Stiftarmöte 4/4 2005

Protokoll fört vid instiftande av Karlskrona Seniorhusförening den 4 februari 2005

§ 1. Ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Roland Hultgren.
§ 2. Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Carl Lignell.
§ 3. Närvarolista
För upprättande av närvarolista som underlag för röstlängd cirkulerades utdrag ur arbetsgruppens intressentregister med möjlighet att tillfoga nya namn. Närvaro noterades av 81 personer.
§ 4. Justeringsmän/rösträknare
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare valdes Margot Håkansson och Nils Hansson.
§ 5. Dagordning
Det förslag till dagordning, som via OH-bild förelades mötet, godkändes.
§ 6. Fastställande av stadgar
Det antecknades att arbetsgruppens förslag till stadgar i 100 ex. fanns tillgängliga för mötesdeltagarna.
Ordföranden redovisade stadgarnas portalparagraf och redogjorde för huvuduppläggningen av föreningens fortsatta verksamhet med successivt avknoppade arbetsgrupper för enskilda seniorhusprojekt.
Ordet förklarades fritt utan att något avvikande förslag framlades.
Mötet beslutade att fastställa arbetsgruppens förslag som föreningens stadgar
samt att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
§ 7. Verksamhetsplan, arvoden, medlemsavgift
Ordförande redovisade ett budgetförslag, som huvudsakligen omfattade kostnader för att kommunicera med intressenterna och som utgick från ett hundratal medlemmar med 200 kronor som individuell årsavgift.
Mötet beslöt att uppdra åt den nya styrelsen att utarbeta en verksamhetsplan med budgetförslaget och arbetsgruppens idéskrift som underlag. På arbetsgruppens förslag beslöts för detta verksamhetsår dels att arvoden inte skall utgå, dels att årsavgiften skall vara 200 kronor per individ.
Det antecknades att medlemskap inträder i den ordning som årsavgiften bokförs på föreningens postgirokonto.
Ordföranden meddelade att inbetalningskort kommer att distribueras till anmälda intressenter så snart föreningen registrerats hos länsstyrelse och penninginrättningar.
Tillfälle erbjöds till kontant betalning samma dag, vilket utnyttjades av 27 personer.
§ 8 Val av styrelse
På förslag av arbetsgruppen beslöts att styrelsen detta verksamhetsår skall bestå av sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
På förslag av arbetsgruppen valdes Roland Hultgren till ordförande för en tid av ett år.
På förslag av arbetsgruppen valdes Barbro von Platen till vice ordförande för en tid av ett år.
På förslag av arbetsgruppen valdes till övriga ordinarie ledamöter
Carl Lignell för en tid av två år,
Nils-Olof Flyborg för en tid av ett år,
Ann-Marie von Feilitzen för en tid av två år,
Stig Hedén för en tid av ett år.
På förslag av arbetsgruppen valdes till styrelsesuppleanter
Kjell Forsbrand för en tid av ett år,
Ingrid Arnoldsson-Wijk för en tid av två år,
Nils Viktorsson för en tid av två år,
Marianne Båghammar för en tid av ett år.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8 Val av revisorer
På förslag av arbetsgruppen valdes
Börje Persson till ordinarie revisor för en tid av två år,
Claes Hauffman till ordinarie revisor för en tid av ett år
samt Per-Axel Fridolfsson till revisorssuppleant för en tid av ett år.
§ 9 Val av valberedning
Till ordinarie valberedning valdes
Nils Hansson, sammankallande,
Lena Persson,
Sune Thidell
samt som suppleanter
Gunborg Gudmundsson,
Stefan Nilsson,
samtliga för en tid av ett år.
§ 9 Övriga ärenden
Inga ärenden hade anmälts. Ordet lämnades fritt utan att någon fråga togs upp. Ordföranden meddelade att kompletterande enkät om medlemmarnas preferenser inom kort behövde genomföras.
§ 10 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Roland Hultgren
Roland Hultgren
………………………………..
Mötesordförande

Carl Lignell
Carl Lignell
………………………………..
Mötessekreterare

Margot Håkansson
Margot Håkansson
………………………………..
Justeringsman
Nils Hansson
Nils Hansson
………………………………..
Justeringsman