Boendeformer

Ägarlägenheter ska enligt regeringens förslag införas som upplåtelseform den 1 april 2009.
Då kommer du att kunna äga din lägenhet. Men vad innebär det i praktiken?
Se vad som skiljer de olika upplåtelseformerna åt.
Uppgifterna i tabellen gäller enligt regeringens nuvarande förslag, som håller på att behandlas.
Text Jeanette Neij/HSB

HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT ÄGANDERÄTT
Vem äger lägenheten? Fastighetsägaren,som kan vara kommun, företag eller privatperson Bostadsrättsföreningen,som du äger andel i. Du själv.
Lägenhet som säkerhet för lån? Nej, du kan inte belåna din hyresrätt Ja, du kan lämna bostads-rätten som säkerhet för lån. Ja, du kan få lagfart på din lägenhet och inteckna den som säkerhet för lån.
Vem tapetserar och byter frys? Hyresvärden, som är skyldig att bekosta underhåll. Du själv, som är skyldig att hålla lägenheten i gott skick. Du själv som du vil.
Vem bygger om i lägen- Hyresvärden, men normalt Du själv eller bostadsrätts- Du själv, även ombyggnad
heten? sker inga ombyggnationer. föreningen. För vissa ingrepp av kök eller bärande väggar.
behöver du styrelsens godkän-
nande och bostadsrättsföre-
ningen behöver i vissa fall ditt
samtycke alternativt godkännan-
de av hyresnämnden.
Vad betalas per månad? Hyra till hyresvärden. Del av årsavgift till bostads- Avgift till samfällighetsföre-
(Utöver eventuella räntor och rättsföreningen som ska täcka ning som förvaltar det gemen-
amorteringar på egna lån föreningens utgifter för drift och samma (och har rätt att ta in
för köpet av lägenheten) underhåll, amorteringar etc. pengar omedelbart i akuta lä-
gen), eller bidrag till delägar-
förvaltning.
Hur mäts värme- och Oftast centralt – kostnaderna Oftast centralt – kostnaderna Troligen separat för din lägen-
vattenåtgång? betalas via hyran. Hyresvärden betalas gemensamt via årsav- het så att du betalar för din
bestämmer om individuell mät- gift till föreningen. Bostadsrätts- egen förbrukning.
ning skall ske. föreningen bestämmer om indi-
viduell mätning skall ske.
Får man hyra ut (upplåta) Ja, med giltigt skäl och med Ja, med giltigt skäl och med Ja, utan begränsningar,
lägenheten i andra hand? hyresvärdens eller hyresnämn- styrelsens eller hyresnämndens enligt hyreslagens regler om
dens tillstånd på begränsad tid. tillstånd på begränsad tid. förstahandsuthyrning för en-
eller tvåfamiljshus.
Hur länge får man bo? Tills vidare eller på begränsad Du har nyttjanderätt på obegrän- Så länge du vill.
tid enligt hyresavtalet. Som sad tid.
hyresgäst har du ofta besitt-
ningsrätt.
Kan man vräkas? Ja, om du missköter dig, t.ex. Ja, om du missköter dig, t. ex. Nej, men om du allvarligt
är sen med hyran, stör grannar- är sen med årsavgiften, stör stör dina grannar kan du åläg-
na eller vanvårdar lägenheten, grannarna eller vanvårdar lägen- gas vite om du inte slutar.
men du får oftast chans rätta heten, men du får oftast chans
dig efter tillsägelse från rätta dig efter tillsägelse från
hyresvärden. styrelsen.
Hur hanteras störande Fastighetsägaren är skyldig Bostadsrättsföreningen är skyldig Allmän domstol kan ålägga
grannar? att undersöka saken och kan att undersöka saken och kan vite om en granne eller sam-
vräka den som stör. vräka den som stör. fällighetsföreningen, där lägen-
heten ingår, väcker talan.
Hur städas trapphuset Allt gemensamt är hyresvär- Bostadsrättsföreningen förval- Normalt förvaltar en samfällig-
och repareras hissen? dens ansvar. tar det gemensamma, som hetsförening det gemensamma
antingen sköts av medlemmarna annars genom delägarförvalt-
eller genom att tjänster köps in. ning.