Turordningsregler

Turordning vid fördelning av lägenheter.
Avsiktsförklaring
I den avsiktsförklaring/överenskommelse som Seniorhusföreningen träffar inför samverkan med en aktuell byggherre förbinder sig denne att ge föreningens medlemmar företräde och att respektera föreningens turordning. Om byggherren ev. är bunden av någon egen ordning, regleras en kompromiss i den gemensamma avsiktsförklaringen. Det förutsätts att den administrativa processen för lägenhetstilldelning handhas av byggherren eller dennes ombud, således inte av Seniorhusföreningen eller kommunen.

Processen
Avsikten är att en medlem först i en arbetsgrupp/studiecirkel och sedan genom specifik anmälan, tidigt skall få tillfälle att påverka det projekt, som medlemmen prioriterar. Vilken omfattning medlemmarnas påverkan kan få innan intressenterna måste binda upp sig i ekonomiskt avseende, blir beroende på byggherren. Generellt uppnås att intressenterna ordentligt sätter sig in i förutsättningarna för projektets genomförande, de ekonomiska sambanden och driftsförutsättningarna, samt inte minst de resulterande boendeförhållanden avseende sociala aktiviteter och förvaltning. Inget hindrar att en medlem tar del i utvecklingen av och/eller står i kö till mer än ett projekt, eller kvarstår som medlem och tilldelas lägenhet mer än en gång.

Specifik intresseanmälan
Intresseanmälan kan komma att byggas på i ett eller flera steg och kan då komma att kallas ”specifik intresseanmälan”. Förfarandet kan villkoras med medlemskap i en förening eller formell organisation avsedd för projektet, d.v.s. medlemskap i förening med syfte att bilda en bostadsrättsförening, en kooperativ hyresrättsförening eller för att i annan ordning erbjuda medlemmarna bostad. För att inte fortsätta en planering med alltför tveksamma intressenter, kan byggherren som villkor för vidare arbete begära en handpenning. Först när förutsättningar enligt ovan är för handen, samt en rimligt säker kalkyl presenterats gällande insatser (kostnader) och driftsförhållanden (årsavgifter eller hyror) kan en så bindande specifik intresseanmälan krävas, att den också kan utgöra formell grund för en slutlig tilldelning av lägenheter enligt Karlskrona Seniorhusförenings turordning.

Medlemskapet bestämmer turordning
Om antalet seriöst intresserade medlemmar är fler än de erbjudna lägenheterna, eller om samma lägenhet önskas av flera medlemmar inom Karlskrona Seniorhusförening, bestäms den inbördes turordningen av den tidpunkt, då första medlemsavgiften registrerades på föreningens konto (= medlemmens medlemsnummer). Det förutsätts att medlemsavgiften för varje följande år mellan det första och vid fördelningstillfället erlagts enligt föreningens stadgar. Om någon vill flytta sitt intresse från ett projekt och köa för ett annat projekt, gäller medlemsnumret som turordning även i det nya sammanhanget fram till tidpunkten, då upplåtelseavtal eller annat kontrakt/överenskommelse upprättas med byggherren. Om någon av något skäl lämnar föreningen, förblir hans medlemsnummer vakant.
Medlem som tilldelats och accepterat lägenhet genom föreningen kan således kvarstå med sitt ursprungliga turnummer så länge medlemsavgiften betalas och kan därvid också (vid vederbörligen anmält intresse) komma ifråga även för framtida bostäder genom föreningens verksamhet.
Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller övertagas. Vid dödsfall kan dock medlemsnumret ärvas av då sammanboende (make/maka eller sambo), om vederbörande går in som medlem.