Stadgar

STADGAR FÖR KARLSKRONA SENIORHUSFÖRENING

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Karlskrona Seniorhusförening

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att verka för att bostadshus speciellt anpassade för äldre, seniorhus, kommer till stånd inom verksamhetsområdet genom att
– verka opinionsbildande genom att öka kännedomen om och vidga förståelsen för behovet av insatser från myndigheter och inte minst enskilda intressenter vad gäller seniorhus
– insamla erfarenheter bl.a. från genomförda projekt,
– söka lämpliga fastigheter för ny- eller ombyggnad,
– söka intressenter och genom enkäter utröna dessas preferenser
– utifrån enkäterna utveckla program för utformning och utrustning av seniorhus,
– förhandla med markägare, kreditgivare och entreprenörer,
– förhandla med kommun och myndigheter,
– vid behov ta fram underlag för erforderliga ändringar av detaljplaner,
– ta fram informationsmaterial om möjliga seniorhusalternativ,
– verka för att medlemmarna (fysiska personer) erbjuds företräde till de seniorhus föreningen initierat,
– förbereda och understödja bildandet av erforderliga ekonomiska föreningar,
– förbereda intressenterna för det nya boendet genom studiecirklar,
– samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

§ 3 SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun.

§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens verksamhetsområde är i första hand Karlskrona centralort samt de närliggande tätorterna Lyckeby, Nättraby och Rödeby.

§ 5 ANTAGANDE AV MEDLEM
Till medlem antages juridiska och fysiska personer (individuellt medlemskap), som förväntas bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT
Medlem är skyldig att årligen erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift skall erläggas inom fyra veckor efter avisering.

§ 7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen och tillställas styrelsen.

Efter avgång ur föreningen har medlem inte rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 8 UTESLUTNING
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsmöte.

Medlem som inte inom sex månader efter avisering inbetalat medlemsavgift skall med omedelbar verkan anses ha utträtt ur föreningen.

Den som uteslutits eller utträtt förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av fem till nio ordinarie ledamöter och av tre till fem suppleanter.
– Styrelseledamöterna väljs vid årsmöte bland föreningens medlemmar. Valen gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte har hållits.
– Ordföranden och vice ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år i sådan ordning, att normalt en halv styrelse väljs varje år.
– Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
– Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Varje ledamot har en röst; vid lika röstetal avgör ordföranden.
– Ordföranden kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte skall hållas minst 5 ggr per år.
Ordföranden är skyldig att kalla till styrelsemöte när minst en ordinarie ledamot begär det.
– Styrelsen är skyldig att föra protokoll vid sammanträden.
– Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för avgränsade uppgifter och därvid välja deltagare även utanför föreningen.
– Styrelsen arrangerar föreningsmöten

§ 10 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 11 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte.

§ 12 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 13 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte hållits två revisorer och högst en revisorssuppleant.
Revisorerna och suppleanten får utses både inom och utom medlemskretsen.

§ 14 REVISION
Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 15 FÖRENINGSMÖTEN
Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad.
– Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.
– Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst; vid lika röstetal avgör ordföranden.
– Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.
– Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen genom brev eller, till dem som medgivit, med e-post. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara utsänd senast två veckor före årsmötet.
– Förslag från medlemmar, som avses behandlade vid årsmöte, skall vara inlämnade senast tre veckor före mötet till styrelsen, som har att till mötet avge yttrande över förslagen.
– I kallelsen skall anges de ärenden som skall bli föremål för behandling.
– Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsmöte.

§ 16 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Upprättande av närvarolista som underlag för röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Beslut om dagordning
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
11. Beslut om verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift

12. Val av styrelse
a) fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter
b) val av ordförande
c) val av vice ordförande
d) val av övriga ordinarie ledamöter
e) val av styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
a) val av två ordinarie revisorer
b) val av en revisorssuppleant
14. Val av tre personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte två suppleanter
15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet
16. Övriga ärenden, som medlemsmötet beslutar upptaga som information eller diskussion
17. Avslutning

§ 17 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker genom kvalificerad majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Ändring av dessa stadgar kan även ske vid ett föreningsmöte under förutsättning att tre fjärdedelar av röstberättigade medlemmar är företrädda och är eniga om beslutet.

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen sker genom kvalificerad majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Beslut om föreningens tillgångar och skyldigheter fattas vid samma årsmöte som beslutar om föreningens upplösning

ANTAGANDE AV STADGAR
Intygas att dessa stadgar antagits vid möte den 4 februari 2005

Roland Hultgren
Roland Hultgren
………………………………..
Mötesordförande
Carl Lignell
Carl Lignell
………………………………..
Mötessekreterare
Margot Håkansson
Margot Håkansson
………………………………..
Justeringsman
Nils Hansson
Nils Hansson
………………………………..
Justeringsman