Villa Fehr

 

 

Karlskrona Seniorhusförening lämnar härmed synpunkter över detaljplan för Västra Nättraby 6:96 m.fl., – villa Fehr.

Karlskrona Seniorhusförening ser med tillfredställelse att våra tidigare påpekanden vad avser planen är tillvaratagna.

Efter senaste revidering av planen finns några nya synpunkter.

  1. Antal p-platser enligt illustrationsplanen upplevs som för lite för att täcka 35 lägenheter.
  2. Tidigare planförslag gav möjlighet till uppförande av carports med laddmöjlighet i kombination med bullerskyddsplank.
  3. Placering av ny transformatorstation kanske kan få en annan placering för att inte skymma sikt ned mot naturmark och Nättraby-ån.
  4. Hur hantering av sopor/avfall sker framgår inte av planen. Kanske blir aktuellt i bygglovsskedet? Seniorhusföreningen vill då påpeka att lokalisering och utformning inte försvårar användning för äldre personer.

För övrigt ber vi få hänvisa till tidigare inlämnade synpunkter.

Karlskrona 2018-09-26

……………………………………………………………                                ……………………………………………………….

Fredrik von Platen                                                         Kent Gustavsson

Ordf.                                                                               Sekr.

 

 

Karlskrona Seniorhusförening

Karlskrona Seniorhusförening lämnar härmed sitt samrådsyttrande över detaljplan för Västar Nättraby 6:96 m.fl., – villa Fehr.

Helhetsintryck

Seniorhusföreningen är mycket positiv till ny bostadsbebyggelse i Nättraby. Här kan skapas det boende som mottages positivt av de seniorer, framför allt bosatta i Nättraby, som är mogna att se över sitt framtida boende och lämna sitt otillgängliga villaboende.

Bra förutsättningar med tanke på:
– Bra läge i förhållande till kommunikation
– Bra läge i förhållande till service, affär, vård
– Lätt att komma till och hitta för besökande
”Grön” miljö med tanke på bevarande av nuvarande parkmiljö
Att uppmärksamma i vid fortsatt bearbetning av plan och bebyggelse:
– Bullerfrågan och E22
– Gångvägar och kommunikationer till daglig service
– Uppmärksamma befintlig grönska
– Tillgängligheten utomhus och inomhus

Utformning

Planen ger vid en första anblick fundering vad avser läget i förhållande till den trafik som finns i närområdet. Störningar i form av buller och avgaser. E22-ans närhet med dess höga trafikbelastning samt bitvis stor lokaltrafik på Åvägen måste i detalj uppmärksammas. Placering av de nya huskropparna samt åtgärder mot trafikbuller tror vi kommer att eliminera framtida störningar.

Vad avser redovisade förslag vid samrådsmöte 2016-04-28 bedömer vi att fler atriumhus inom området kunde vara till fördel gentemot radhus i två plan. Den ineffektiva tvåvåningsdelen som redovisats kommer att innehålla till mesta del trappa. Vi anser atriumhusen som hustyp är mer eftertraktade, genom att de ger en skyddad utemiljö.. Otillgängliga tvåvåningshus finns det gott om i Nättraby.

Punkthuset med sina lägenheter är positivt för området och ger bra och kostnadseffektiva seniorhus enligt vår förenings modell.

Tillgänglighet

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafik måste ses över i sin helhet för närområdet. Gäller säkra gångstråk till handelsservice (Coop/konsum, bensinmack, restaurang) samt gångtrafik till de nya busshållplatserna. Detta gäller särskilt till och från den tänkta bussvändslingan norr om befintlig E22.

Vid senaste ombyggnad av Nya Idrottsvägen har man inte löst gångtrafiken i området på ett tillfredställande sätt. Möte och korsande bil-gångtrafik är otydlig. Vi kan också nämna dålig sikt (placering av ny transformatorstation) som uppstått vid anslutning mot Nya Idrottsvägen från affärsområdet och avsaknad av ”stannplan” för trafik från området.

Till sist

Vi vet att detta område som nu planläggs är attraktivt för seniorer – särskilt för de i Nättraby¬området. Målsättningen bör vara att inga bostäder över ett plan ska uppföras utan att hiss installeras. Seniorhusföreningen bidrar gärna med sina erfarenheter när det blir aktuellt för slutlig detaljplaneläggning och utformning av bostäderna. Vid rätt utformning i av bostäder och utomhusmiljö bidrar föreningen också med information till våra 150 medlemmar.

Karlskrona 2016-05-12

…………………………………………………………… ……………………………………………………….
Fredrik von Platen Kent Gustavsson
Ordf. Sekr.