter (symboler, ikoner etc ) som framkom då har därefter bearbetats och utvecklat applikationen.

Jag fick (maj 2012) inget ”napp” hos några av pensionärerna i samverkansorganisationen. Däremot har jag låtit några av de pensionärer som finns i vår samfällighet i Spandelstorp ta del av hemsidan. Även om det inte i dagsläget var aktuellt för någon av dem att söka bostad så ansåg de trots allt, att denna typ av hemsida är en utmärkt databas. Det ansågs lätt att scrolla in sig och få upp kartan över Karlskrona. Ej heller var det några problem att klicka sig fram mellan de olika adresserna. Informationen över de olika fastigheternas uppbyggnad och tillgänglighet var enkel och tydlig. Dessutom förgylls informationen av att man med ”kamerans” hjälp kan förflytta sig och se omgivningen. Det ansågs också praktiskt att man kan skriva ut informationen. De upptäckte även att man kunde markera informationsrutan, kopiera och klistra in informationen i ett vanligt worddokument och på så sätt samla sin egen information för att göra en samlad utskrift. Helhetsbedömningen blev sålunda att applikationen ansågs mycket lätthanterlig, illustrativ och kan fylla ett kommande behov av att lätt ta del av vilka lägenheter som är lättillgängliga.

Projektledningen har också tänkt på att upprättandet av en databas med uppgifter om fastighetsägare kräver PUL- tillstånd och att ägarskiften kräver ny kontakt om PUL- tillstånd.

Dessutom har en informationsfolder tagits fram för spridning i kommunen.

Tack vare ett intensivt arbete i projektledningen samt ett gott samarbete med Blekinge Tekniska Högskola,BTH, blev kartapplikationen slutligen klar i mars då den presenterades på en temadag.

Totalt sett kan konstateras att projektets syfte/mål har uppnåtts, tidplanen har hållit och att ekonomin är under kontroll.

Bilagor till projektredovisningen

  1. English Summary
  2. Informationsfolder SeniorBo.nu

Bilaga 1, Summary

Karlskrona Seniorhusförening (KSF) is an association with the purpose to support senior housing. In cooperation with the municipal administration for older people KSF made an inventory of the accessibility for disabled persons in blocks of flats within the municipal boundaries. KSF was contributed by The Swedish Institute of Assistive Technology to present the result of the inventory in an interactive application on the Internet.

Supported by BTH Innovation (a department within the Blekinge Institute of Technology) KSF produced a prototype website: seniorbo.nu with the local application seniorbo.nu/karlskrona. The prototype website consists of an introduction, an interactive map and a map connected digital survey. Only properties with good accessibility are included (in the Karlskrona application are the criteria: access to passenger elevator or ground flat reached maximum two steps from the ground).

As mapping and information base Google Maps with Google Street View is used. Residential buildings with good accessibility are marked with an icon on a satellite map, which can be zoomed to desired scale. By activating the icon all responses from the questionnaire is shown. The selected properties can be separated by requests for elevator, ground floor location, senior housing, access to garage, handicap parking etc. With the help of the street-imagery of Google Street View, you can see the house and its immediate surroundings.

Being with an icon on the interactive map means that the property has a quality, which is valuable for the elderly seeking a long-term housing and for the property owners as advertising. By logging in and answer the questionnaire, property owners may be directly included in the system.

To make the information more complete for elderly settling down, more information on the surroundings is added. Various markers point out grocery stores, cafeterias, meeting halls, social care meeting places, health centres and toilets for the disabled.

The prototype is made generally useful for other municipalities. Site principal can give permission to anyone to be an administrator for a particular geographic area anywhere. By adding a city name the homepage of the city opens, scaled to fit.

The results have great value as a basis for municipal public housing programs and for targeted care efforts.